D.2. Sức chứa trên đĩa cần thiết cho công việc

Bản cài đặt chuẩn trên máy kiểu amd64, gồm các gói chuẩn và dùng hạt nhân phiên bản 2.6 mặc định, chiếm 604 MB sức chứa trên đĩa. Còn một bản cài đặt tối thiểu, không có công việc Hệ thống chuẩn được chọn, chiếm 432 MB.

Quan trọng

Trong cả hai trường hợp, số lượng này là sức chứa thật được dùng trên đĩa sau khi cài đặt xong và tập tin tạm thời nào được xoá. Số này cũng không tính tài nguyên thêm được chiếm bởi hệ thống tập tin, chẳng hạn cho các tập tin nhật ký. Có nghĩa là cần thiết sức chứa nhiều hơn, cả trong khi cài đặt lẫn khi sử dụng hệ thống hàng ngày.

Theo đây có bảng hiển thị các kích cỡ do trình aptitude thông báo cho những công việc được liệt kê trong trình tasksel. Ghi chú rằng một số công việc riêng có nội dung chung, vì vậy tổng số kích cỡ đã cài đặt của hai công việc với nhau có thể là nhỏ hơn tổng hai số đó.

Mặc định là trình cài đặt sẽ cài đặt môi trường làm việc GNOME, nhưng mà cũng có thể chọn môi trường làm việc khác, hoặc bằng cách sử dụng một của những ảnh đĩa CD đặc biệt, hoặc bằng cách ghi rõ môi trường làm việc đã muốn khi trình cài đặt khởi động (xem Phần 6.3.5.2, “Lựa chọn và Cài đặt Phần mềm”).

Ghi chú rằng bạn cần phải cộng các kích cỡ được liệt kê trong bảng này với kích cỡ của bản cài đặt chuẩn, khi tính kích cỡ của phân vùng. Phần lớn sức chứa được hiển thị trong cột Kích cỡ đã cài đặt sẽ nằm trong thư mục /usr/lib; sức chứa trong cột Kích cỡ tải về cần thiết (tạm thời) trong thư mục /var.

Công việc Kích cỡ đã cài đặt (MB) Kích cỡ tải về (MB) Sức chứa cần thiết để cài đặt (MB)
Môi trường làm việc      
  • GNOME (mặc định) 4326 804 3236
  • KDE 2349 826 3175
  • Xfce 1781 566 2347
  • LXDE 1521 495 2016
Máy tính xách tay[a] 315 98 413
Trình phục vụ Web 22 5 27
Trình phục vụ in 238 75 313
Trình phục vụ DNS 3 1 4
Trình phục vụ tập tin 128 27 155
Trình phục vụ thư 84 33 117
Cơ sở dữ liệu SQL 39 9 48
Trình phục vụ SSH 1 0 1

[a] Tác vụ Máy tính xách tay chồng lấp một ít với tác vụ Môi trường làm việc. Cài đặt cả hai thì tác vụ Máy tính xách tay sẽ chiếm chỉ vài MB thêm sức chứa trên đĩa.

Nếu bạn cài đặt bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, tasksel có thể tự động cài đặt một công việc địa phương hoá, nếu có, cho ngôn ngữ của bạn (có một công việc dành cho tiếng Việt). Sức chứa cần thiết khác biệt giữa những ngôn ngữ khác nhau; bạn nên tính đến tổng là 350 MB để tải về và cài đặt công việc này.