5.1. Khởi động trình cài đặt trên Mips

5.1.1. Khởi động bằng TFTP

5.1.1.1. Khởi động SGI qua TFTP

Sau khi vào bộ theo dõi lệnh, hãy gõ chuỗi

bootp():

trên máy kiểu SGI để khởi động Linux và bất đầu cài đặt phần mềm Debian. Để làm thành công thì bạn có thể cần phải bỏ lập biến môi trường netaddr (địa chỉ mạng), bằng cách gõ câu lệnh

unsetenv netaddr

trong bộ theo dõi lệnh.

5.1.2. Tham số khởi động

5.1.2.1. Khởi động SGI qua TFTP

Trên máy kiểu SGI, bạn có khả năng phụ thêm một số tham số khởi động vào lệnh bootp(): trong bộ theo dõi lệnh.

Sau khi thực hiện lệnh bootp():, bạn có khả năng nhập đường dẫn và tên của tập tin cần khởi động, nếu bạn chưa đưa ra một tên riêng thông qua máy phục vụ BOOTP/DHCP. Ví dụ :

bootp():/boot/tftpboot.img

Tham số hạt nhân thêm có thể được gởi bằng lệnh append (phụ thêm):

bootp(): append="root=/dev/sda1"