5.2. Khả năng truy cập

Cũng có hỗ trợ đặc trưng cho (v.d.) người thị lực kém. Thiết bị USB hiển thị chữ nổi thì được tự động phát hiện (không phải thiết bị hiển thị nối tiêp được nối qua bộ chuyển đổi nối tiếp-sang-USB), nhưng mà phần lớn các tính năng khả năng truy cập khác phải được hiệu lực bằng tay. Trên máy hỗ trợ, trình đơn khởi động kêu bíp khi nó sẵn sàng nhận cú nhấn phím. Một số tham số khởi động nào đó thì có thể được phụ thêm để hiệu lực tính năng khả năng truy cập (xem cũng Phần 5.1.7, “Màn hình khởi động”). Ghi chú rằng trên phần lớn các kiến trúc, bộ nạp khởi động đọc bàn phím của bạn là một bàn phím kiểu QWERTY.

5.2.1. Thiết bị chữ nổi USB

Thiết bị USB hiển thị chữ hổi nên được tự động phát hiện. Một phiên bản thuộc văn bản của trình cài đặt thì được tự động chọn, và hỗ trợ cho thiết bị hiển thị chữ nổi thì được cài đặt vào hệ thống đích. Vì vậy bạn chỉ cần bấm phím Enter tại trình đơn khởi động. Một khi phần mềm brltty khởi chạy, bạn có thể chọn một bảng chữ nổi bằng cách vào trình đơn tùy thích. Tài liệu hướng dẫn về tổ hợp phím cho thiết bị chữ nổi cũng sẵn sàng ở trang Web của brltty.

5.2.2. Thiết bị chữ nổi nối tiếp

Không thể tự động phát hiện thiết bị nối tiếp mà hiển thị chữ nổi (vì tiến trình tự động phát hiện có thể làm hại). Do đó bạn cần phải phụ thêm tham số khởi động brltty=trình_điều_khiển,cổng,bảng để báo chương trình brltty biết có nên sử dụng trình điều khiển nào. Chuỗi trình_điều_khiển nên được thay thế bằng mã trình điều khiển theo hai chữ cho thiết bị cuối đó (xem tài liệu BRLTTY). cổng nên được thay thế bằng tên của cổng nối tiếp đến đó thiết bị hiển thị được kết nối: ttyS0 là giá trị mặc định. bảng là tên của bảng chữ nổi cần dùng (xem tài liệu BRLTTY): bảng tiếng Anh làm mặc định. Cũng có thể chuyển đổi bảng về sau bằng cách vào trình đơn tùy thích. Tài liệu hướng dẫn về tổ hợp phím cũng sẵn sàng trên trang Web của brltty.

5.2.3. Phần mềm tổng hợp giọng nói

Support for software speech synthesis is available on all installer images which have the graphical installer, i.e. all netinst, CD and DVD images, and the netboot gtk variant. It can be activated by selecting it in the boot menu by typing s Enter. The textual version of the installer will then be automatically selected, and support for software speech synthesis will be automatically installed on the target system.

The first question (language) is spoken in english, and the remainder of installation is spoken in the selected language (if available in espeak).

The default speech rate is quite slow. To make it faster, press CapsLock+6. To make it slower, press CapsLock+5. The default volume should be medium. To make it louder, press CapsLock+2. To make it quieter, press CapsLock+1. To get more details on the browsing shortcuts, see the Speakup guide.

5.2.4. Phần cứng tổng hợp giọng nói

Support for hardware speech synthesis devices is available on all installer images which have the graphical installer, i.e. all netinst, CD and DVD images, and the netboot gtk variant. You thus need to select a Graphical install entry in the boot menu.

Không thể tự động phát hiện được thiết bị tổng hợp tiếng nói kiểu phần. Vì thế bạn cần phải phụ thêm tham số khởi động speakup.synth=trình_điều_khiển để báo chương trình speakup biết có nên sử dụng trình điều khiển nào. Chuỗi trình_điều_khiển nên được thay thế bằng mã trình điều khiển cho thiết bị đó (xem/ danh sách các mã trình điều khiển).

5.2.5. Thiết bị bảng

Một số thiết bị khả năng truy cập nào đó là bảng thật được cắm vào bên trong máy tính, mà đọc văn bản một cách trực tiếp từ vùng nhớ ảnh động. Để hiệu lực thiết bị kiểu này, bạn cần phải tắt hỗ trợ cho vùng đệm khung bằng cách sử dụng tham số khởi động vga=normal fb=false. Tuy nhiên, việc này cũng giảm số các ngôn ngữ sẵn sàng.

Mong muốn thì cũng có thể kích hoạt một phiên bản văn bản của bộ nạp khởi động trước khi thêm tham số khởi động, bằng cách gõ chuỗi « h Enter ».

5.2.6. Sắc thái cao tương phản

For users with low vision, the installer can use a high-contrast color theme that makes it more readable. To enable it, append the theme=dark boot parameter.

5.2.7. Việc chèn sẵn

Theo cách khác, có thể cài đặt Debian một cách hoàn toàn tự động bằng việc chèn sẵn. Tài liệu có ở Phụ lục B, Tự động hoá việc cài đặt bằng chèn sẵn.

5.2.8. Accessibility of the installed system

Documentation on accessibility of the installed system is available on the Debian Accessibility wiki page.