2.5. Bộ nhớ và sức chứa trên đĩa cần thiết

Cần thiết ít nhất 190MB bộ nhớ và 1160MB sức chứa còn rảnh trên đĩa để thực hiện một tiến trình cài đặt thông thường. Ghi chú rằng hai số này hơi tối thiểu. Để xem số lượng hiện thức hơn, xem Phần 3.4, “Thoả tiêu chuẩn phần cứng tối thiểu”.

The installer normally automatically enables memory-saving tricks to be able to run on such low-memory system, but on architectures that are less tested it may miss doing so. It can however be enabled manually by appending the lowmem=1 or even lowmem=2 boot parameter (see also Phần 6.3.1.1, “Kiểm tra bộ nhớ có sẵn / chế độ thiếu bộ nhớ” and Phần 5.3.2, “Tham số trình cài đặt Debian”).

Installation on systems with less memory or disk space available may be possible but is only advised for experienced users.