A.2. Khởi động trình cài đặt

Nhóm debian-cd cung cấp nhiều bản xây dựng của ảnh đĩa CD bằng debian-installer trên trang đĩa CD Debian. Để tìm thông tin thêm về nơi cần lấy đĩa CD, xem Phần 4.1, “Official Debian GNU/kFreeBSD CD/DVD-ROM Sets”.

Một số phương pháp cài đặt nào đó yêu cầu ảnh khác với ảnh đĩa CD. Phần 4.2.1, “Tìm ảnh cài đặt ở đâu” diễn tả cách tìm ảnh trên máy nhân bản Debian.

Những tiết đoạn phụ dưới đây cung cấp chi tiết về ảnh nào bạn nên lấy để thực hiện mỗi phương pháp cài đặt.

A.2.1. CD-ROM

The netinst CD image is a popular image which can be used to install wheezy with the debian-installer. This image is intended to boot from CD and install additional packages over a network; hence the name 'netinst'. The image has the software components needed to run the installer and the base packages to provide a minimal wheezy system. If you'd rather, you can get a full size CD image which will not need the network to install. You only need the first CD of the set.

Hãy tải về kiểu nào bạn thích, và chép ra nó vào một đĩa CD. Để khởi động đĩa CD này, bạn có thể cần phải thay đổi cấu hình BIOS, như được diễn tả trong Phần 3.6.1, “Gọi trình đơn thiết lập BIOS”.

A.2.2. Thanh bộ nhớ USB

Cũng có thể cài đặt từ thiết bị lưu trữ USB rời. Chẳng hạn, một dây khoá USB có thể làm vật chứa cài đặt Debian hữu ích mà bạn có thể mang đến khắp chốn.

Phương pháp dễ nhất chuẩn bị thanh nhớ USB là tải về kho nén hd-media/boot.img.gz, sau đó chạy chương trình « gunzip » để giải nén ảnh 1 GB từ tập tin đó. Ghi ảnh này một cách trực tiếp vào thanh nhớ có kích cỡ ít nhất 1 GB. Dĩ nhiên việc này sẽ xóa sạch bất kỳ những gì đã có trên thanh nhớ đó. Sau đó, hãy gắn kết thanh nhớ, lúc này có chứa hệ thống tập tin kiểu FAT. Bước kế tiếp, tải về một ảnh đĩa CD cài đặt qua mạng (netinst) Debian, và sao chép tập tin này vào thanh nhớ; có thể sử dụng bất cứ tên tập tin nào kết thúc bằng .iso.

Có một số phương pháp khác, dẻo hơn, để thiết lập thanh bộ nhớ để dùng debian-installer, cũng có thể làm cho nó hoạt động được với thanh bộ nhớ nhỏ hơn. Để tìm chi tiết, xem Phần 4.3, “Chuẩn bị tập tin để khởi động thanh bộ nhớ USB”.

Một số BIOS riêng có khả năng khởi động trực tiếp vật chứa USB, còn một số điều không có. Bạn có thể cần phải cấu hình BIOS để khởi động từ ổ đĩa rời, ngay cả USB-ZIP, để làm cho nó khởi động được từ thiết bị USB. Để tìm mẹo có ích và chi tiết, xem Phần 5.1.3, “Khởi động từ thanh bộ nhớ USB”.

A.2.3. Khởi động từ mạng

Cũng có thể khởi động debian-installer một cách hoàn toàn từ mạng. Mỗi phương pháp khởi động từ mạng phụ thuộc vào kiến trúc và thiết lập khởi động mạng riêng của bạn. Những tập tin nằm trong thư mục netboot/ có thể được dùng để khởi động debian-installer từ mạng.