5.1. Khởi động trình cài đặt trên 32-bit MIPS (little-endian)