Phụ lục D. Thông Tin Linh Tinh

Mục lục

D.1. Sức chứa trên đĩa cần thiết cho công việc
D.2. Cài đặt Debian GNU/kFreeBSD từ hệ thống UNIX/Linux
D.2.1. Bắt đầu
D.2.2. Cài đặt debootstrap
D.2.3. Chạy debootstrap
D.2.4. Cấu hình hệ thống cơ bản
D.2.5. Cài đặt hạt nhân
D.2.6. Thiết lập bộ nạp khởi động
D.2.7. Remote access: Installing SSH and setting a password
D.2.8. Đòn kết liễu
D.3. Cài đặt Debian GNU/kFreeBSD dùng PPP qua Ethernet (PPPoE)