Chương 2. Hệ thống Yêu cầu

Mục lục

2.1. Phần cứng được hỗ trợ
2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ
2.1.2. Đa bộ xử lý
2.1.3. Hỗ trợ thẻ đồ họa
2.1.4. Phần cứng khả năng kết nối mạng
2.1.5. Ngoại vi và phần cứng khác
2.2. Thiết bị cần thiết phần vững
2.3. Mua phần cứng đặc biệt cho GNU/kFreeBSD
2.3.1. Tránh phần mềm sở hữu hay bị đóng
2.4. Vật chứa trình cài đặt
2.4.1. Đĩa CD-ROM/DVD-ROM
2.4.2. Thanh bộ nhớ USB
2.4.3. Mạng
2.4.4. Đĩa cứng
2.4.5. Hệ thống Un*x hay GNU
2.4.6. Hệ thống cất giữ được hỗ trợ
2.5. Bộ nhớ và sức chứa trên đĩa cần thiết

Tiết đoạn này chứa thông tin về phần cứng yêu cầu để bắt đầu sử dụng Debian. Cũng có liên kết đến thông tin bổ sung về phần cứng do GNU/kFreeBSD hỗ trợ.