D.2. Sức chứa trên đĩa cần thiết cho công việc

Bản cài đặt chuẩn trên máy kiểu amd64, gồm các gói chuẩn và dùng hạt nhân phiên bản mặc định, chiếm 1242 MB sức chứa trên đĩa. Còn một bản cài đặt tối thiểu, không có công việc Hệ thống chuẩn được chọn, chiếm 1012 MB.

[Quan trọng] Quan trọng

Trong cả hai trường hợp, số lượng này là sức chứa thật được dùng trên đĩa sau khi cài đặt xong và tập tin tạm thời nào được xoá. Số này cũng không tính tài nguyên thêm được chiếm bởi hệ thống tập tin, chẳng hạn cho các tập tin nhật ký. Có nghĩa là cần thiết sức chứa nhiều hơn, cả trong khi cài đặt lẫn khi sử dụng hệ thống hàng ngày.

Theo đây có bảng hiển thị các kích cỡ do trình aptitude thông báo cho những công việc được liệt kê trong trình tasksel. Ghi chú rằng một số công việc riêng có nội dung chung, vì vậy tổng số kích cỡ đã cài đặt của hai công việc với nhau có thể là nhỏ hơn tổng hai số đó.

By default the installer will install the GNOME desktop environment, but alternative desktop environments can be selected either by using one of the special installation images, or by specifying the desired desktop environment during installation (see Phần 6.3.6.2, “Lựa chọn và Cài đặt Phần mềm”).

Ghi chú rằng bạn cần phải cộng các kích cỡ được liệt kê trong bảng này với kích cỡ của bản cài đặt chuẩn, khi tính kích cỡ của phân vùng. Phần lớn sức chứa được hiển thị trong cột Kích cỡ đã cài đặt sẽ nằm trong thư mục /usr/lib; sức chứa trong cột Kích cỡ tải về cần thiết (tạm thời) trong thư mục /var.

Công việc Kích cỡ đã cài đặt (MB) Kích cỡ tải về (MB) Sức chứa cần thiết để cài đặt (MB)
Môi trường làm việc      
  • GNOME (mặc định) 3216 859 4075
  • KDE Plasma 4584 1316 5900
  • Xfce 2509 683 3192
  • LXDE 2539 693 3232
  • MATE 2851 762 3613
  • Cinnamon 4676 1324 6000
Trình phục vụ Web 85 19 104
Trình phục vụ SSH 2 1 3

Nếu bạn cài đặt bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, tasksel có thể tự động cài đặt một công việc địa phương hoá, nếu có, cho ngôn ngữ của bạn (có một công việc dành cho tiếng Việt). Sức chứa cần thiết khác biệt giữa những ngôn ngữ khác nhau; bạn nên tính đến tổng là 350 MB để tải về và cài đặt công việc này.