[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ següent ]

Notes del llançament de Debian GNU/Linux 3.0 («woody»), Motorola 680x0
Capítol 3 - Actualitzacions de distribucions anteriors


3.1 Canvis detallats del sistema


3.1.1 Canvis de sintaxi en programes importants

Debian intenta evitar canviar els paquets originals, així que els canvis en els paquets originals estaran presents en Debian GNU/Linux.

En la versió Debian GNU/Linux 2.2 «Potato», tar utilitzava l'opció

   -I

per la compressió bzip, però ara s'utilitza l'opció

   -j

. Potser haureu de canviar algún script en conseqüència.


3.2 Preparant l'actualització

Abans d'actualitzar el vostre sistema, és molt recomanable que feu una còpia de seguretat completa, o almenys una còpia d'aquelles dades o informació de configuració que no vos podeu permetre de perdre. Les eines i el procés d'instal·lació són bastant fiables, però una fallada del maquinari enmig d'una actualització podria resultar en un sistema danyat seriosament.

Els elements principals que hauríeu de copiar són els continguts dels directoris /etc i /var/lib/dpkg i l'eixida de dpkg --get-selections \*.

És assenyat informar les usuàries i usuaris abans de realitzar cap actualització que planegeu, tot i que qui haja accedit al vostre sistema via ssh (almenys) no hauria d'adonar-se'n massa durant l'actualització, i podria continuar treballant. Si desitgeu prendre més precaucions, feu una còpia de, o desmunteu, les particions d'usuari (/home) abans d'actualitzar. Normalment no és necessari reiniciar l'equip.

Cal que realitzeu l'actualització de la distribució bé localment des d'una consola virtual en mode text (o un terminal sèrie connectat directament), o bé remotament via un enllaç ssh.

Important: No realitzeu l'actualització usant telnet, rlogin, rsh o des d'una sessió X gestionada per xdm en la màquina que esteu actualitzant. Açò és perquè és possible que cadascun d'aquests serveis siga terminat durant l'actualització, i això pot resultar en en sistema inaccessible que només es trobe mig actualitzat.


3.2.1 Comprovant l'estat dels paquets

Siga quin siga el mètode que useu per actualitzar, es recomana que comproveu primer l'estat de tots els paquets, i verifiqueu que tots es troben en un estat actualitzable. L'ordre següent mostrarà aquells paquets que es troben en un estat semi-instal·lat o semi-configurat, i aquells amb qualsevol estat d'error:

   
         # dpkg --audit

També podeu inspeccionar l'estat de tots els paquets del vostre sistema amb dselect, o amb ordres com

   
         # dpkg --audit

o

   
         # dpkg --get-selections > ~/pqts-actuals.txt

És convenient que no hi haja paquets retinguts (on hold) durant l'actualització. Si algun paquet essencial per a l'actualització es troba retingut, aquesta fallarà. Podeu identificar els paquets retinguts amb

   
         # dpkg -l | grep ^h

Si havíeu modificat i reconstruït localment un paquet, i no li havíeu canviat el nom o no li havíeu posat una època a la versió, cal que el retingueu per evitar que siga actualitzat. Podeu canviar l'estat de retingut d'un paquet bé usant dselect (en el menú «Selecció», useu les tecles «H» i«G» per retenir o no, respectivament), o bé editant el fitxer produït per

   
         dpkg --get-selections > ~/sels-actuals.txt

per a canviar retenir (h) per instal·lar (i) (o vice versa), i aleshores, amb permissos de root, fent

   
        dpkg --set-selections < ~/sels-actuals.txt

3.2.2 Consideracions especials si useu SSH

El SSH comercial que es troba en el paquet ssh abans de la versió 2.2 o en el paquet ssh-nonfree en la versió 2.2 ha sigut reemplaçat per el paquet lliure segons les DFSG ssh (OpenSSH) en aquesta versió. La col·lecció de SSH comercial ja no està disponible. El paquet ssh inclou una pregunta de Debconf que regenerarà una configuració que és compatible amb OpenSSH.


3.2.3 Directoris que requereixen atenció

És important que el directori /etc/rcS.d existesca abans de l'actualització; en cas contrari, la instal·lació del paquet libc6 fallarà.

Cal que el directori /usr/share/doc (si ja existeix) no siga un enllaç simbòlic (per exmple, fins a /usr/doc), ja que això causarà que alguns paquets fallen. Tanmateix, és possible crear un ellaç simbòlic des de /usr/doc fins a /usr/share/doc. Teniu en compte que si useu aquest enllaç simbòlic veureu nombrosos missatges sobre directoris de /usr/doc que no es poden eliminar. Aquests avisos són normals i podeu passar-los per alt sense problemes.


3.3 Preparant les fonts d'APT

El mètode recomanat d'actualització és usar el mètode apt amb dselect, tal i com es descriu ací. L'anàlisi de dependències incorporada permet actualitzacions fluïdes i instal·lacions fàcils.

No realitzeu cap actualització important dels paquets fent servir un mètode de dselect que no siga apt, ja que els altres mètodes, contràriament al mètode apt, no realitzen cap ordenació lògica dels paquets durant la instal·lació, i per tant no són tan fiables. A més a més, aquesta mena d'actualitzacions no ha estat ben provada i no és suportada per Debian.

Les operacions d'instal·lació de paquets s'han de realitzar amb privilegis de superusuari; així doncs, entreu com a root o useu su o sudo per guanyar els drets d'accés necessaris.

Abans de començar l'actualització cal que prepareu el fitxer de configuració de llistes de paquets d'apt, /etc/apt/sources.list.

apt tindrà en compte tots aquells paquets que puga trobar via qualsevol línia «deb», i instal·larà el paquet amb el major número de versió, donant prioritat a les línies mencionades en primer lloc (d'aquesta forma, si disposeu de diverses ubicacions de paquets, normalment hauríeu de posar en primer lloc els discs locals, després els CD-ROM, i finalment les rèpliques HTTP o FTP).


3.3.1 Afegint fonts d'Internet a APT

La configuració per defecte està feta per a instal·lar des dels servidors principals en Internet de Debian, però potser vos convinga modificar /etc/apt/sources.list per a usar altres rèpliques, preferentment la que es trobe més propera en la xarxa a la vostra.

D'altra banda, podeu trobar les adreces de les rèpliques HTTP o FTP de Debian en http://www.debian.org/distrib/ftplist (cerqueu-hi l'enllaç a la llista completa de rèpliques). Les rèpliques HTTP solen ser més ràpides que les FTP.

Per exemple, suposeu que la vostra rèplica més propera de Debian és http://mirrors.kernel.org/debian/. Si inspeccioneu aquesta rèplica amb un navegador web o un programa d'FTP, veureu que els directoris principals s'organitzen així:

   
         http://mirrors.kernel.org/debian/dists/woody/main/binary-m68k/...
         http://mirrors.kernel.org/debian/dists/woody/contrib/binary-m68k/...

Per tal d'usar aquesta rèplica amb apt, afegiu aquesta línia al vostre fitxer sources.list:

   
         deb http://mirrors.kernel.org/debian woody main contrib

Teniu en compte que s'afig «dists» implícitament, i els arguments que segueixen el nom de la distribució s'usen per expandir el camí en diversos directoris.

Després d'haver afegit les noves fonts, inhabiliteu les línies «deb» que hi havia abans en sources.list, posant-hi un símbol de número (#) al davant.

Tot paquet necessari per a la instal·lació que s'obtinga de la xarxa es guarda en el directori /var/cache/apt/archives (i en en subdirectori partial/, mentre s'està portant), així que assegureu-vos de disposar d'espai suficient abans d'intentar començar la instal·lació. Amb una instal·lació de Debian raonablement estesa, podeu esperar almenys 300 MB de dades obtingudes de la xarxa.

Nota: si useu les versions estàtiques d'apt i dpkg, la resolució de noms no funcionarà (aquest és un dels motius per usar l'apt normal a l'hora d'actualitzar per la xarxa). La solució és simplement posar l'adreça IP de les rèpliques en la línia «deb». (Ajuda: nslookup un-servidor)


3.3.2 Afegint fonts de rèpliques locals a APT

En comptes d'usar rèpliques HTTP o FTP dels paquets, potser vulgueu modificar /etc/apt/sources.list per tal d'usar una rèplica en un disc local (possiblement muntat per NFS).

Per exemple, la vostra rèplica dels paquets podria trobar-se a sota de /var/ftp/debian/, i tenir organitzats els directoris pricipals així:

   
         /var/ftp/debian/dists/woody/main/binary-m68k/...
         /var/ftp/debian/dists/woody/contrib/binary-m68k/...

Per tal d'usar aquesta rèplica amb apt, afegiu aquesta línia al vostre fitxer sources.list:

         deb file:/var/ftp/debian woody main contrib

Teniu en compte que s'afig «dists» implícitament, i els arguments que segueixen el nom de la distribució s'usen per expandir el camí en diversos directoris.

Després d'haver afegit les noves fonts, inhabiliteu les línies «deb» que hi havia abans en sources.list, posant-hi un símbol de número (#) al davant.


3.3.3 Afegint fonts de CD-ROM a APT

Mireu a sobre si necessiteu instal·lar abans les últimes versions dels paquets apt i dpkg, com s'ha descrit anteriorment.

Si només voleu usar CD, inhabiliteu les línies «deb» existents en /etc/apt/sources.list posant-hi un símbol de número (#) al davant.

Assegureu-vos de que hi haja un línia en /etc/fstab que permeta muntar la vostra unitat de CD-ROM en el punt de muntatge /cdrom (és apt-cdrom que necessita el punt de muntatge /cdrom). Per exemple, si /dev/hdc és la vostra unitat de CD-ROM, cal que /etc/fstab continga una línia com

   
         /dev/hdc /cdrom auto defaults,noauto,ro 0 0

Teniu en compte que no ha d'haver cap espai entre les paraules defaults,noauto,ro del quart camp.

Per a comprovar que funciona, inserteu un CD i proveu d'executar

   
         mount /cdrom (açò muntarà el CD en el punt de muntatge)
         ls -alF /cdrom (açò mostrarà el directori arrel del CD)
         umount /cdrom (açò desmuntarà el CD)

A continuació executeu

         apt-cdrom add

per cada CD-ROM de binaris de Debian que tingueu, per tal d'afegir les dades de cada CD a la base de dades d'APT.


3.4 Actualitzant amb dselect

El mètode recomanat per actualitzar a Debian GNU/Linux 3.0 és fent servir l'eina de gestió de paquets dselect. Aquesta eina pren decisions més segures sobre els paquets que apt-get.

Si dselect no es troba instal·lat, per favor instal·leu-ne la versió que proporcione la vostra versió de Debian GNU/Linux.

El mètode d'accés a l'arxiu ja es troba configurat (per usar APT); però, podeu canviar-ne la configuració escollint «[M]ètode» en el menú. Si esteu contents amb la vostra configuració d'accés procediu a la fase següent, escollint «[A]ctualitza» en el menú. Açò actualitzarà la base de dades de paquets.

Si no han ocorregut problemes en la fase d'actualització, escolliu «[S]elecció» en el menú; dselect examinarà els paquets disponibles i decidirà intel·ligentment quins paquets cal actualitzar i quins paquets nous cal instal·lar per complementar les actualitzacions. També suggerirà quins paquets cal eliminar. Prement retorn en la pantalla de selecció de paquets bé se vos portarà a una pantalla de resolució de conflictes o dependències (en la qual potser hàgeu de canviar les seleccions i prémer retorn altra volta), o bé se vos tornarà al menú principal. Podeu obtenir ajuda sobre la fase de selecció de paquets prement «?».

Ara que s'han decidit les seleccions de paquets caldrà instal·lar els nous paquets; per fer-ho escolliu «[I]nstal·la» en el menú principal. Açò portarà i instal·larà els paquets fent servir APT des del mitjà que preferiu. Aneu i feu-vos una bona tassa de te, açò va a tardar una estona.

Les dues fases finals, «[C]onfigura» i «[D]esinstal·la», terminaran el procés d'actualització configurant els paquets nous i eliminant aquells paquets sobrants.


3.5 Actualitzant directament amb apt-get (poc recomanable)

No vos oblideu de muntar totes les particions necessàries (especialment la partició arrel i la /usr) en mode de lectura-escriptura, amb una ordre com

         mount -o remount,rw /punt_de_muntatge

Assumint que ja hàgeu configurat el fitxer sources.list d'apt com s'ha explicat abans, executeu (com a root)

         apt-get update

Açò resincronitzarà els fitxers de resum de paquets amb els de les seues fonts, posant al dia la informació sobre els paquets nous i els paquets a actualitzar.

És molt recomanable que useu el programa /usr/bin/script per a guardar una transcripció de la sessió d'actualització. Aleshores, si s'esdevé algun problema, tindreu un registre de què va ocórrer, i si és necessari, pot proporcionar una informació exacta per a un informe d'error. Per a començar a gravar, escriviu

         script -a ~/actualitza-a-woody.typescript

o quelcom de semblant. No poseu el fitxer resultant en un directori temporal com /tmp o /var/tmp (podria ser que els fitxers d'aquests directoris foren esborrats durant l'actualització o en reiniciar).

És important actualitzar apt, dpkg i debconf abans de fer la major part de l'actualització. Apt ha millorat considerablement des de les versions anteriors. Debconf és una eina essencial utilitzada exhaustivament per els paquets recents.

         apt-get install dpkg apt debconf

Açò instal·larà les versions més noves de dpkg apt i debconf, necessàries per a la resta de l'actualització. També s'actualitzaran a la versió més recent algunes biblioteques de sistema necessàries.

Quan Debconf vos demane a quina classe de preguntes voleu respondre, no escolliu crítica, o passareu per alt preguntes importants.

Hi ha qui prefereix assajar primer l'actualització fent servir

         apt-get --fix-broken --show-upgraded --simulate dist-upgrade | pager

Tot i que açò pot portar un temps, també pot evitar algunes sorpreses. Açò o bé vos indicarà quin problema hi ha en el vostre sistema (i com resoldre'l), o bé, amb major certesa, què es farà exactament durant l'actualització. Pareu una atenció especial als paquets que seran eliminats («REMOVED»): no hauria d'aparéixer-hi cap paquet essencial.

Una volta hàgeu verificat que apt-get funcionarà bé, executeu

         apt-get --fix-broken --show-upgraded dist-upgrade

Açò realitzarà una actualització completa del sistema, és a dir, instal·larà les versions més noves disponibles de tots els paquets, i resoldrà tots els canvis possibles de dependències entre els paquets de les diferents distribucions. Si cal, instal·larà alguns paquets nous (normalment noves versions de biblioteques, o paquets reanomenats), i eliminarà aquells paquets obsolets que causen conflictes.

Quan actualitzeu usant un joc de CD-ROM, se vos demanarà que inserteu determinats CD en diferents moments de l'actualització. Pot ser que hàgeu d'insertar el mateix CD més d'una volta; açò és degut a paquets interrelacionats que han estat repartits entre els CD.

Els paquets actualment instal·lats que no puguen ser actualitzats a versions més noves sense haver de canviar l'estat d'instal·lació d'un altre paquet romandran en la versió actual (es mostraran com a retinguts o held back). Per tant, podria ser necessari usar dpkg o dselect per tal d'eliminar o reinstal·lar alguns paquets o dependències trencades. Altrament, podeu usar apt-get dselect-upgrade després d'apt-get -f dist-upgrade. (Vegeu la pàgina de manual d'apt-get(8).)

L'opció --fix-broken (o només -f) fa que apt prove de reparar un sistema amb dependències trencades. apt no permet que hi haja dependències trencades en un sistema.


3.5.1 Qüestions possibles durant o després de l'actualització

A voltes és necessari habilitar l'opció «APT::Force-LoopBreak» d'APT per tal d'aconseguir eliminar temporalment un paquet essencial, perquè s'ha produït un bucle de conflictes («Conflicts:») o de predependències («Pre-Depends:»). apt-get vos avisarà d'açò i avortarà l'actualització. Podeu resoldre açò especificant l'opció -o APT::Force-LoopBreak=1 en la línia d'ordres d'apt-get.

És possible que l'estructura de dependències d'un sistema estiga tan corrupta que requeresca una intervenció manual. Normalment açò implica haver d'usar dselect o

   
         dpkg --remove nom_de_paquet

per a eliminar alguns dels paquets conflictius, o

   
         apt-get --fix-broken --show-upgraded install
         dpkg --configure --pending

En casos extrems poser necessiteu forçar la reinstal·lació d'un paquet amb una ordre com

   
         dpkg --install /camí/al/nom_de_paquet.deb

Una volta s'haja arreglat, hauríeu de ser capaços de continuar l'actualització, repetint les ordres dist-upgrade descrites abans.

Durant l'actualització se vos faran preguntes per a configurar o reconfigurar diversos paquets. Quan se vos pregunte si cal reemplaçar algun fitxer dels directoris /etc/init.d o /etc/terminfo, o el fitxer /etc/manpath.config per la versió de la mantenidora o mantenidor del paquet, normalment serà necessari que respongueu «sí» per tal d'assegurar la consistència del sistema. Sempre podreu tornar a les versions antigues, ja que aquestes seran guardades amb l'extensió .dpkg-old.

Si no sabeu què fer, apunteu el nom del paquet o fitxer, i arregleu les coses més avant. Podeu mirar el fitxer generat per script per a revisar la informació que va aparéixer en la pantalla durant l'actualització.


3.5.2 Coses a fer abans del pròxim reinici

Quan apt-get dist-upgrade haja terminat s'haurà completat l'actualització formal, però hi ha alguns fets dels quals vos haureu d'ocupar abans de reiniciar l'ordinador la pròxima volta.

Sobretot, és possible que hàgeu d'instal·lar els paquets locales i util-linux. Podeu fer açò amb

         apt-get install locales util-linux

Si esteu actualitzant des de Debian 2.2 o anterior, açò eliminarà el paquet getty, ja que getty es troba ara dins del paquet util-linux.

Probablement hi haja encara més paquets que necessiteu instal·lar, dels quals apt-get no s'adone, perquè apt-get no selecciona automàticament aquells paquets dels quals no depén cap altre (per exemple, els paquets recomanats (camp «Recommends:») i els suggerits (camp «Suggests:»)). Podeu trobar-los amb relativa facilitat fent servir dselect o alguna altra interfície visual. En dselect, escolliu el mètode «apt» en la pantalla de «Mètode» (si no ho heu fet ja) i actualitzeu la base de dades amb la nova informació dels paquets, usant l'opció «Actualitza». A continuació, en la pantalla de «Selecció», premeu «o», «o», «v» i Majúscules-d, i cerqueu la capçalera següent:

   
         --- Paquets obsolets i locals presents en el sistema ---

En aqueixa secció apareixeran tots aquests paquets. Per exemple, els paquets antics gimp ha sigut reemplaçat per gimp. Podeu instal·lar el nou paquet via dselect (que mostrarà aleshores una pantalla de «resolució de dependències/conflictes» indicant que cal eliminar els paquets antics), o bé podeu usar

   
         apt-get install gimp1.2

que eliminarà d'un colp les versions antigues (potser se vos demane confirmar l'acció).

Un altre exemple, que ni tan sols es sol mostrar en dselect, són els clients i servidors de TELNET i Talk, i el servidor d'NFS, que van ser separats del paquet antic netstd. Podeu instal·lar-los amb una ordre com:

         apt-get install telnet telnetd talk talkd nfs-server

El mateix va per manpages-dev, que va ser separat del paquet manpages.

Per favor, consulteu les notes del llançament de les distribucions anteriors de Debian GNU/Linux per obtenir més informació sobre els paquets que van ser dividits en la distribució en qüestió; torneu a llegir Paquets que han canviat de nom, Secció 6.1 i Paquets dividits, Secció 6.2 per tal de veure la llista de paquets dividits en aquesta distribució.

Si estàveu actualitzant des de Debian 2.0 o anterior i havíeu instal·lat el sistema X Window, executeu les ordres següents:

   
        apt-get remove xbase
        apt-get install xfonts-base xfonts-75dpi xfonts-100dpi xfonts-scalable

I si no voleu llançar xdm en l'arrencada (autoinici d'X), executeu també:

   
        apt-get remove xdm

Llegiu /usr/share/doc/xfree86-common/README.Debian-upgrade si voleu més informació sobre l'actualització dels paquets del X window system. Açò és rellevant per als usuaris de totes les versions anteriors de Debian. En resum, necessiteu llegir-ho.

El sistema de configuració dels mòduls del nucli ha canviat des de la distribució de Debian GNU/Linux amb versió 2.0. Si vàreu actualitzar des de Debian 2.0 o anterior caldrà que convertiu el vostre sistema abans del reinici següent. Normalment hi haurà prou amb executar update-modules force; tanmateix vos recomanem que llegiu la pàgina de manual update-modules(8).

Teniu en compte que el nucli de Linux no és actualitzat per tots aquests procediments. Potser vulgueu fer-ho vosaltres mateixes/mateixos, bé instal·lant un dels paquets kernel-image-* o bé compil·lant un nucli personalitzat partint dels fonts.

Debian GNU/Linux ve amb un 2.2.20 que és de la sèrie 2.2, la versió antiga dels nucli Linux estables. Potser voleu utilitzar un nucli de la sèrie 2.4 per a tindre millor suport de maquinari o rendiment millorat. Arrencar des del tercer cdrom farà açò automàgicament, o podeu instal·lar un nucli precompilat.

   	  apt-get install kernel-image-2.4.18-{386,586tsc,686}

Per als mes atrevits, hi ha una manera molt fàcil de compilar el vostre nucli personalitzat en Debian GNU/Linux. Instal·leu la utilitat kernel-package i llegiu la documentació en /usr/share/doc/kernel-package.

Gaudiu del vostre nou sistema Debian GNU/Linux 3.0! :-)


[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ següent ]

Notes del llançament de Debian GNU/Linux 3.0 («woody»), Motorola 680x0

$Id: release-notes.ca.sgml,v 1.1 2003/01/04 00:37:56 joy Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford (actual)
debian-doc@lists.debian.org