5.2. Προσβασιμότητα

Μερικοί χρήστες πιθανόν να χρειάζονται συγκεκριμένη υποστήριξη εξαιτίας πχ. μιας αδυναμίας στην όραση. Περισσότερες δυνατότητες προσβασιμότητας θα πρέπει να ενεργοποιηθούν με το χέρι. Μερικές παράμετροι εκκίνησης μπορούν να παρατεθούν για την ενεργοποίηση γνωρισμάτων προσβασιμότητας. . Σημειώστε ότι στις περισσότερες αρχιτεκτονικές ο φορτωτής εκκίνησης θεωρεί ότι το πληκτρολόγιό σας είναι πληκτρολόγιο QWERTY.

5.2.1. Το front-end του εγκαταστάτη

Ο εγκαταστάτης του Debian υποστηρίζει αρκετά front-end για την διατύπωση ερωτήσεων, με μεταβλητό βαθμό ευκολίας για προσβασιμότητα: κυρίως,αυτό του κειμένου χρησιμοποιεί κουτιά διαλόγου με απλό κείμενο ενώ το newt χρησιμοποιεί κουτιά διαλόγου βασισμένα σε κείμενο. Η επιλογή μπορεί να γίνει στο προτρεπτικό εκκίνησης, δείτε την τεκμηρίωση για τα DEBIAN_FRONTEND στο Τμήμα 5.3.2, «Παράμετροι του Εγκαταστάτη του Debian».

Με το newt front-end (που χρησιμοποιείται περισσότερο με το σύστημα braille), κάποιος απλά επιλέγει κυρίως απαντήσεις με τα πλήκτρα arrows και πληκτρολογεί Enter για να επικυρώσει την επιλογή. Πατώντας τα πλήκτραTab ή τον συνδυασμό Shift - Tab επιτρέπεται η εναλλαγή ανάμεσα σε διάφορα στοιχεία του διαλόγου, και το πιο σημαντικό η πρόσβαση στο κουμπί Πήγαινε Πίσω, το οποίο μας πηγαίνει πίσω σε προηγούμενες ερωτήσεις. Μερικοί διάλογοι περιέχουν check boxes, που μπορούν επιλεχθούν και να αποεπιλεχθούν πατώντας το πλήκτροSpace.

Με το front-end κειμένου (που χρησιμοποιείται κυρίως με ήχο), κάποιος επιλέγει κυρίως απαντήσεις είτε πληκτρολογώντας τον αριθμό τους και ακολούθως το πληκτρο Enter, ή επιλέγοντας μια απάντηση με τα arrow keys, και πληκτρολογώντας το πλήκτρο Enter για την επικύρωση της επιλογής. Μπορεί επίσης να μην πληκτρολογήσει τίποτα και απλά να πατήσει το πλήκτρο Enter για να δεχτεί απλά την προεπιλεγμένη τιμή. Πληκτρολογώντας < και πατώντας το Enter επιστρέφει σε προηγούμενες ερωτήσεις. Όταν πρέπει να γίνει μια συλλογή επιλογών (πχ. στη διάρκεια της επιλογής καθηκόντων), κάποιος μπορεί να πατήσει ! για να εκφράσει μια κενή συλλογή.

5.2.2. Συσκευές Καρτών

Κάποιες συσκευές για προσβασιμότητα είναι στην πραγματικότητα κάρτες που εγκαθίστανται στο μηχάνημα και διαβάζουν κείμενο απευθείας από τη μνήμη της κάρτας οθόνης. Για να δουλέψουν τέτοιες συσκευές θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη για framebuffer χρησιμοποιώντας την παράμετρο εκκίνησης fb=false. Αυτό όμως θα μειώσει τον αριθμό των διαθέσιμων γλωσσών για την εγκατάσταση.

5.2.3. Θέμα Υψηλής Αντίθεσης

Για χρήστες με μειωμένη όραση, ο εγκαταστάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα θέμα υψηλής αντίθεσης που τον καθιστά πιο ευανάγνωστο. Για να το ενεργοποιήσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Accessible high contrast» από την οθόνη εκκίνησης με τη συντόμευση d, ή να παραθέσετε την παράμετρο εκκίνησης theme=dark.

5.2.4. Zoom

Για χρήστες με χαμηλή όραση, ο γραφικός εγκαταστάτης παρέχει μια στοιχειώδη υποστήριξη για ζουμ: οι συντμήσεις Control++ και Control+- στο πληκτρολόγιο αυξάνουν και μειώνουν το μέγεθος της γραμματοσειράς αντίστοιχα.

5.2.5. Εγκατάσταση έμπειρου χρήστη, λειτουργία διάσωσης και αυτοματοποιημένη εγκατάσταση

Οι επιλογές της εγκατάστασης στις καταστάσεις "για Έμπειρους","Διάσωσης" και "Αυτοματοποιημένη" είναι επίσης διαθέσιμες με την υποστήριξη προσβασιμότητας. Για να έχετε πρόσβαση σ' αυτές κανείς πρέπει πρώτα να μπει στο υπομενού «Προχωρημένες επιλογές» από το μενού εκκίνησης πληκτρολfογώντας a. Όταν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα BIOS (το μενού εκκίνησης θα έχει ηχήσει μόνο μια φορά), αυτό πρέπει να ακολουθηθεί από το πάτημα του Enter · για συστήματα με UEFI(το μενού εκκίνησης θα ηχήσει δύο φορές) αυτό δεν πρέπει να γίνει. Στη συνέχεια, για να ενεργοποιήσετε τη σύνθεση φωνής μπορείτε, προαιρετικά, να πατήσετε το πλήκτρο s (και στη συνέχεια και πάλι το Enter σε συστήματα BIOS αλλά όχι σε συστήματα UEFI). Από κει και ύστερα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες συντομεύσεις: x για εγκατάσταση στην κατάσταση "για έμπειρους", r για την κατάσταση "διάσωσης", ή a για την αυτοματοποιημένη εγκατάσταση. Και πάλι, αυτές οι συντομεύσεις θα πρέπει να ακολουθηθούν από το Enter αν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα BIOS.

Η επιλογή αυτόματης εγκατάστασης σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε το Debian εντελώς αυτόματα χρησιμοποιώντας τη διαδικασία της προρύθμισης (preseeding), της οποίας οι πηγές μπορούν να προστεθούν μετά την εκίνηση των δυνατοτήτων προσβασιμότητας. Η ίδια η διαδικασία προρύθμισης τεκμηριώνεται στην ενότητα Παράρτημα B, Αυτοματοποίηση της εγκατάστασης με χρήση προρυθμίσεων (preseeding).

5.2.6. Προσβασιμότητα του εγκατεστημένου συστήματος

Τεκμηρίωση σχετικά με την προσβασιμότητα του εγκατεστημένου συστήματος διατίθεται στη σελίδα του wiki Debian Accessibility wiki page.