Capítol 5. Arrencada del sistema d'instal·lació

Sumari

5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura ARM
5.1.1. Arrencada amb el TFTP
5.1.2. Arrencada des de CD-ROM
5.1.3. Arrencada amb el microprogramari
5.2. Accessibilitat
5.2.1. Dispositius en placa
5.2.2. Tema d'alt contrast
5.3. Paràmetres d'arrencada
5.3.1. Paràmetres de l'instal·lador de Debian
5.3.2. Utilitzar els paràmetres de l'arrencada per respondre preguntes
5.3.3. Pas de paràmetres a mòduls del nucli
5.3.4. Afegir mòduls del nucli a la llista negra
5.4. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.4.1. Fiabilitat del CD-ROM
5.4.2. Configuració de l'arrencada
5.4.3. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.4.4. Informar d'errors d'instal·lació
5.4.5. Emissió d'informes d'error