2.1. Phần cứng được hỗ trợ

Debian không yêu cầu phần cứng đặc biệt khác với yêu cầu của hạt nhân Linux hay kFreeBSD và các bộ công cụ GNU. Vì vậy, bất kỳ kiến trúc hay nền tảng nào sang đó hạt nhân Linux hay kFreeBSD, thư viện C libc, bộ biên dịch gcc v.v. đã được chuyển, cũng cho đó có một bản chuyển Debian, có khả năng chạy được hệ thống Debian. Xem những trang Bản Chuyển (Ports) tại https://www.debian.org/ports/mips/ để tìm thêm thông tin về hệ thống kiến trúc 64-bit MIPS (little-endian) đã được thử ra với Debian GNU/Linux.

Hơn là cố gắng diễn tả tất cả các cấu hình phần cứng được hỗ trợ cho kiến trúc 64-bit MIPS (little-endian), tiết đoạn này chứa thông tin chung và liên kết đến thông tin thêm.

2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ

Debian GNU/Linux 12 supports 9 major architectures and several variations of each architecture known as flavors.

Kiến trúc Tên Debian Kiến trúc phụ Mùi vị
AMD64 & Intel 64 amd64    
Dựa vào x86 Intel i386 default x86 machines default
Xen PV domains only xen
ARM armel Marvell Kirkwood and Orion marvell
ARM with hardware FPU armhf multiplatform armmp
64bit ARM arm64    
64bit MIPS (little-endian) mips64el MIPS Malta 5kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
32bit MIPS (little-endian) mipsel MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
Power Systems ppc64el IBM POWER8 or newer machines  
64bit IBM S/390 s390x IPL từ bộ đọc VM-reader và DASD giống loài

Tài liệu này bao quát sự cài đặt cho kiến trúc 64-bit MIPS (little-endian) dùng hạt nhân Linux. Nếu bạn tìm thông tin về bất cứ kiến trúc khác nào được Debian hỗ trợ, xem trang Bản Chuyển Debian.

Đây là bản phát hành Debian GNU/Linux chính thức thứ nhất cho kiến trúc 64-bit MIPS (little-endian). Chúng tôi xem là nó đủ hữu hiệu để được phát hành. Tuy nhiên, vì nó chưa được thử ra bởi cùng một số người dùng với các kiến trúc khác, bạn có thể gặp vài lỗi. Xin hãy sử dụng Hệ thống theo dõi lỗi của Debian để thông báo lỗi nào; kiểm tra lại bạn nói rằng lỗi đó xảy ra trên nền tảng 64-bit MIPS (little-endian) dùng hạt nhân Linux. Cũng đề nghị bạn thảo luận vấn đề đó trong hộp thư chung debian-mips.

2.1.2. Đa bộ xử lý

Sự hỗ trợ đa xử lý (cũng được biết như là đa xử lý đối xứng hay SMP) sẵn sàng cho kiến trúc này, và được hỗ trợ bởi một ảnh hạt nhân Debian biên dịch sẵn. Phụ thuộc vào vật chứa phần mềm cài đặt, hạt nhân có khả năng SMP này có thể được cài đặt theo mặc định hay không. Trường hợp này không nên ngăn cản sự cài đặt, vì hạt nhân tiêu chuẩn khác SMP nên khởi động được trên hệ thống SMP: hạt nhân sẽ đơn giản sử dụng bộ xử lý trung tâm thứ nhất.

Để nhớ dịp khả năng đa xử lý, bạn nên kiểm tra xem nếu gói hạt nhân hỗ trợ SMP đã được cài đặt chưa. Không thì chọn một gói hạt nhân thích hợp.

Bạn cũng có thể xây dựng một hạt nhân tùy chỉnh riêng để hỗ trợ SMP. Có thông tin về cách làm như thế trong Phần 8.5, “Biên dịch hạt nhân mới”. Vào lúc này (phiên bản hạt nhân 3.16) cách bật SMP là chọn Multi-Processing support trong phần Kernel type của cấu hình hạt nhân.

2.1.3. Graphics Hardware Support

Debian's support for graphical interfaces is determined by the underlying support found in X.Org's X11 system, and the kernel. Basic framebuffer graphics is provided by the kernel, whilst desktop environments use X11. Whether advanced graphics card features such as 3D-hardware acceleration or hardware-accelerated video are available, depends on the actual graphics hardware used in the system and in some cases on the installation of additional firmware blobs (see Phần 2.2, “Thiết bị cần thiết phần vững”).

Details on supported graphics hardware and pointing devices can be found at https://wiki.freedesktop.org/xorg/. Debian 12 ships with X.Org version 7.7.

2.1.4. Phần cứng khả năng kết nối mạng

Almost any network interface card (NIC) supported by the Linux kernel should also be supported by the installation system; drivers should normally be loaded automatically.

2.1.5. Ngoại vi và phần cứng khác

Linux supports a large variety of hardware devices such as mice, printers, scanners, PCMCIA/CardBus/ExpressCard and USB devices. However, most of these devices are not required while installing the system.