Chương 8. Bước kế tiếp và đi đâu vậy

Mục lục

8.1. Tắt hệ thống
8.2. Giới thiệu về Debian
8.2.1. Hệ thống quản lý gói Debian
8.2.2. Phần mềm Thêm Hiện có cho Debian
8.2.3. Quản lý phiên bản ứng dụng
8.2.4. Quản lý công việc định kỳ
8.3. Thông tin thêm
8.4. Thiết lập thư điện tử trên hệ thống
8.4.1. Cấu hình thư điện tử mặc định
8.4.2. Gửi thư ra hệ thống
8.4.3. Cấu hình tác nhân truyền thư tín Exim4
8.5. Biên dịch hạt nhân mới
8.6. Phục hồi hệ thống bị hỏng