Cố vấn bảo mật từ năm 2015

[23 Th12 2015] DSA-3430 libxml2 - security update
[21 Th12 2015] DSA-3429 foomatic-filters - security update
[18 Th12 2015] DSA-3428 tomcat8 - security update
[18 Th12 2015] DSA-3427 blueman - security update
[17 Th12 2015] DSA-3426 linux - security update
[17 Th12 2015] DSA-3425 tryton-server - security update
[16 Th12 2015] DSA-3424 subversion - security update
[16 Th12 2015] DSA-3423 cacti - security update
[16 Th12 2015] DSA-3422 iceweasel - security update
[16 Th12 2015] DSA-3421 grub2 - security update
[15 Th12 2015] DSA-3420 bind9 - security update
[15 Th12 2015] DSA-3419 cups-filters - security update
[14 Th12 2015] DSA-3418 chromium-browser - security update
[14 Th12 2015] DSA-3417 bouncycastle - security update
[13 Th12 2015] DSA-3416 libphp-phpmailer - security update
[09 Th12 2015] DSA-3415 chromium-browser - security update
[09 Th12 2015] DSA-3414 xen - security update
[04 Th12 2015] DSA-3413 openssl - security update
[03 Th12 2015] DSA-3412 redis - security update
[02 Th12 2015] DSA-3411 cups-filters - security update
[01 Th12 2015] DSA-3410 icedove - security update
[01 Th12 2015] DSA-3409 putty - security update
[01 Th12 2015] DSA-3408 gnutls26 - security update
[26 Th11 2015] DSA-3407 dpkg - security update
[25 Th11 2015] DSA-3406 nspr - security update
[25 Th11 2015] DSA-3405 smokeping - security update
[25 Th11 2015] DSA-3404 python-django - security update
[24 Th11 2015] DSA-3403 libcommons-collections3-java - security update
[24 Th11 2015] DSA-3402 symfony - security update
[22 Th11 2015] DSA-3401 openjdk-7 - security update
[19 Th11 2015] DSA-3400 lxc - security update
[18 Th11 2015] DSA-3399 libpng - security update
[16 Th11 2015] DSA-3398 strongswan - security update
[10 Th11 2015] DSA-3397 wpa - security update
[10 Th11 2015] DSA-3396 linux - security update
[06 Th11 2015] DSA-3395 krb5 - security update
[05 Th11 2015] DSA-3394 libreoffice - security update
[04 Th11 2015] DSA-3393 iceweasel - security update
[04 Th11 2015] DSA-3392 freeimage - security update
[03 Th11 2015] DSA-3391 php-horde - security update
[02 Th11 2015] DSA-3390 xen - security update
[01 Th11 2015] DSA-3389 elasticsearch - end-of-life
[01 Th11 2015] DSA-3388 ntp - security update
[01 Th11 2015] DSA-3387 openafs - security update
[31 Th10 2015] DSA-3386 unzip - security update
[31 Th10 2015] DSA-3385 mariadb-10.0 - security update
[29 Th10 2015] DSA-3384 virtualbox - security update
[29 Th10 2015] DSA-3383 wordpress - security update
[28 Th10 2015] DSA-3382 phpmyadmin - security update
[27 Th10 2015] DSA-3381 openjdk-7 - security update
[27 Th10 2015] DSA-3380 php5 - security update
[25 Th10 2015] DSA-3379 miniupnpc - security update
[24 Th10 2015] DSA-3378 gdk-pixbuf - security update
[24 Th10 2015] DSA-3377 mysql-5.5 - security update
[20 Th10 2015] DSA-3376 chromium-browser - security update
[19 Th10 2015] DSA-3375 wordpress - security update
[19 Th10 2015] DSA-3374 postgresql-9.4 - security update
[18 Th10 2015] DSA-3373 owncloud - security update
[13 Th10 2015] DSA-3372 linux - security update
[09 Th10 2015] DSA-3371 spice - security update
[06 Th10 2015] DSA-3370 freetype - security update
[06 Th10 2015] DSA-3369 zendframework - security update
[25 Th9 2015] DSA-3368 cyrus-sasl2 - security update
[24 Th9 2015] DSA-3367 wireshark - security update
[23 Th9 2015] DSA-3366 rpcbind - security update
[23 Th9 2015] DSA-3365 iceweasel - security update
[21 Th9 2015] DSA-3364 linux - security update
[20 Th9 2015] DSA-3363 owncloud-client - security update
[18 Th9 2015] DSA-3362 qemu-kvm - security update
[18 Th9 2015] DSA-3361 qemu - security update
[15 Th9 2015] DSA-3360 icu - security update
[13 Th9 2015] DSA-3359 virtualbox - security update
[13 Th9 2015] DSA-3358 php5 - cập nhật bảo mật
[13 Th9 2015] DSA-3357 vzctl - security update
[12 Th9 2015] DSA-3356 openldap - cập nhật bảo mật
[10 Th9 2015] DSA-3355 libvdpau - security update
[08 Th9 2015] DSA-3354 spice - security update
[05 Th9 2015] DSA-3353 openslp-dfsg - security update
[04 Th9 2015] DSA-3352 screen - security update
[03 Th9 2015] DSA-3351 chromium-browser - security update
[02 Th9 2015] DSA-3350 bind9 - security update
[02 Th9 2015] DSA-3349 qemu-kvm - security update
[02 Th9 2015] DSA-3348 qemu - security update
[02 Th9 2015] DSA-3347 pdns - security update
[31 Th8 2015] DSA-3346 drupal7 - cập nhật bảo mật
[29 Th8 2015] DSA-3345 iceweasel - cập nhật bảo mật
[27 Th8 2015] DSA-3344 php5 - cập nhật bảo mật
[26 Th8 2015] DSA-3343 twig - security update
[20 Th8 2015] DSA-3342 vlc - security update
[20 Th8 2015] DSA-3341 conntrack - security update
[19 Th8 2015] DSA-3340 zendframework - security update
[19 Th8 2015] DSA-3339 openjdk-6 - security update
[18 Th8 2015] DSA-3338 python-django - security update
[18 Th8 2015] DSA-3337 gdk-pixbuf - security update
[17 Th8 2015] DSA-3336 nss - security update
[13 Th8 2015] DSA-3335 request-tracker4 - security update
[12 Th8 2015] DSA-3334 gnutls28 - security update
[12 Th8 2015] DSA-3333 iceweasel - security update
[11 Th8 2015] DSA-3332 wordpress - cập nhật bảo mật
[10 Th8 2015] DSA-3331 subversion - security update
[07 Th8 2015] DSA-3330 activemq - security update
[07 Th8 2015] DSA-3329 linux - cập nhật bảo mật
[04 Th8 2015] DSA-3328 wordpress - cập nhật bảo mật
[03 Th8 2015] DSA-3327 squid3 - cập nhật bảo mật
[02 Th8 2015] DSA-3326 ghostscript - cập nhật bảo mật
[01 Th8 2015] DSA-3325 apache2 - security update
[01 Th8 2015] DSA-3324 icedove - security update
[01 Th8 2015] DSA-3323 icu - security update
[31 Th7 2015] DSA-3322 ruby-rack - security update
[30 Th7 2015] DSA-3321 xmltooling - security update
[30 Th7 2015] DSA-3320 openafs - security update
[28 Th7 2015] DSA-3319 bind9 - cập nhật bảo mật
[26 Th7 2015] DSA-3318 expat - cập nhật bảo mật
[25 Th7 2015] DSA-3317 lxc - cập nhật bảo mật
[25 Th7 2015] DSA-3316 openjdk-7 - cập nhật bảo mật
[23 Th7 2015] DSA-3315 chromium-browser - security update
[23 Th7 2015] DSA-3314 typo3-src - hết vòng đời
[23 Th7 2015] DSA-3313 linux - cập nhật bảo mật
[22 Th7 2015] DSA-3312 cacti - cập nhật bảo mật
[20 Th7 2015] DSA-3311 mariadb-10.0 - cập nhật bảo mật
[19 Th7 2015] DSA-3310 freexl - cập nhật bảo mật
[18 Th7 2015] DSA-3309 tidy - cập nhật bảo mật
[18 Th7 2015] DSA-3308 mysql-5.5 - cập nhật bảo mật
[09 Th7 2015] DSA-3307 pdns-recursor - cập nhật bảo mật
[09 Th7 2015] DSA-3306 pdns - cập nhật bảo mật
[08 Th7 2015] DSA-3305 python-django - cập nhật bảo mật
[07 Th7 2015] DSA-3304 bind9 - cập nhật bảo mật
[07 Th7 2015] DSA-3303 cups-filters - cập nhật bảo mật
[06 Th7 2015] DSA-3302 libwmf - cập nhật bảo mật
[05 Th7 2015] DSA-3301 haproxy - cập nhật bảo mật
[04 Th7 2015] DSA-3300 iceweasel - cập nhật bảo mật
[02 Th7 2015] DSA-3299 stunnel4 - cập nhật bảo mật
[01 Th7 2015] DSA-3298 jackrabbit - cập nhật bảo mật
[29 Th6 2015] DSA-3297 unattended-upgrades - cập nhật bảo mật
[29 Th6 2015] DSA-3296 libcrypto++ - cập nhật bảo mật
[24 Th6 2015] DSA-3295 cacti - cập nhật bảo mật
[23 Th6 2015] DSA-3294 wireshark - cập nhật bảo mật
[20 Th6 2015] DSA-3293 pyjwt - cập nhật bảo mật
[19 Th6 2015] DSA-3292 cinder - cập nhật bảo mật
[18 Th6 2015] DSA-3291 drupal7 - cập nhật bảo mật
[18 Th6 2015] DSA-3290 linux - cập nhật bảo mật
[15 Th6 2015] DSA-3289 p7zip - cập nhật bảo mật
[13 Th6 2015] DSA-3288 libav - cập nhật bảo mật
[13 Th6 2015] DSA-3287 openssl - cập nhật bảo mật
[13 Th6 2015] DSA-3286 xen - cập nhật bảo mật
[13 Th6 2015] DSA-3285 qemu-kvm - cập nhật bảo mật
[13 Th6 2015] DSA-3284 qemu - cập nhật bảo mật
[09 Th6 2015] DSA-3283 cups - cập nhật bảo mật
[08 Th6 2015] DSA-3282 strongswan - cập nhật bảo mật
[07 Th6 2015] DSA-3281 - Thông báo thay đổi khóa PGP/GPG Nhóm Bảo mật Debian
[07 Th6 2015] DSA-3280 php5 - cập nhật bảo mật
[06 Th6 2015] DSA-3279 redis - cập nhật bảo mật
[03 Th6 2015] DSA-3278 libapache-mod-jk - cập nhật bảo mật
[02 Th6 2015] DSA-3277 wireshark - cập nhật bảo mật
[31 Th5 2015] DSA-3276 symfony - cập nhật bảo mật
[30 Th5 2015] DSA-3275 fusionforge - cập nhật bảo mật
[28 Th5 2015] DSA-3274 virtualbox - security update
[25 Th5 2015] DSA-3273 tiff - security update
[23 Th5 2015] DSA-3272 ipsec-tools - security update
[23 Th5 2015] DSA-3271 nbd - security update
[22 Th5 2015] DSA-3270 postgresql-9.4 - security update
[22 Th5 2015] DSA-3269 postgresql-9.1 - security update
[22 Th5 2015] DSA-3268 ntfs-3g - security update
[22 Th5 2015] DSA-3267 chromium-browser - security update
[21 Th5 2015] DSA-3266 fuse - security update
[20 Th5 2015] DSA-3265 zendframework - security update
[19 Th5 2015] DSA-3264 icedove - security update
[19 Th5 2015] DSA-3263 proftpd-dfsg - security update
[18 Th5 2015] DSA-3262 xen - security update
[15 Th5 2015] DSA-3261 libmodule-signature-perl - security update
[13 Th5 2015] DSA-3260 iceweasel - security update
[13 Th5 2015] DSA-3259 qemu - security update
[12 Th5 2015] DSA-3258 quassel - security update
[11 Th5 2015] DSA-3257 mercurial - security update
[10 Th5 2015] DSA-3256 libtasn1-6 - security update
[10 Th5 2015] DSA-3255 zeromq3 - security update
[09 Th5 2015] DSA-3254 suricata - security update
[07 Th5 2015] DSA-3253 pound - security update
[06 Th5 2015] DSA-3252 sqlite3 - security update
[05 Th5 2015] DSA-3251 dnsmasq - security update
[04 Th5 2015] DSA-3250 wordpress - security update
[03 Th5 2015] DSA-3249 jqueryui - security update
[02 Th5 2015] DSA-3248 libphp-snoopy - security update
[02 Th5 2015] DSA-3247 ruby2.1 - security update
[02 Th5 2015] DSA-3246 ruby1.9.1 - security update
[02 Th5 2015] DSA-3245 ruby1.8 - security update
[02 Th5 2015] DSA-3244 owncloud - security update
[01 Th5 2015] DSA-3243 libxml-libxml-perl - security update
[30 Th4 2015] DSA-3242 chromium-browser - security update
[29 Th4 2015] DSA-3241 elasticsearch - security update
[29 Th4 2015] DSA-3240 curl - security update
[29 Th4 2015] DSA-3239 icecast2 - security update
[26 Th4 2015] DSA-3238 chromium-browser - security update
[26 Th4 2015] DSA-3237 linux - security update
[25 Th4 2015] DSA-3236 libreoffice - security update
[24 Th4 2015] DSA-3235 openjdk-7 - security update
[24 Th4 2015] DSA-3234 openjdk-6 - security update
[24 Th4 2015] DSA-3233 wpa - security update
[22 Th4 2015] DSA-3232 curl - security update
[21 Th4 2015] DSA-3231 subversion - security update
[20 Th4 2015] DSA-3230 django-markupfield - security update
[19 Th4 2015] DSA-3229 mysql-5.5 - security update
[16 Th4 2015] DSA-3228 ppp - security update
[15 Th4 2015] DSA-3227 movabletype-opensource - security update
[15 Th4 2015] DSA-3226 inspircd - security update
[15 Th4 2015] DSA-3225 gst-plugins-bad0.10 - security update
[12 Th4 2015] DSA-3224 libx11 - security update
[12 Th4 2015] DSA-3223 ntp - security update
[12 Th4 2015] DSA-3222 chrony - security update
[12 Th4 2015] DSA-3221 das-watchdog - security update
[11 Th4 2015] DSA-3220 libtasn1-3 - security update
[11 Th4 2015] DSA-3219 libdbd-firebird-perl - security update
[10 Th4 2015] DSA-3218 wesnoth-1.10 - security update
[09 Th4 2015] DSA-3217 dpkg - security update
[06 Th4 2015] DSA-3216 tor - security update
[06 Th4 2015] DSA-3215 libgd2 - security update
[06 Th4 2015] DSA-3214 mailman - security update
[06 Th4 2015] DSA-3213 arj - security update
[02 Th4 2015] DSA-3212 icedove - security update
[01 Th4 2015] DSA-3211 iceweasel - security update
[31 Th3 2015] DSA-3210 wireshark - security update
[30 Th3 2015] DSA-3209 openldap - security update
[29 Th3 2015] DSA-3208 freexl - security update
[28 Th3 2015] DSA-3207 shibboleth-sp2 - security update
[28 Th3 2015] DSA-3206 dulwich - security update
[27 Th3 2015] DSA-3205 batik - security update
[24 Th3 2015] DSA-3204 python-django - security update
[22 Th3 2015] DSA-3203 tor - security update
[22 Th3 2015] DSA-3202 mono - security update
[22 Th3 2015] DSA-3201 iceweasel - security update
[20 Th3 2015] DSA-3200 drupal7 - security update
[20 Th3 2015] DSA-3199 xerces-c - security update
[20 Th3 2015] DSA-3198 php5 - security update
[19 Th3 2015] DSA-3197 openssl - security update
[18 Th3 2015] DSA-3196 file - security update
[18 Th3 2015] DSA-3195 php5 - security update
[17 Th3 2015] DSA-3194 libxfont - security update
[17 Th3 2015] DSA-3193 tcpdump - security update
[17 Th3 2015] DSA-3192 checkpw - security update
[15 Th3 2015] DSA-3191 gnutls26 - security update
[15 Th3 2015] DSA-3190 putty - security update
[15 Th3 2015] DSA-3189 libav - security update
[15 Th3 2015] DSA-3188 freetype - security update
[15 Th3 2015] DSA-3187 icu - security update
[13 Th3 2015] DSA-3186 nss - security update
[12 Th3 2015] DSA-3185 libgcrypt11 - security update
[12 Th3 2015] DSA-3184 gnupg - security update
[12 Th3 2015] DSA-3183 movabletype-opensource - security update
[11 Th3 2015] DSA-3182 libssh2 - security update
[10 Th3 2015] DSA-3181 xen - security update
[05 Th3 2015] DSA-3180 libarchive - security update
[03 Th3 2015] DSA-3179 icedove - security update
[02 Th3 2015] DSA-3178 unace - security update
[10 Th3 2015] DSA-3177 mod-gnutls - security update
[26 Th2 2015] DSA-3176 request-tracker4 - security update
[25 Th2 2015] DSA-3175 kfreebsd-9 - security update
[25 Th2 2015] DSA-3174 iceweasel - security update
[25 Th2 2015] DSA-3173 libgtk2-perl - security update
[25 Th2 2015] DSA-3172 cups - security update
[23 Th2 2015] DSA-3171 samba - security update
[23 Th2 2015] DSA-3170 linux - security update
[23 Th2 2015] DSA-3169 eglibc - security update
[22 Th2 2015] DSA-3168 ruby-redcloth - security update
[22 Th2 2015] DSA-3167 sudo - security update
[22 Th2 2015] DSA-3166 e2fsprogs - security update
[21 Th2 2015] DSA-3165 xdg-utils - security update
[21 Th2 2015] DSA-3164 typo3-src - security update
[19 Th2 2015] DSA-3163 libreoffice - security update
[18 Th2 2015] DSA-3162 bind9 - security update
[11 Th2 2015] DSA-3161 dbus - security update
[11 Th2 2015] DSA-3160 xorg-server - security update
[10 Th2 2015] DSA-3159 ruby1.8 - security update
[09 Th2 2015] DSA-3158 unrtf - security update
[09 Th2 2015] DSA-3157 ruby1.9.1 - security update
[07 Th2 2015] DSA-3156 liblivemedia - security update
[06 Th2 2015] DSA-3155 postgresql-9.1 - security update
[05 Th2 2015] DSA-3154 ntp - security update
[03 Th2 2015] DSA-3153 krb5 - security update
[03 Th2 2015] DSA-3152 unzip - security update
[03 Th2 2015] DSA-3151 python-django - security update
[02 Th2 2015] DSA-3150 vlc - security update
[02 Th2 2015] DSA-3149 condor - security update
[31 Th1 2015] DSA-3148 chromium-browser - end of life
[30 Th1 2015] DSA-3147 openjdk-6 - security update
[30 Th1 2015] DSA-3146 requests - security update
[30 Th1 2015] DSA-3145 privoxy - security update
[29 Th1 2015] DSA-3144 openjdk-7 - security update
[28 Th1 2015] DSA-3143 virtualbox - security update
[27 Th1 2015] DSA-3142 eglibc - security update
[27 Th1 2015] DSA-3141 wireshark - security update
[27 Th1 2015] DSA-3140 xen - security update
[25 Th1 2015] DSA-3139 squid - security update
[25 Th1 2015] DSA-3138 jasper - security update
[24 Th1 2015] DSA-3137 websvn - security update
[24 Th1 2015] DSA-3136 polarssl - security update
[23 Th1 2015] DSA-3135 mysql-5.5 - security update
[20 Th1 2015] DSA-3134 sympa - security update
[20 Th1 2015] DSA-3133 privoxy - security update
[19 Th1 2015] DSA-3132 icedove - security update
[18 Th1 2015] DSA-3131 xdg-utils - security update
[16 Th1 2015] DSA-3130 lsyncd - security update
[15 Th1 2015] DSA-3129 rpm - security update
[15 Th1 2015] DSA-3128 linux - security update
[14 Th1 2015] DSA-3127 iceweasel - security update
[12 Th1 2015] DSA-3126 php5 - security update
[11 Th1 2015] DSA-3125 openssl - security update
[10 Th1 2015] DSA-3124 otrs2 - security update
[09 Th1 2015] DSA-3123 binutils - security update
[08 Th1 2015] DSA-3122 curl - security update
[08 Th1 2015] DSA-3121 file - security update
[06 Th1 2015] DSA-3120 mantis - security update
[06 Th1 2015] DSA-3119 libevent - security update
[05 Th1 2015] DSA-3118 strongswan - security update

Bạn có thể có được cố vấn bảo mật Debian mới nhất bằng cách đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian của chúng tôi. Bạn cũng có thể duyệt phần lưu trữ của bó thư này.