3.4. Thoả tiêu chuẩn phần cứng tối thiểu

Một khi bạn đã tập hợp thông tin về các phần cứng của máy tính, hãy kiểm tra xem phần cứng này sẽ cho phép bạn cài đặt bằng cách đã muốn.

Phụ thuộc vào sự cần của bạn, có lẽ bạn cài đặt được bằng ít phần cứng hơn những điều được liệt kê trong bảng bên dưới. Tuy nhiên, hậu hết người dùng sẽ gặp khó khăn nếu họ bỏ qua danh sách phần cứng khuyến khích.

Khuyên dùng ít nhất máy Pentium 4, 1 GHz, cho máy tính để bàn.

Bảng 3.2. Điều kiện hệ thống tối thiểu khuyến khích

Kiểu cài đặt RAM (tối thiểu) RAM (khuyến khích) Đĩa cứng
Vô GUI 64 MB 256 MB 1 GB
Có GUI 128 MB 512 MB 5 GB

Vùng nhớ tối thiều cần thiết thực sự rất ít hơn nhưng số lượng được hiển thị trong bảng này. Phụ thuộc vào kiến trúc, có thể cài đặt Debian với ngay cả 20 MB (cho s390) đến 60 MB (cho amd64). Cũng vậy với sức chứa còn rảnh cần thiết, đặc biệt nếu bạn kén những chương trình cần cài đặt. Xem Phần D.1, “Sức chứa trên đĩa cần thiết cho công việc” để tìm thêm thông tin về sức chứa còn rảnh yêu cầu trên đĩa.

Có thể chạy môi trường làm việc đồ họa trên hệ thống cũ hay hệ thống cấp thấp, nhưng trong trường hợp đó, khuyên bạn cài đặt một bộ quản lý cửa sổ chiếm ít tài nguyên hơn những điều quản lý môi trường làm việc GNOME hay KDE. Các sự chọn thay thế gồm xfce4, icewmwmaker.

Không thể khuyến dự bộ nhớ hay sức chứa trên đĩa cần thiết cho việc cài đặt vào máy phục vụ, vì số lượng phụ thuộc nhiều vào mục đích của máy phục vụ.

Ghi nhớ rằng những sự ước lượng này không gồm các dữ liệu thường dụng, như thư điện tử và tập tin người dùng kiểu khác nhau. Bạn nên tính rộng lượng sức chứa cho các tập tin và dữ liệu của mình.

Sức chứa trên đĩa cần thiết để thao tác mịn hệ thống Debian GNU/kFreeBSD chính nó cũng được tính trong những số lượng khuyến dụ này. Chẳng hạn, phân vùng /var chứa rất nhiều thông tin về tình trạng đặc trưng cho Debian, thêm vào nội dung bình thường như các tập tin theo dõi. Các tập tin dpkg (gồm có thông tin về mọi gói đã cài đặt) có thể chiếm dễ dàng đến 40 MB. Tiến trình apt-get cũng để vào đây các gói vừa mới tải về, trước khi cài đặt chúng. Bạn thường nên cấp phát ít nhất 200 MB cho phân vùng /var, và rất nhiều thêm nữa nếu bạn cài đặt môi trường làm việc đồ họa.