C.2. Cây thư mục

Debian GNU/Linux tùy theo Tiêu Chuẩn Phân Cấp Hệ Thống Tập Tin khi đặt tên của tập tin và thư mục. Tiêu chuẩn này cho người dùng và chương trình phần mềm có khả năng dự đoán vị trí của tập tin và thư mục. Thư mục cấp gốc được đại diện đơn giản bằng dấu xuyệc /. Trên cấp gốc, mọi hệ thống Debian chứa những thư mục này:

Thư mục Nội dung
bin Tập tin nhị phân lệnh chủ yếu
boot Tập tin tĩnh của bộ nạp khởi động
dev Tập tin thiết bị
etc Cấu hình hệ thống đặc trưng cho máy
home Thư mục chính của người dùng
lib Thư viện dùng chung và mô-đun hạt nhân chủ yếu
media Chứa điểm lắp cho vật chứa có thể thay thế
mnt Điểm lắp để gắn kết tạm thời hệ thống tập tin
proc Thư mục ảo cho thông tin hệ thống
root Thư mục chính của người dùng chủ
run Run-time variable data
sbin Tập tin nhị phân hệ thống chủ yếu
sys Thư mục ảo cho thông tin hệ thống
tmp Tập tin tạm thời
usr Phân cấp phụ
var Dữ liệu có thể thay đổi
srv Dữ liệu cho dịch vụ do hệ thống cung cấp
opt Gói phần mềm ứng dụng phụ trợ

Sau đây có danh sách các sự cân nhắc quan trọng về thư mục và phân vùng. Ghi chú rằng sức chứa trên đĩa được chiếm có thay đổi nhiều với kiểu cấu hình hệ thống và mẫu sử dụng riêng. Những sự giới thiệu này là hướng dẫn chung và cung cấp một điểm bắt đầu khi tạo phân vùng.