C.5. Chương trình tạo phân vùng Debian

Vài kiểu chương trình tạo phân vùng đã được làm thích nghi bởi nhà phát triển Debian để hoạt động được trên nhiều kiểu đĩa cứng và kiến trúc máy tính khác nhau. Sau đây có danh sách các chương trình thích hợp với kiến trúc của máy tính này.

partman

Công cụ tạo phân vùng khuyến khích trong Debian. Chương trình này có nhiều khả năng có ích: nó cũng có thể thay đổi kích cỡ của phân vùng, tạo hệ thống tập tin và gán nó vào điểm lắp.

fdisk

Bộ tạo phân vùng Linux gốc, thích hợp với người dùng rất kinh nghiệm.

Hãy cẩn thận nếu bạn có phân vùng kiểu FreeBSD tồn tại trên máy tính. Những hạt nhân cài đặt chứa khả năng hỗ trợ những phân vùng này, nhưng cách đại diện (hay không) của fdisk có thể làm cho tên thiết bị khác biệt. Xem tài liệu Linux và FreeBSD Thế Nào Linux+FreeBSD HOWTO.

Một của những chương trình này sẽ được chạy theo mặc định khi bạn chọn mục trình đơn Phân vùng đĩa (hay tương tự). Có thể sử dụng công cụ tạo phân vùng khác từ dòng lệnh trên VT2, nhưng không khuyên bạn làm như thế.

C.5.1. Phân vùng cho SPARC

Hãy chắc là bạn tạo một nhãn đĩa Sun trên đĩa khởi động. Đây là lược đồ phân vùng duy nhất do PROM của OpenBoot hiểu nên nó là lược đồ duy nhất từ đó bạn có khả năng khởi động. Trong trình fdisk, phím s được dùng để tạo nhãn đĩa Sun.

Hơn nửa, trên đĩa kiểu SPARC, hãy chắc là trên đĩa khởi động, phân vùng thứ nhất bắt đầu tại hình trụ số 0. Dù nó cần thiết, nó cũng có nghĩa là phân vùng thứ nhất sẽ chứa bảng phân vùng và khối khởi động, hai rãnh ghi thứ nhất của đĩa. Chủ yếu là bạn không để vùng trao đổi vào phân vùng thứ nhất của đĩa khởi động, vì phân vùng trao đổi không bảo tồn vài rãnh ghi đầu của phân vùng đó. Bạn có khả năng để phân vùng kiểu ext2 hay UFS vào đó ; chúng sẽ không sửa đổi bảng phân vùng hay khối khởi động.

Cũng khuyên bạn đặt phân vùng thứ ba là kiểu Whole disk (toàn bộ đĩa) (kiểu 5), chứa toàn bộ đĩa (từ hình trụ thứ nhất đến điều cuối cùng). Đây đơn giản là quy ước của nhãn đĩa Sun, giúp đỡ bộ nạp khởi động SILO định hướng.