D.1. Thiết bị Linux

Trong hệ thống Linux, một số tập tin đặc biệt nằm dưới thư mục /dev. Những tập tin này được gọi là tập tin thiết bị (device files), có ứng xử khác với tập tin chuẩn. Kiểu tập tin thiết bị thường nhất thuộc về thiết bị khối và thiết bị ký tự. Những tập tin này là giao diện với trình điều khiển thật (phần của hạt nhân Linux) mà lần lượt truy cập phần cứng. Một kiểu tập tin thiết bị khác, ít thường hơn, có tên pipe (ống dẫn). Những tập tin thiết bị quan trọng nhất được liệt kê trong các bảng bên dưới.

sda First hard disk
sdb Second hard disk
sda1 Phân vùng thứ nhất nằm trên đĩa cứng thứ nhất
sdb7 Seventh partition of the second hard disk

sr0 First CD-ROM
sr1 Second CD-ROM

ttyS0 Cổng nối tiếp 0, COM1 dưới MS-DOS
ttyS1 Cổng nối tiếp 1, COM2 dưới MS-DOS
psaux Thiết bị con chuột PS/2
gpmdata Thiết bị giả, dữ liệu lặp lại từ trình nền GPM (con chuột)

cdrom Liên kết tượng trưng đến ổ đĩa CD-ROM
mouse Liên kết tượng trưng đến tập tin thiết bị con chuột

null Mọi gì được ghi vào thiết bị này sẽ biến mất
zero Có thể đọc vô hạn số không ra thiết bị này