D.1. Thiết bị Linux

Trong hệ thống Linux, một số tập tin đặc biệt nằm dưới thư mục /dev. Những tập tin này được gọi là tập tin thiết bị (device files), có ứng xử khác với tập tin chuẩn. Kiểu tập tin thiết bị thường nhất thuộc về thiết bị khối và thiết bị ký tự. Những tập tin này là giao diện với trình điều khiển thật (phần của hạt nhân Linux) mà lần lượt truy cập phần cứng. Một kiểu tập tin thiết bị khác, ít thường hơn, có tên pipe (ống dẫn). Những tập tin thiết bị quan trọng nhất được liệt kê trong các bảng bên dưới.

fd0 Ổ đĩa mềm thứ nhất
fd1 Ổ đĩa mềm thứ hai

hda Đĩa cứng/CD-ROM kiểu IDE nằm trên cổng IDE thứ nhất (chính)
hdb Đĩa cứng/CD-ROM kiểu IDE nằm trên cổng IDE thứ nhất (phụ)
hdc Đĩa cứng/CD-ROM kiểu IDE nằm trên cổng IDE thứ hai (chính)
hdd Đĩa cứng/CD-ROM kiểu IDE nằm trên cổng IDE thứ hai (phụ)
hda1 Phân vùng thứ nhất nằm trên đĩa cứng KDE thứ nhất
hdd15 Phân vùng thứ mười năm nằm trên đĩa cứng KDE thứ tư

sda Đĩa cứng kiểu SCSI với mã nhận diện ID SCSI thấp nhất (v.d. 0)
sdb Đĩa cứng SCSI với ID SCSI cao hơn kế tiếp (v.d. 1)
sdc Đĩa cứng SCSI với ID SCSI cao hơn kế tiếp (v.d. 2)
sda1 Phân vùng thứ nhất nằm trên đĩa cứng kiểu SCSI thứ nhất
sdd10 Phân vùng thứ mười nằm trên đĩa cứng SCSI thứ tư

sr0 Đĩa CD-ROM kiểu SCSI với ID SCSI thấp nhất
sr1 Đĩa CD-ROM SCSI với ID SCSI cao hơn kế tiếp

ttyS0 Cổng nối tiếp 0, COM1 dưới MS-DOS
ttyS1 Cổng nối tiếp 1, COM2 dưới MS-DOS
psaux Thiết bị con chuột PS/2
gpmdata Thiết bị giả, dữ liệu lặp lại từ trình nền GPM (con chuột)

cdrom Liên kết tượng trưng đến ổ đĩa CD-ROM
mouse Liên kết tượng trưng đến tập tin thiết bị con chuột

null Mọi gì được ghi vào thiết bị này sẽ biến mất
zero Có thể đọc vô hạn số không ra thiết bị này