D.4. Instal·lació de Debian GNU/Linux per «Parallel Line IP» (PLIP)

Aquesta secció explica com instal·lar Debian GNU/Linux en un ordinador sense una targeta Ethernet, però amb un ordinador passarel·la remot adjunt per mitjà d'un cable «Null-Modem» (també anomenat cable «Null-Printer»). És recomanable que l'ordinador passarel·la estigui connectat a una xarxa que tingui una rèplica de Debian (per exemple, a Internet).

En l'exemple d'aquest apèndix configurarem una connexió PLIP utilitzant una passarel·la connectada a Internet a través d'una connexió de marcatge directe (ppp0). Farem servir les adreces IP 192.168.0.1 i 192.168.0.2 per a les interfícies PLIP del sistema destí i origen respectivament (és recomanable que aquestes adreces no s'utilitzin dins l'espai d'adreces de la vostra xarxa).

La connexió PLIP configurada durant la instal·lació romandrà disponible després d'arrencar el sistema instal·lat (consulteu Capítol 7, Arrancada del nou sistema Debian).

Abans de començar, necessitareu comprovar la configuració de la BIOS (adreces base IO i IRQ) per als ports paral·lels dels sistemes origen i destí. Els valors més habituals són io=0x378, irq=7.

D.4.1. Requeriments

 • Un ordinador destí, anomenat destí, on s'instal·larà el sistema Debian.

 • Suports d'instal·lació del sistema, consulteu Secció 2.4, «Mitjans d'instal·lació».

 • Un altre ordinador connectat a Internet, anomenat origen, que farà de passarel·la.

 • Un cable «Null-Modem DB-25». Consulteu el PLIP-Install-HOWTO per a més informació sobre aquest cable i instruccions de com elaborar-ne el vostre propi.

D.4.2. Configuració de l'origen

La següent seqüència d'intèrpret d'ordres és un exemple simple de com configurar l'ordinador origen com a passarel·la cap a Internet fent servir «ppp0».

#!/bin/sh

# Eliminem els mòduls que s'executen al nucli per evitar conflictes i per a
# tornar-los a configurar manualment.
modprobe -r lp parport_pc
modprobe parport_pc io=0x378 irq=7
modprobe plip

# Configurem la interfície PLIP (en aquest cas «plip0», vegeu «dmesg | grep plip»)
ifconfig plip0 192.168.0.2 pointopoint 192.168.0.1 netmask 255.255.255.255 up

# Configurem la passarel·la
modprobe iptable_nat
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

D.4.3. Instal·lació del destí

Arrenqueu el suport d'instal·lació. És necessari executar la instal·lació en mode expert; introduïu expert a l'indicador d'arrencada. Si necessiteu establir paràmetres per mòduls del nucli, ho necessitareu també a l'indicador d'ordres de l'arrencada. Per exemple, per arrencar l'instal·lador i establir els valors de les opcions «io» i «irq» del mòdul «parport_pc», introduïu a l'indicador d'ordres de l'arrencada:

expert parport_pc.io=0x378 parport_pc.irq=7

A continuació hi ha les respostes recomanades de diverses fases de la instal·lació.

 1. Carrega els components de l'instal·lador des del medi d'instal·lació

  Seleccioneu l'opció plip-modules de la llista; això farà disponibles els controladors de PLIP al sistema d'instal·lació.

 2. Detecta el maquinari de xarxa

  • Si el destí una targeta de xarxa, es mostrarà una llista dels controladors per a les targetes detectades. Si voleu imposar que el debian-installer utilitzi PLIP, heu de desseleccionar tots els mòduls llistats. Òbviament, si l'ordinador destí no té cap targeta de xarxa, l'instal·lador no mostrarà aquesta llista.

  • Com que anteriorment no s'ha detectat/seleccionat cap xarxa, l'instal·lador us demanarà que seleccioneu un controlador de xarxa d'una llista. Seleccioneu el mòdul plip.

 3. Configuració de la xarxa

  • Configuració automàtica de la xarxa amb DHCP: No

  • Adreça IP: 192.168.0.1

  • Adreça punt a punt: 192.168.0.2

  • Adreces dels servidors de noms: podeu introduir les mateixes adreces que les utilitzades a l'origen (vegeu /etc/resolv.conf)