Cố vấn bảo mật Debian

DSA-3308-1 mysql-5.5 -- cập nhật bảo mật

Ngày báo cáo:
18 Th7 2015
Gói chịu tác động:
mysql-5.5
Có thể bị tấn công:
Tham khảo cơ sở dữ liệu bảo mật:
Trong hệ thống báo lỗi Debian: Lỗi 792445.
Trong từ điển CVE của Miter: CVE-2015-2582, CVE-2015-2620, CVE-2015-2643, CVE-2015-2648, CVE-2015-4737, CVE-2015-4752.
Thêm thông tin:

Nhiều lỗi bảo mật được tìm thấy trong phần mềm phục vụ cơ sở dữ liệu MySQL. Lỗ hổng bảo mật được đánh địa chỉ bằng cách nâng cấp MySQL lên phiên bản thượng nguồn 5.5.44. Vui lòng xem Ghi chú Phát hành MySQL 5.5 và cố vấn Cập nhật các bản vá nghiêm trọng của Oracle để có thêm thông tin chi tiết:

Với bản phân phối ổn định cũ (wheezy), những lỗi này đã được sửa trong phiên bản 5.5.44-0+deb7u1.

Với bản phân phối ổn định (jessie), những lỗi này đã được sửa trong phiên bản 5.5.44-0+deb8u1.

Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp các gói mysql-5.5 của mình.