5.2. Khả năng truy cập

Cũng có hỗ trợ đặc trưng cho (v.d.) người thị lực kém. Thiết bị USB hiển thị chữ nổi thì được tự động phát hiện (không phải thiết bị hiển thị nối tiêp được nối qua bộ chuyển đổi nối tiếp-sang-USB), nhưng mà phần lớn các tính năng khả năng truy cập khác phải được hiệu lực bằng tay. Một số tham số khởi động nào đó có thể được phụ thêm để hiệu lực tính năng khả năng truy cập. Ghi chú rằng trên phần lớn các kiến trúc, bộ nạp khởi động đọc bàn phím của bạn là một bàn phím kiểu QWERTY.

5.2.1. Thiết bị chữ nổi USB

Thiết bị USB hiển thị chữ hổi nên được tự động phát hiện. Một phiên bản thuộc văn bản của trình cài đặt thì được tự động chọn, và hỗ trợ cho thiết bị hiển thị chữ nổi thì được cài đặt vào hệ thống đích. Vì vậy bạn chỉ cần bấm phím Enter tại trình đơn khởi động. Một khi phần mềm brltty khởi chạy, bạn có thể chọn một bảng chữ nổi bằng cách vào trình đơn tùy thích. Tài liệu hướng dẫn về tổ hợp phím cho thiết bị chữ nổi cũng sẵn sàng ở trang Web của brltty.

5.2.2. Thiết bị chữ nổi nối tiếp

Không thể tự động phát hiện thiết bị nối tiếp mà hiển thị chữ nổi (vì tiến trình tự động phát hiện có thể làm hại). Do đó bạn cần phải phụ thêm tham số khởi động brltty=trình_điều_khiển,cổng,bảng để báo chương trình brltty biết có nên sử dụng trình điều khiển nào. Chuỗi trình_điều_khiển nên được thay thế bằng mã trình điều khiển theo hai chữ cho thiết bị cuối đó (xem tài liệu BRLTTY). cổng nên được thay thế bằng tên của cổng nối tiếp đến đó thiết bị hiển thị được kết nối: ttyS0 là giá trị mặc định. bảng là tên của bảng chữ nổi cần dùng (xem tài liệu BRLTTY): bảng tiếng Anh làm mặc định. Cũng có thể chuyển đổi bảng về sau bằng cách vào trình đơn tùy thích. Tài liệu hướng dẫn về tổ hợp phím cũng sẵn sàng trên trang Web của brltty.

5.2.3. Thiết bị bảng

Một số thiết bị khả năng truy cập nào đó là bảng thật được cắm vào bên trong máy tính, mà đọc văn bản một cách trực tiếp từ vùng nhớ ảnh động. Để hiệu lực thiết bị kiểu này, bạn cần phải tắt hỗ trợ cho vùng đệm khung bằng cách sử dụng tham số khởi động fb=false. Tuy nhiên, việc này cũng giảm số các ngôn ngữ sẵn sàng.

5.2.4. Sắc thái cao tương phản

For users with low vision, the installer can use a high-contrast color theme that makes it more readable. To enable it, append the theme=dark boot parameter.

5.2.5. Việc chèn sẵn

Theo cách khác, có thể cài đặt Debian một cách hoàn toàn tự động bằng việc chèn sẵn. Tài liệu có ở Phụ lục B, Tự động hoá việc cài đặt bằng chèn sẵn.

5.2.6. Accessibility of the installed system

Documentation on accessibility of the installed system is available on the Debian Accessibility wiki page.