8.2. Bắt đầu sử dụng UNIX

Nếu bạn chưa quen với UNIX, khuyên bạn đọc một số cuốn sách và tài liệu. Rất nhiều thông tin hữu ích nằm trong Tham Khảo Debian (Debian Reference). Danh sách các Hỏi Đáp UNIX (list of Unix FAQs) chứa một số tài liệu UseNet cung cấp tham khảo lịch sử tốt.