1.4. Debian GNU/kFreeBSD là gì vậy?

Debian GNU/kFreeBSD là một hệ thống Debian GNU chứa hạt nhân kFreeBSD.

Bản chuyển Debian này hiện thời chỉ được phát triển cho hai kiến trúc i386 và amd64, dù có thể tạo bản chuyển sang kiến trúc khác.

Ghi chú rằng Debian GNU/kFreeBSD không phải là một hệ thống Linux (kiểu BSD là UNIX), do đó một số thông tin về hệ thống Linux có thể không thích hợp với nó.

Để tìm thêm thông tin, xem trang bản chuyển Debian GNU/kFreeBSD ( Debian GNU/kFreeBSD ports page) và hộp thư chung