Cố vấn bảo mật Debian

DSA-3281-1 -- Thông báo thay đổi khóa PGP/GPG Nhóm Bảo mật Debian

Ngày báo cáo:
07 Th6 2015
Gói chịu tác động:
Có thể bị tấn công:
Không
Tham khảo cơ sở dữ liệu bảo mật:
Hiện tại không có tham khảo bảo mật cơ sở dữ liệu bên ngoài sẵn có.
Thêm thông tin:

Đây là thông báo rằng Nhóm Bảo mật Debian đã thay đổi khóa liên hệ PGP/GPG của họ do việc cuộn khóa thường lệ theo chu kỳ.

Dấu vân tay mới của khóa là:

0D59 D2B1 5144 766A 14D2 41C6 6BAF 400B 05C3 E651

Ngày tạo là 2015-01-18 và nó đã ký bởi khóa liên hệ Nhóm Bảo mật trước đây và nhiều thành viên nhóm cá nhân.

Vui lòng dùng khóa mới từ bây giờ để mã hóa liên lạc với Nhóm Bảo mật Debian. Bạn có thể lấy khóa mới về từ máy phục vụ khóa, ví dụ: pgp.surfnet.nl.

Trang thông tin điện tử của chúng tôi đã cập nhật để phản ánh thay đổi này.

Chú ý rằng cái này chỉ liên quan đến khóa sử dụng cho giao tiếp với nhóm. Các khóa dùng để ký các kho APT security.debian.org hay các khóa được dùng để ký các cố vấn bảo mật không thay đổi.