C.2. L'arbre de directoris

Debian GNU/Linux s'adhereix a la Filesystem Hierarchy Standard (Jerarquia estàndard del sistema de fitxers) per a anomenar directoris i fitxers. Aquest estàndard permet tant a usuaris com a programes predir la ubicació dels fitxers i directoris. El directori arrel es representa per una barra /. A partir de l'arrel, tots els sistemes Debian inclouen aquests directoris:

Directori Contingut
bin Binaris d'ordres essencials
boot Fitxers estàtics del carregador d'arrencada
dev Fitxers de dispositiu
etc Configuració del sistema específica de la màquina
home Directoris dels usuaris
lib Biblioteques compartides essencials i mòduls del nucli
media Punts de muntatge per a dispositius extraïbles
mnt Muntatge temporal de sistemes de fitxers
proc Directori virtual per a informació del sistema
root Directori principal de l'usuari root
run Dades variables en temps d'execució
sbin Binaris essencials del sistema
sys Directori virtual per a informació del sistema
tmp Fitxers temporals
usr Jerarquia secundària
var Dades variables
srv Dades pels serveis facilitats pel sistema
opt Aplicacions de programari addicionals

A continuació teniu una llista de consideracions importants pel que fa a directoris i particions. Tingueu en compte que l'ús del disc pot variar molt segons la configuració del sistema. Aquestes recomanacions són més aviat generals i proporcionen un bon punt de partida per a fer particions.