Git gebruiken om de broncode van de website te manipuleren

Inleiding

Git is een versiebeheersysteem dat helpt om meerdere mensen tegelijkertijd aan hetzelfde materiaal te laten werken. Elke gebruiker kan een lokale kopie van een hoofddepot hebben. Gebruikers kunnen dan de lokale kopie naar wens aanpassen en wanneer het gewijzigde materiaal klaar is, de wijzigingen vastleggen en terug doorsturen naar het hoofddepot.

Git zal u niet direct een vastlegging laten doorsturen als het hoofddepot op dezelfde tak nieuwere vastleggingen (wijzigingen) bevat dan uw lokale kopie. In een dergelijk geval waarbij er een conflict is, moet u eerst deze wijzigingen ophalen en uw lokale kopie updaten en dan met het commando rebase naar behoefte uw nieuwe wijzigingen bovenop de laatste vastlegging toevoegen.

Schrijftoegang tot het Git-depot

De volledige broncode van de Debian-website wordt beheerd onder Git. Ze bevindt zich op https://salsa.debian.org/webmaster-team/webwml. Standaard mogen gasten geen vastleggingen doorsturen naar het broncodedepot. U zult een bepaalde vorm van toestemming nodig hebben om schrijftoegang te krijgen tot het depot.

Onbeperkte schrijftoegang

Als u onbeperkte schrijftoegang tot het depot nodig heeft (bijv. wanneer u op het punt staat om frequente bijdragen te gaan leveren), overweeg dan om schrijftoegang aan te vragen via de https://salsa.debian.org/webmaster-team/webwml webinterface van het Salsa-platform van Debian nadat u erop ingelogd bent.

Als u nieuw bent bij de ontwikkeling van de website van Debian en geen eerdere ervaring hebt, zend dan ook een e-mail naar debian-www@lists.debian.org waarin u zichzelf voorstelt, voor u om onbeperkte schrijftoegang vraagt. Geef in uw voorstelling nuttige informatie, zoals in welke taal of rond welk deel van de website u van plan bent te werken en wie voor u kan garant staan.

Schrijven in het depot via een Merge Request

Als u niet van plan bent om onbeperkte schrijftoegang tot het depot te verkrijgen of dit niet kunt, kunt u altijd een zogenaamd Merge Request (een verzoek om uw bijdrage in te voegen) indienen waarna andere ontwikkelaars uw werk kunnen nakijken en het aanvaarden. Dien een Merge Request in via de standaardprocedure zoals voorzien door het Salsa GitLab platform via zijn webinterface (lees voor details Project forking workflow en When you work in a fork over de werkwijze bij het maken van een fork van een project en over het werken in een fork).

Niet alle website-ontwikkelaars zien toe op de Merge Requests en dus kan het zijn dat ze niet altijd tijdig worden verwerkt. Als u niet zeker weet of men uw bijdrage zou accepteren, stuur dan een e-mail naar de mailinglijst debian-www en vraag om een beoordeling.

Aan het depot werken

Een lokale kopie van het depot ophalen

Om aan het depot te werken moet u eerst git installeren. Daarna moet u op uw computer uw gebruikers- en e-mailgegevens configureren (raadpleeg algemene informatie over git om te weten hoe u dit moet doen). Vervolgens kunt u het depot klonen (een lokale kopie ervan maken, met andere woorden) op een van beide manieren.

De aanbevolen manier om aan webwml te werken, is eerst een account te registreren op salsa.debian.org en SSH-toegang met git in te schakelen door een openbare SSH-sleutel te uploaden naar uw salsa-account. Raadpleeg de salsa hulppagina's voor meer informatie over hoe u dit moet doen. Daarna kunt u het webwml-depot klonen met het volgende commando:

  git clone git@salsa.debian.org:webmaster-team/webwml.git

Indien u geen account op salsa heeft, is een andere mogelijkheid om het depot te klonen met het HTTPS-protocol:

 git clone https://salsa.debian.org/webmaster-team/webwml.git

Dit geeft u lokaal eenzelfde kopie van het depot, maar op deze manier zult u niet in staat zijn om wijzigingen rechtstreeks naar het depot door te sturen.

Om het volledige webwml-depot te klonen moet u ongeveer 500MB data downloaden. Voor personen met een trage of onstabiele internetverbinding kan dit moeilijk zijn. U kunt dan eerst proberen ondiep te klonen met een minimale diepte voor een kleinere initiële download:

 git clone git@salsa.debian.org:webmaster-team/webwml.git --depth 1

Nadat u een bruikbare (ondiepe) depotkopie verkregen heeft, kunt u deze lokale ondiepe kopie verder uitdiepen en uiteindelijk omzetten naar een volledige lokale kopie van het depot:

 git fetch --deepen=1000 # de depotkopie verder uitdiepen
              met 1.000 extra vastleggingen
 git fetch --unshallow  # alle ontbrekende vastleggingen ophalen en de
              depotkopie omzetten naar een volledige kopie

Een kopie maken van een gedeelte van de inhoud

Op de volgende manier kunt u een checkout uitvoeren om slechts een deelverzameling van de pagina's binnen te halen:

  $ git clone --no-checkout git@salsa.debian.org:webmaster-team/webwml.git
  $ cd webwml
  $ git config core.sparseCheckout true
  In webwml: maak het bestand .git/info/sparse-checkout aan met een inhoud
  zoals de volgende (indien u enkel de basisbestanden en de Engelse, Franse en
  Nederlandse vertaling wilt):
   /*
   !/[a-z]*/
   /english/
   /french/
   /dutch/
  Geef daarna het volgende commando:
  $ git checkout --

Lokale wijzigingen indienen

Uw lokale depotkopie up-to-date houden

Om de paar dagen (en zeker voordat u met bewerken begint!) moet u het volgende commando uitvoeren:

  git pull

om alle gewijzigde bestanden op te halen uit het depot.

Het wordt sterk aanbevolen om uw lokale git-werkmap schoon te houden voordat u het commando "git pull" uitvoert en na het bewerken van bestanden. Als u op de huidige tak nog niet-vastgelegde wijzigingen heeft of lokale vastleggingen die niet aanwezig zijn in het externe depot, zal het uitvoeren van het commando "git pull" automatisch samenvoegingsvastleggingen creëren of zelfs mislukken vanwege conflicten. Denk erover om uw onvoltooide werk in een andere tak te houden of commando's te gebruiken zoals "git stash".

Opmerking: git is een gedistribueerd (niet een gecentraliseerd) versiebeheersysteem. Dit betekent dat wanneer u wijzigingen vastlegt, deze enkel in uw lokale depotkopie opgeslagen worden. Om deze met andere te delen, zult u ook uw wijzigingen naar het centrale depot op salsa moeten doorsturen met het commando push.

Een voorbeeld van het bewerken van de Engelse bestanden

Hier vindt u een voorbeeld van het bewerken van de Engelse bestanden in het broncodedepot van de website. Na het verkrijgen van een lokale kopie van het depot met "git clone" en voordat u met het bewerken begint, moet u het volgende commando uitvoeren:

  $ git pull

Breng nu wijzigingen aan in bestanden. Als u klaar bent, legt u uw wijzigingen vast in uw lokaal depot met:

  $ git add pad/naar/bestand(en)
  $ git commit -m "Uw vastleggingsbericht"

Als u onbeperkte schrijftoegang heeft tot het externe webwml-depot, kunt u uw wijzigingen nu rechtstreeks doorsturen naar het Salsa-depot:

  $ git push

Als u geen directe schrijftoegang heeft tot het webwml-depot, denk er dan aan om uw wijzigingen in te dienen met behulp van de functie Merge Request die ter beschikking gesteld wordt via het GitLab-platform van Salsa of om andere ontwikkelaars om hulp te vragen.

Dit is een heel eenvoudige samenvatting van hoe git moet worden gebruikt om de broncode van de Debian-website te manipuleren. Lees de documentatie van git voor meer informatie over git.

Debian bugs sluiten in git-vastleggingen

Indien u in uw mededeling bij de git-vastlegging vermeldt Closes: #nnnnnn, dan zal bugnummer #nnnnnn automatisch gesloten worden wanneer u met het commando push uw wijzigingen doorstuurt. De exacte vorm ervan is dezelfde als in het Debian beleidshandboek.

Linken met HTTP/HTTPS

Veel Debian-websites ondersteunen SSL/TLS. Gebruik daarom waar mogelijk en raadzaam HTTPS-links. Echter, sommige Debian/DebConf/SPI/enz websites hebben ofwel geen ondersteuning voor HTTPS of maken enkel gebruik van het CA van SPI (en geen SSL-CA waarin alle browsers vertrouwen stellen). Om te vermijden dat niet-Debian-gebruikers geconfronteerd worden met foutmeldingen, moet u dergelijke sites niet met HTTPS linken.

Het git-depot weigert vastleggingen die gewone HTTP-links bevatten voor Debian-websites die HTTPS ondersteunen of die HTTPS-links bevatten voor de websites van Debian/DebConf/SPI waarvan bekend is dat ze geen HTTPS ondersteunen of certificaten gebruiken die alleen zijn ondertekend door SPI.

Aan vertalingen werken

Vertalingen moeten altijd worden bijgehouden om up-to-date te zijn met het overeenkomstige Engelse bestand. De kopregel "translation-check" in vertaalde bestanden wordt gebruikt om bij te houden op welke versie van het Engelse bestand de huidige vertaling gebaseerd is. Indien u een vertaald bestand wijzigt, moet u de kopregel "translation-check" bijwerken, zodat die overeenkomt met de vastleggingsfrommel van de overeenkomstige aanpassing van het Engelse bestand. U kunt deze frommel terugvinden met

$ git log pad/naar/het/Engelse/bestand

Indien u een nieuwe vertaling gaat maken van een bestand, moet u het script copypage.pl gebruiken. Dit zal een sjabloon aanmaken voor uw taal, met inbegrip van een correcte kopregel "translation-check".

Vertalingen aanpassen met smart_change.pl

smart_change.pl is a script dat ontworpen is om het gezamenlijk updaten van originele bestanden en hun vertalingen makkelijker te maken. U kunt het op twee manieren gebruiken, afhankelijk van welke wijzigingen u aanbrengt.

Wanneer u smart_change gebruikt om gewoon de kopregels "translation-check" aan te passen in het geval u handmatig aan de bestanden werkt:

 1. Breng de wijzigingen aan in het/de origine(e)l(e) bestand(en), en leg deze vast
 2. Update de vertalingen
 3. Voer het commando smart_change.pl uit - dit zal de aanpassingen oppikken en in de vertaalde bestanden de kopregel updaten
 4. Controleer de wijzigingen (bijv. met "git diff")
 5. Leg de gewijzigde vertalingen vast

En anders, wanneer u smart_change gebruikt met een reguliere expressie om in één keer wijzigingen in meerdere bestanden aan te brengen:

 1. Geef het commando smart_change.pl -s s/FOO/BAR/ origbestand1 origbestand2 ...
 2. Controleer de wijzigingen (bijv. met git diff)
 3. Leg het/de origine(e)l(e) bestand(en) vast
 4. Geef het commando smart_change.pl origbestand1 origbestand2 (d.w.z. ditmaal zonder de reguliere expressie; dit zal nu enkel de kopregels in de vertaalde bestanden updaten
 5. Leg tenslotte de gewijzigde vertalingen vast

Dit heeft wat meer voeten in de aarde dan de vorige werkwijze (er zijn twee vastleggingen nodig), maar dit is onvermijdelijk vanwege de manier waarop git met vastleggingshashes werkt.

Meldingen ontvangen

Vastleggingsmeldingen ontvangen

We hebben het webwml-project in Salsa zo geconfigureerd dat vastleggingen worden getoond in het IRC-kanaal #debian-www.

Als u via e-mail meldingen wilt ontvangen wanneer er vastleggingen gebeuren in het webwml-depot, abonneer u dan op het pseudopakket www.debian.org via tracker.debian.org en activeer daar het trefwood vcs door deze stappen te volgen (slechts één keer):

Een melding van een Merge Request ontvangen

Als u een melding via e-mail wilt ontvangen wanneer er een nieuw Merge Request ingediend werd op de webinterface van het webwml-depot op het GitLab-platform van Salsa, kunt u uw instellingen voor meldingen over het webwml-depot op de webinterface configureren door deze stappen te volgen: