5.1. Khởi động trình cài đặt trên IA-64

5.1.1. Khởi động từ đĩa CD-ROM

Phương pháp dễ nhất cho phần lớn các người là sử dụng một bộ đĩa CD Debian. Nếu bạn có một bộ đĩa CD như vậy, và nếu máy tính của bạn có hỗ trợ chức năng khởi động trực tiếp từ đĩa CD, hay quá ! Đơn giản hãy nạp đĩa CD, khởi động lại, và đi đến chương kế tiếp.

Ghi chú rằng một số ổ đĩa CD riêng có thể cần thiết trình điều khiển đặc biệt, vì vậy không thể được truy cập trong giao đoạn cài đặt ở đầu. Nếu phương pháp chuẩn khởi động từ đĩa CD không thích hợp với phần cứng của bạn, hãy xem lại chương này và đọc về hạt nhân xen kẽ và phương pháp cài đặt có thể là thích hợp hơn.

Thậm chí nếu bạn không thể khởi động từ đĩa CD-ROM, bình thường bạn có khả năng cài đặt từ đĩa CD-ROM các thành phần của hệ thống Debian và gói phần mềm bổ sung nào đã muốn. Đơn giản hãy khởi động bằng một vật chứa khác, như đĩa mềm. Vào lúc nên cài đặt hệ điều hành, hệ thống cơ bản và gói phần mềm bổ sung nào, hãy chỉ hệ thống cài đặt tới ổ đĩa CD-ROM.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc khởi động, xem Phần 5.4, “Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt”.

Nội dung đĩa CD

Có ba biến thể của đĩa CD cài đặt Debian. Đĩa CD Danh Thiếp (Business Card) chứa một bản cài đặt tối thiểu vừa được trên vật chứa kiểu đĩa CD thích hợp với kích cỡ thiết bị nhỏ. Nó yêu cầu một sự kết nối đến mạng để cài đặt phần còn lại của bản cài đặt cơ sở, xây dựng hệ thống có ích. Đĩa CD Cài đặt qua mạng (Network Install) chứa tất cả các gói cấu thành bản cài đặt cơ sở, còn yêu cầu sự kết nối mạng đến một máy nhân bản Debian để cài đặt các gói bổ sung cần thiết để xây dựng hệ thống hoàn toàn. Bộ đĩa CD Debian có khả năng cài đặt hệ thống hoàn toàn từ phạm vị gói rộng rãi mà không cần truy cập đến mạng.

Kiến trúc IA-64 dùng giao diện phần vững có khả năng kéo dài (EFI) thế hệ tới của công ty Intel™. Không như BIOS kiểu x86 truyền thống mà biết ít về thiết bị khởi động, trừ bảng phân vùng và rãnh ghi khởi động chủ (MBR), EFI có khả năng đọc và ghi tập tin từ phân vùng đĩa đã định dạng bằng FAT16 hay FAT32. Vậy nó giản dị hoá tiến trình khởi chạy hệ thống mà thường cần thiết kiến thức rất đặc biệt. Bộ nạp khởi động hệ thống và phần vững EFI hỗ trợ nó có thể truy cập hệ thống tập tin đầy đủ để cất giữ các tập tin cần thiết để khởi động máy đó. Có nghĩa là đĩa hệ thống trên máy kiểu IA-64 chứa một phân vùng đĩa thêm dành cho EFI, thay cho MBR hay khối tin khởi động đơn giản trên hệ thống quy ước hơn.

Đĩa CD cài đặt Debian chứa một phân vùng EFI nhỏ chứa bộ nạp khởi động ELILO, tập tin cấu hình của nó, hạt nhân của trình cài đặt, và hệ thống tập tin ban đầu (initrd). Hệ thống đang chạy cũng chứa một phân vùng EFI chứa những tập tin yêu cầu để khởi động hệ thống. Các tập tin này có thể được đọc từ trình bao EFI như được diễn tả bên dưới.

Phần lớn chi tiết về phương pháp tải và khởi chạy hệ thống của ELILO là trong suốt cho trình cài đặt hệ thống. Tuy nhiên, trình cài đặt phải thiết lập một phân vùng EFI trước khi cài đặt hệ thống cơ bản. Nếu không, tiến trình cài đặt ELILO sẽ bị lỗi nên hệ thống không thể được khởi động. Phân vùng EFI được cấp phát và định dạng trong bước phân vùng của tiến trình cài đặt, trước khi tải gói nào vào đĩa hệ thống. Tác vụ phân vùng cũng thẩm tra có một phân vùng EFI thích hợp, trước khi cho phép tiến trình cài đặt tiếp tục lại.

Bộ quản lý khởi động EFI được chạy như là bước cuối cùng trong tiến trình sở khởi phần vững. Nó hiển thị danh sách mục trình đơn nơi bạn có thể tuyển lựa một tùy chọn. Phụ thuộc vào mô hình hệ thống và phần mềm khác đã được tải vào hệ thống, trình đơn này có thể là khác nhau từ hệ thống này đến hệ thống đó. Nên có ít nhất hai mục trình đơn được hiển thị : Boot Option Maintenance Menu (Trình đơn bảo dưỡng tùy chọn khởi động) và EFI Shell (Built-in) (Trình bao EFI [có sẵn]). Đề nghị bạn bật tùy chọn thứ nhất; nếu nó không sẵn sàng, hoặc nếu đĩa CD vì lý do nào không khởi động được với nó, hãy bật tùy chọn thứ hai.

QUAN TRỌNG

Bộ quản lý khởi động EFI sẽ bật một hành động khởi động mặc định, thường là mục trình đơn thứ nhất, trong vòng số giây định sẵn. Thời gian này được ngụ ý bằng con số đếm ngược bên dưới màn hình. Một khi bộ đếm thời gian này hết hạn, có lẽ bạn cần phải khởi động lại máy để tiếp tục lại cài đặt. Nếu hành động mặc định là Trình bao EFI, bạn có khả năng trở về Bộ quản lý khởi động bằng cách chạy lệnh exit (thoát) tại dấu nhắc trình bao.

5.1.1.1. Tùy chọn 1: khởi động từ Trình đơn bảo dưỡng tùy chọn khởi động

 • Hãy nạp đĩa CD vào ổ đĩa CD/DVD rồi khởi động lại máy. Phần vững sẽ hiển thị trang và trình đơn của Bộ quản lý khởi động EFI sau khi nó sơ khởi xong hệ thống.

 • Hãy chọn mục Boot Maintenance Menu (Trình đơn bảo dưỡng khởi động) trong trình đơn bằng phím mũi tên, rồi bấm phím Enter. Việc này sẽ hiển thị một trình đơn mới.

 • Hãy chọn mục Boot From a File (Khởi động từ tập tin) trong trình đơn bằng phím mũi tên, rồi bấm phím Enter. Việc này sẽ hiển thị danh sách các thiết bị được thăm dò bởi phần vững. Bạn nên thấy hai dòng trình đơn chứa hoặc nhãn Debian Inst [Acpi ... hoặc Removable Media Boot (Khởi động từ vật chứa rời). Nếu bạn xem lại phần còn lại của dòng trình đơn, bạn nên thấy biết rằng thông tin về thiết bị và thông tin về trình điều khiển là trùng.

 • Bạn có thể chọn mục nhập nào tham chiếu đến ổ đĩa CD/DVD. Hãy chọn nó bằng phím mũi tên rồi bấm phím Enter. Nếu bạn chọn mục Removable Media Boot (Khởi động từ vật chứa rời), máy sẽ bất đầu ngay tiến trình tải khởi động. Còn nếu bạn chọn mục Debian Inst [Acpi ..., nõ sẽ hiển thị danh sách các thư mục nằm trên phần đĩa CD có khả năng khởi động, cần thiết bạn tiếp tục đến bước kế tiếp (thêm).

 • Bạn sẽ cần phải theo bước này chỉ nếu bạn đã chọn mục Debian Inst [Acpi .... Danh sách thư mục sẽ cũng hiển thị mục [Treat like Removable Media Boot] (Xử lý như là việc khởi động từ vật chứa rời) trên dòng giáp cuối. Hãy chọn dòng này bằng phím mũi tên rồi bấm phím Enter. Việc này sẽ khởi chạy tiến trình tải khởi động.

Những bước này khởi chạy bộ nạp khởi Debian mà hiển thị một trang trình đơn cho bạn chọn một hạt nhân khởi động và các tùy chọn tương ứng. Hãy tiếp tục tới giai đoạn đó.

5.1.1.2. Tùy chọn 2: khởi động từ trình bao EFI

Nếu, vì một lý do nào đó, tùy chọn 1 bị lỗi, bạn hãy khởi động lại máy. Việc này hiển thị màn hình của bộ quản lý khởi động EFI nên chứa một tùy chọn tên EFI Shell [Built-in] (Trình bao EFI [có sẵn]). Khởi động đĩa CD cài đặt Debian bằng cách theo những bước này:

 • Nạp đĩa CD vào ổ đĩa CD/DVD và khởi động lại máy. Phần vững sẽ hiển thị trang và trình đơn của Bộ quản lý khởi động EFI sau khi nó sơ khởi xong hệ thống.

 • Chọn EFI Shell (Trình bao EFI) trong trình đơn bằng phím mũi tên, rồi bấm phím Enter. Trình bao EFI sẽ quét tất cả các thiết bị có khả năng khởi động và hiển thị chúng trên bàn điều khiển trước khi hiển thị dấu nhắc lệnh của nó. Những phân vùng thiết bị có khả năng khởi động đã được nhận diện sẽ hiển thị tên thiết bị fsn:. Các phân vùng khác đã được nhận diện sẽ có tên blkn:. Nếu bạn đã nạp đĩa CD đúng trước khi vào trình bao, việc này có thể mất vài giây thêm trong khi nó sơ khởi ổ đĩa CD.

 • Khám xét kết xuất của trình bao tìm ổ đĩa CD. Rất có thể nó là thiết bị fs0:, dù thiết bị khác có phân vùng khởi động được sẽ cũng hiển thị như là fsn.

 • Nhập fsn: rồi bấm phím Enter để chọn thiết bị có số hiệu phân vùng của đĩa CD-ROM là n. Sau đó, trình bao sẽ hiển thị số hiệu phân vùng như là dấu nhắc.

 • Nhập elilo rồi bấm phím Enter. Việc này sẽ bắt đầu tiến trình tải khởi động.

Cũng như tùy chọn 1, những bước này khởi chạy bộ nạp khởi động Debian mà hiển thị một trang trình đơn cho bạn chọn hạt nhân và các tùy chọn tương ứng. (Để làm nhanh hơn, cũng có thể nhập lệnh fsn:elilo vào dấu nhắc trình bao.) Hãy tiếp tục đến giai đoạn chọn hạt nhân khởi động và các tùy chọn tương ứng.

5.1.1.3. Cài đặt bằng bàn điều khiển nối tiếp

Bạn có thể chọn thực hiện tiến trình cài đặt bằng bộ trình bày và bàn phím, hay bằng sự kết nối kiểu nối tiếp. Để sử dụng thiết lập bộ trình bày và bàn phím, hãy bật một tùy chọn chứa chuỗi [VGA console] (bàn điều khiển VGA). Để cài đặt qua sự kết nối kiểu nối tiếp, hãy bật một tùy chọn chứa chuỗi [BỐT baud serial console], (bàn điều khiển nối tiếp bốt) mà BỐT là tốc độ truyền của bàn điều khiển nối tiếp đó. Trên thiết bị ttyS0, mục trình đơn cho những giá trị tốc độ truyền thường nhất đã được định sẵn.

Trong phần lớn hoàn cảnh, bạn sẽ muốn đặt bộ cài đặt sử dụng cùng một tốc độ truyền với sự kết nối đến bàn điều khiển EFI. Nếu bạn chưa biết được giá trị này, bạn có thể lấy nó bằng cách nhập lệnh baud (bốt) vào trình bao EFI.

Nếu không có tùy chọn sẵn sàng đã được cấu hình cho thiết bị nối tiếp hay tốc độ truyền bạn muốn dùng, bạn có khả năng đặt quyền cao hơn thiết lập bàn điều khiển dành cho một của những tùy chọn trình đơn đã có. Chẳng hạn, để dùng bàn điều khiển 57600 bốt qua thiết bị ttyS1, hãy nhập lệnh console=ttyS1,57600n8 vào cửa sổ nhập thô Boot: (khởi động).

Ghi chú

Phần lớn máy kiểu IA-64 có sẵn giá trị bàn điều khiển là 9600 bốt. Giá trị này hơi chậm nên tiến trình cài đặt bình thường sẽ mất thời gian đáng kể để vẽ mỗi màn hình. Đề nghị bạn hoặc tăng lên tốc độ truyền (bốt) được dùng để thi hành tiến trình cài đặt, hoặc thực hiện việc cài đặt kiểu Chế Độ Nhập Thô (Text Mode). Xem trình đơn trợ giúp Params (Tham số) để tìm hướng dẫn về cách khởi chạy trình cài đặt trong Chế Độ Nhập Thô.

Cảnh báo

Nếu bạn chọn kiểu bàn điều khiển không đúng, bạn vẫn còn có khả năng chọn hạt nhân và nhập tham số tương ứng, nhưng mà cả bộ trình bày lẫn cách nhập đều sẽ bị tắt một khi hạt nhân khởi chạy, nên cần thiết bạn khởi động lại để bất đầu cài đặt.

5.1.1.4. Chọn hát nhân khởi động và các tùy chọn tương ứng

Bộ nạp khởi động sẽ hiển thị đơn chứa danh sách trình đơn và cửa sổ nhập thô chứa dấu nhắc Boot: (khởi động). Phím mũi tên cho bạn chọn mục nào trong trình đơn, và đoạn nào được gõ bằng bàn phím sẽ xuất hiện trong cửa sổ nhập thô. Cũng có một số màn hình trợ giúp có thể được hiển thị bằng cách bấm phím chức năng (F1 ...) thích hợp. Màn hình trợ giúp General (Chung) diễn tả mỗi mục chọn trong trình đơn, còn màn hình Params (Tham số) giải thích những tùy chọn dòng lệnh thường dùng.

Xem màn hình General (Chung) để tìm mô tả về các hạt nhân và chế độ cài đặt thích hợp nhất với tiến trình cài đặt vào máy của bạn. Xem thêm Phần 5.3, “Tham số khởi động” bên dưới, để tìm tham số thêm nào bạn muốn đặt trong cửa sổ nhập thô Boot: (khởi động). Bạn sẽ chọn một phiên bản hạt nhân quyết định phiên bản hạt nhân được dùng trong cả tiến trình cài đặt lẫn hệ thống sẽ được cài đặt. Nếu bạn gặp khó khăn trong tiến trình cài đặt, bạn sẽ có thể gặp cùng khó khăn khi chạy hệ thống được cài đặt.

 • Bằng phím mũi tên, hãy chọn phiên bản hạt nhân và chế độ cài đặt thích hợp nhất với điều kiện của máy tính của bạn.

 • Sau đó, hãy nhập tham số khởi động nào đã muốn bằng cách gõ vào bàn phím. Đoạn đã gõ sẽ được hiển thị trực tiếp trong cửa sổ nhập thô. Ở đây bạn có thể xác định tham số hạt nhân như thiết lập bàn điều khiển nối tiếp.

 • Bấm phím Enter. Cú này sẽ nạp và khởi chạy hạt nhân. Hạt nhân sẽ hiển thị các thông điệp sơ khởi bình thường rồi màn hình thứ nhất của tiến trình cài đặt Debian.

Sau đó, hãy tới chương kế tiếp, để tiếp tục tiến trình cài đặt bằng cách thiết lập miền địa phương (gồm ngôn ngữ), mạng và phân vùng đĩa.

5.1.2. Khởi động bằng TFTP

Việc khởi động hệ thống kiểu IA-64 qua mạng giống như việc khởi động từ đĩa CD. Sự khác nhau duy nhất là cách nạp hạt nhân cài đặt. Bộ quản lý khởi động EFI có khả năng nạp và khởi chạy chương trình từ máy phục vụ trên mạng. Một khi hạt nhân cài đặt đã được nạp và khởi động được, tiến trình cài đặt hệ thống sẽ tiếp tục qua cùng những bước với tiến trình cài đặt từ đĩa CD, với ngoài lệ là các gói của bản cài đặt cơ sở sẽ được nạp qua mạng hơn là qua ổ đĩa CD.

Việc khởi động từ mạng cần thiết bạn có sự kết nối mạng và máy phục vụ khởi động mạng kiểu TFTP (DHCP, RARP, hay BOOTP).

Phương pháp cài đặt để hỗ trợ khả năng khởi động qua mạng được diễn tả trong Phần 4.3, “Chuẩn bị tập tin để khởi động qua mạng TFTP”.

Việc khởi động hệ thống kiểu IA64 qua mạng cần thiết hai hành động đặc trưng cho kiến trúc đó. Trên máy phục vụ khởi động, hai dịch vụ DHCP và TFTP phải được cấu hình để phát elilo. Còn trên máy khách, một tùy chọn khởi động mới phải được xác định trong bộ quản lý khởi động EFI để hiệu lực khả năng nạp qua mạng.

5.1.2.1. Cấu hình máy phục vụ

Một mục nhập TFTP thích hợp với khả năng khởi động hệ thống kiểu IA64 qua mạng có vẻ như :

host banhdauxanh {
    hardware ethernet 00:30:6e:1e:0e:83;
    fixed-address 10.0.0.21;
    filename "debian-installer/ia64/elilo.efi";
}

Ghi chú rằng mục đích là làm cho elilo.efi chạy được trên máy khách.

Hãy giải nén tập tin netboot.tar.gz vào thư mục được dùng như là gốc của trình phục vụ TFTP. Các thư mục gốc TFTP thường bao gồm /var/lib/tftp/tftpboot. Việc giải nén này sẽ tạo cây thư mục debian-installer (bản cài đặt Debian) chứa các tập tin khởi động thích hợp với hệ thống kiểu IA-64.

# cd /var/lib/tftp
# tar xvfz /home/user/netboot.tar.gz
./
./debian-installer/
./debian-installer/ia64/
[...]

Kho nén netboot.tar.gz chứa tập tin cấu hình elilo.conf nên hoạt động được với phần lớn tổ hợp phần cứng. Tuy nhiên, nếu bạn cần phải sửa đổi tập tin này, nó nằm trong thư mục debian-installer/ia64/. Có thể duy trì tập tin cấu hình riêng cho mỗi máy khách, bằng cách đặt tên là địa chỉ IP dạng thập lục của máy khách, cộng hậu tố .conf (cấu hình) thay cho tên tập tin gốc elilo.conf. Xem tài liệu có sẵn trong gói elilo để tìm chi tiết.

5.1.2.2. Cấu hình máy khách

Để cấu hình máy khách để hỗ trợ khả năng khởi động qua dịch vụ TFTP, hãy bắt đầu bằng cách khởi động tới EFI rồi vào Boot Option Maintenance Menu (trình đơn bảo dưỡng tùy chọn khởi động).

 • Thêm một tùy chọn khởi động.

 • Sau đó, bạn nên thấy đoạn (một hay nhiều dòng) dạng Load File [Acpi()/.../Mac()]. Nếu có nhiều mục nhập như thế, hãy chọn điều chứa địa chỉ MAC của giao diện từ đó bạn sẽ khởi động. Dùng phím mũi tên để tô sáng sự chọn riêng, rồi bấm Enter.

 • Đặt mục nhập có tên Netboot (khởi động qua mạng) hay tương tự, lưu, rồi thoát về trình đơn tùy chọn khởi động.

Lúc đó, bạn nên thấy tùy chọn khởi động mới đã được tạo. Việc chọn nó nên khởi đầu truy vấn DHCP, chỉ dẫn đến việc tải tập tin elilo.efi qua TFTP từ máy phục vụ.

Bộ nạp khởi động sẽ hiển thị dấu nhắc sở hữu sau khi nó tải về và xử lý tập tin cấu hình tương ứng. Tại điểm thời này, tiến trình cài đặt theo cùng một số bước với sự cài đặt từ đĩa CD. Kén một sự chọn khởi động (như nêu trên) và, một khi hạt nhân tự cài đặt qua mạng, nó sẽ khởi chạy trình cài đặt Debian.

Sau đó, hãy tới chương kế tiếp, để tiếp tục tiến trình cài đặt bằng cách thiết lập miền địa phương (gồm ngôn ngữ), mạng và phân vùng đĩa.