A.1. Chuẩn bị

Nếu bạn gặp lỗi trong khi cài đặt, xem Phần 5.4.5, “Đệ trình báo cáo cài đặt” để tìm thông tin về cách thông báo lỗi. Nếu bạn cần biết gì không nằm trong phạm vị của tài liệu này, xin hãy hỏi câu hoặc trong hộp thư chung « debian-boot » (debian-boot@lists.debian.org) hoặc trên IRC (kênh #debian-boot trên mạng OFTC).