4.2. Tải tập tin xuống máy nhân bản Debian

Để tìm máy nhân bản gần nhất (cũng nên là nhanh nhất), xem danh sách máy nhân bản Debian.

4.2.1. Where to Find Installation Files

Various installation files can be found on each Debian mirror in the directory debian/dists/bookworm/main/installer-ppc64el/current/images/ — the MANIFEST lists each image and its purpose.