Product SiteDocumentation Site

1.2. Dokumenty założycielskie

Debian, kilka lat po swoim wstępnym uruchomieniu, sformalizował zasady, według których powinien postępować jako projekt wolnego oprogramowania. Ta celowa decyzja aktywistów dopuszcza uporządkowany i pokojowy rozwój projektu poprzez zapewnienie, że wszyscy jego członkowie zmierzają w tym samym kierunku. Aby stać się twórcą Debiana, każdy kandydat musi potwierdzić i udowodnić swoje wsparcie i przestrzeganie zasad ustalonych w ramach Dokumentów założycielskich projektu.
The development process is constantly debated, but these Foundation Documents are widely and consensually supported, thus rarely change. The Debian constitution also offers other guarantees for their stability: a three-quarter qualified majority is required to approve any amendment.

1.2.1. Zobowiązanie wobec użytkowników

The project also has a “social contract”. What place does such a text have in a project only intended for the development of an operating system? It is quite simple: Debian works for its users, and thus, by extension, for society. This contract summarizes the commitments that the project undertakes. Let us study them in greater detail:
 1. Debian pozostanie w 100% wolny.
  Jest to Zasada Nr 1. Debian jest, i pozostanie – całkowicie i wyłącznie – złożony z wolnego oprogramowania. Dodatkowo, cały rozwój oprogramowania wewnątrz projektu Debian, sam w sobie, będzie wolny.
 2. Obecnie, powrócimy znowu do społeczności otwartego oprogramowania.
  Dowolne ulepszenie w pracy, która jest integralną częścią dystrybucji, dokonane na rzecz projektu Debian, jest wysyłane z powrotem do autora tej pracy (jest to określane jako "upstream", dosłownie, z ang.: pod prąd, w górę rzeki). Ogólnie, Debian będzie współpracował raczej ze społecznością użytkowników, niż z pracą poszczególnych osób, pracujących w odizolowaniu społecznym.
 3. Nie będziemy ukrywać problemów.
  Debian is not perfect, and, there will be new problems to fix every day. Debian will keep its entire bug report database open for public view at all times. Reports that people file on-line will promptly become visible to others.
 4. Naszymi priorytetami są nasi użytkownicy i wolne oprogramowanie.
  To zaangażowanie jest trudniejsze do określenia. Debian narzuca zatem stronniczość wtedy, kiedy trzeba podjąć decyzję, a odrzucić proste (dla twórców) rozwiązanie zagrażające doświadczeniu użytkownika, decydując się na bardziej eleganckie rozwiązanie, nawet jeśli jest to trudniejsze do wykonania. Oznacza to wzięcie pod uwagę, jako priorytet, interesów użytkowników i wolnego oprogramowania.
 5. Prace, które nie spełniają naszych standardów wolnego oprogramowania.
  Debian accepts and understands that users may want to use some non-free programs. That is why the project allows usage of parts of its infrastructure to distribute Debian packages of non-free software that can safely be redistributed.

1.2.2. Wytyczne Debiana Dotyczące Wolnego Oprogramowania (ang. The Debian Free Software Guidelines)

Ten podręcznikowy dokument określa, jakie oprogramowanie jest „wystarczająco wolne", aby je włączyć do Debiana. Jeśli licencja programu jest w zgodzie z tymi zasadami, może on być ujęty w głównej sekcji, w innym przypadku, jeśli wolna dystrybucja jest tylko dozwolona, można ją znaleźć w sekcji non-free. Sekcja non-free – oficjalnie – nie jest częścią Debiana, jest to usługa dodana, dostarczona użytkownikom.
Ten tekst, bardziej niż kryteria wyboru dla Debiana, stał się autorytetem w kwestii wolnego oprogramowania i posłużył jako podstawa dla "Definicji Otwartego Źródła". Historycznie, jest to więc jedna z pierwszych, formalnych definicji pojęcia "wolne oprogramowanie".
The GNU General Public License, the BSD License, and the Artistic License are examples of traditional free licenses that follow the 9 points mentioned in this text. Below you will find the text as it is published on the Debian website.
 1. Wolna redystrybucja.
  Licencja składnika Debiana nie może ograniczać sprzedaży żadnej części składnika oprogramowania lub przekazania go jako składnika do innej, pełnej dystrybucji oprogramowania, która zawiera programy z wielu różnych źródeł. Licencja nie może żądać honorarium lub innej opłaty za taką sprzedaż.
 2. Kod źródłowy.
  Program musi zawierać kod źródłowy, i musi mieć pozwolenie na jego dystrybucję w postaci kodu źródłowego, jak też w postaci skompilowanej.
 3. Prace pochodne.
  Licencja musi dopuszczać modyfikacje i prace pochodne. Musi też pozwalać na to, aby były one rozpowszechniane na tych samych warunkach, co licencja oryginalnego oprogramowania.
 4. Integralność źródłowego kodu autora.
  Licencja może nakładać restrykcje na rozpowszechnianie kodu źródłowego w postaci zmodyfikowanej tylko wtedy, gdy pozwala na rozpowszechnianie "plików łatek" (ang. "patch files") z kodem źródłowym, w celu modyfikacji programu w trakcie jego budowania. Licencja musi wyraźnie pozwalać na rozpowszechnianie zbudowanego oprogramowania ze zmodyfikowanego kodu źródłowego. Licencja może wymagać, aby prace pochodne posiadały inną nazwę lub numer wersji niż nazwa lub numer wersji oryginalnego oprogramowania. (To jest kompromis. Grupa Debian zachęca wszystkich autorów, aby nie tworzyli restrykcji na modyfikację plików, źródeł lub kodu binarnego).
 5. Żadnej dyskryminacji wobec osób lub grup.
  Licencja nie może dyskryminować żadnej osoby lub grupy osób.
 6. Żadnej dyskryminacji wobec dziedzin zastosowania.
  Licencja nie może nakładać restrykcji na nikogo, kto chce użyć programu w konkretnej dziedzinie zastosowania. Na przykład, nie można nakładać restrykcji na wykorzystanie programu w biznesie lub w badaniach genetycznych.
 7. Rozpowszechnianie licencji.
  Prawa dołączone do programu muszą mieć zastosowanie dla tych wszystkich użytkowników, dla których ten program jest rozpowszechniany — bez konieczności posiadania dodatkowych licencji przez te strony.
 8. Licencja nie może być specyficzna wyłącznie dla Debiana.
  Prawa dołączone do programu nie mogą zależeć od programu, który jest częścią systemu Debian. Jeżeli program jest wyodrębniony z Debiana i używany lub rozpowszechniany bez Debiana, lecz zgodnie z warunkami licencji programu, to wszystkie strony, dla których program jest rozpowszechniany, powinny mieć takie same prawa jak te, które są przyznawane w połączeniu z systemem Debian.
 9. Licencja nie może "zanieczyszczać" innego oprogramowania.
  Licencja nie może narzucać ograniczeń na inne oprogramowanie, które jest rozprowadzane wraz z oprogramowaniem licencjonowanym. Na przykład, licencja nie może nalegać, aby wszystkie inne programy, rozpowszechniane na tym samym nośniku, były wolnym oprogramowaniem.
 10. Example licenses
  The “GPL”, “BSD”, and “Artistic” licenses are examples of licenses that we consider “free”.