2.1. Phần cứng được hỗ trợ

Debian không yêu cầu phần cứng đặc biệt khác với yêu cầu của hạt nhân Linux hay kFreeBSD và các bộ công cụ GNU. Vì vậy, bất kỳ kiến trúc hay nền tảng nào sang đó hạt nhân Linux hay kFreeBSD, thư viện C libc, bộ biên dịch gcc v.v. đã được chuyển, cũng cho đó có một bản chuyển Debian, có khả năng chạy được hệ thống Debian. Xem những trang Bản Chuyển (Ports) tại https://www.debian.org/ports/powerpc/ để tìm thêm thông tin về hệ thống kiến trúc 64-bit PowerPC (little-endian) đã được thử ra với Debian GNU/Linux.

Hơn là cố gắng diễn tả tất cả các cấu hình phần cứng được hỗ trợ cho kiến trúc 64-bit PowerPC (little-endian), tiết đoạn này chứa thông tin chung và liên kết đến thông tin thêm.

2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ

Debian GNU/Linux 12 supports 9 major architectures and several variations of each architecture known as flavors.

Kiến trúc Tên Debian Kiến trúc phụ Mùi vị
AMD64 & Intel 64 amd64    
Dựa vào x86 Intel i386 default x86 machines default
Xen PV domains only xen
ARM armel Marvell Kirkwood and Orion marvell
ARM with hardware FPU armhf multiplatform armmp
64bit ARM arm64    
64bit MIPS (little-endian) mips64el MIPS Malta 5kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
32bit MIPS (little-endian) mipsel MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
Power Systems ppc64el IBM POWER8 or newer machines  
64bit IBM S/390 s390x IPL từ bộ đọc VM-reader và DASD giống loài

Tài liệu này bao quát sự cài đặt cho kiến trúc 64-bit PowerPC (little-endian) dùng hạt nhân Linux. Nếu bạn tìm thông tin về bất cứ kiến trúc khác nào được Debian hỗ trợ, xem trang Bản Chuyển Debian.

Đây là bản phát hành Debian GNU/Linux chính thức thứ nhất cho kiến trúc 64-bit PowerPC (little-endian). Chúng tôi xem là nó đủ hữu hiệu để được phát hành. Tuy nhiên, vì nó chưa được thử ra bởi cùng một số người dùng với các kiến trúc khác, bạn có thể gặp vài lỗi. Xin hãy sử dụng Hệ thống theo dõi lỗi của Debian để thông báo lỗi nào; kiểm tra lại bạn nói rằng lỗi đó xảy ra trên nền tảng 64-bit PowerPC (little-endian) dùng hạt nhân Linux. Cũng đề nghị bạn thảo luận vấn đề đó trong hộp thư chung debian-powerpc.

2.1.2. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU), bo mạch chính và khả năng hỗ trợ ảnh động

2.1.2.1. Machines

  • S822L

  • S821L

  • S822

  • S821

  • TYAN GN70-BP010

2.1.3. Đa bộ xử lý

Multiprocessor support — also called symmetric multiprocessing or SMP — is available for this architecture. Having multiple processors in a computer was originally only an issue for high-end server systems but has become common in recent years nearly everywhere with the introduction of so called multi-core processors. These contain two or more processor units, called cores, in one physical chip.

The standard Debian 12 kernel image has been compiled with SMP support. It is also usable on non-SMP systems without problems.

2.1.4. Graphics Hardware Support

Debian's support for graphical interfaces is determined by the underlying support found in X.Org's X11 system, and the kernel. Basic framebuffer graphics is provided by the kernel, whilst desktop environments use X11. Whether advanced graphics card features such as 3D-hardware acceleration or hardware-accelerated video are available, depends on the actual graphics hardware used in the system and in some cases on the installation of additional firmware blobs (see Phần 2.2, “Thiết bị cần thiết phần vững”).

Details on supported graphics hardware and pointing devices can be found at https://wiki.freedesktop.org/xorg/. Debian 12 ships with X.Org version 7.7.

2.1.5. Phần cứng khả năng kết nối mạng

Almost any network interface card (NIC) supported by the Linux kernel should also be supported by the installation system; drivers should normally be loaded automatically.

2.1.6. Thiết bị hiển thị chữ nổi

Khả năng hỗ trợ thiết bị thiết bị chữ nổi phụ thuộc vào chương trình brltty. Phần lớn các thiết bị hiển thị chữ nổi cũng hoạt động được với brltty, khi được kết nối qua một cổng nối tiếp, USB hay Bluetooth. Chi tiết về những thiết bị chữ nổi được hỗ trợ có thể được tìm trên trang Web của brltty. Debian GNU/Linux 12 có sẵn brltty phiên bản 6.5.

2.1.7. Ngoại vi và phần cứng khác

Linux supports a large variety of hardware devices such as mice, printers, scanners, PCMCIA/CardBus/ExpressCard and USB devices. However, most of these devices are not required while installing the system.