Κεφάλαιο 3. Σύστημα Εγκατάστασης

Πίνακας Περιεχομένων

3.1. Τι είναι καινούριο στο σύστημα εγκατάστασης;
3.1.1. Βοήθεια με την εγκατάσταση υλισμικού
3.1.2. Αυτοματοποιημένη Εγκατάσταση´
3.2. Εικόνες για Container και Εικονικές Μηχανές

Ο Εγκαταστάτης του Debian είναι το επίσημο σύστημα εγκατάστασης για το Debian. Προσφέρει μια ποικιλία μεθόδων εγκατάστασης. Ποιες μέθοδοι είναι διαθέσιμες για εγκατάσταση στο σύστημά σας εξαρτάται από την αρχιτεκτονική του.

Εικόνες του εγκαταστάτη για την έκδοση bullseye μπορούν να βρεθούν μαζί με τον Οδηγό Εγκατάστασης στον σύνδεσμο Ιστότοπος του Debian .

Ο Οδηγός Εγκατάστασης βρίσκεται επίσης στο πρώτο από τα μέσα του επίσημου σετ Debian DVD (CD/blu-ray) στο:

/doc/install/manual/language/index.html

Πιθανόν να θέλετε να ελέγξετε επίσης τον σύνδεσμο errata του debian-installer για μια λίστα γνωστών ζητημάτων.

3.1. Τι είναι καινούριο στο σύστημα εγκατάστασης;

Έχει γίνει αρκετή ανάπτυξη στον Εγκαταστάτη του Debian από την προηγούμενη επίσημη έκδοσή του με το Debian 10, που έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένη υποστήριξη υλικού και μερικά συναρπαστικά καινούρια χαρακτηριστικά ή βελτιώσεις.

Αν ενδιαφέρεστε για μια επισκόπηση των λεπτομερών αλλαγών από την έκδοσηbuster, παρακαλούμε ελέγξτε τις ανακοινώσεις της έκδοσεων beta και RC της bullseye που είναι διαθέσιμες από τον σύνδεσμο του Εγκαταστάτη του Debiannews history.

3.1.1. Βοήθεια με την εγκατάσταση υλισμικού

Όλο και περισσότερες περιφερειακές συσκευές απαιτούν την φόρτωση υλισμικού ως μέρους της αρχικοποίησης του υλικού. Για να βοηθήσει με αυτό το πρόβλημα, ο εγκαταστάτης έχει ένα καινούριο γνώρισμα. Αν κάποιο από το εγκατεστημένο υλικό χρειάζεται την εγκατάσταση αρχείων υλισμικού, ο εγκαταστάτης θα προσπαθήσει να τα προσθέσει στο σύστημα με βάση μια αντιστοίχιση ID υλικού με ονόματα αρχείων υλισμικού.

Αυτή η νέα λειτουργικότητα περιορίζεται στις ανεπίσημες εικόνες του εγκαταστάτη που περιλαμβάνουν και υλισμικό (δείτε την σελίδα https://www.debian.org/releases/bullseye/debian-installer/#firmware_nonfree). Το υλισμικό είναι συνήθως μη συμβατό με τις καθοδηγητικές γραμμές του DFSG, οπότε δεν είναι εφικτή η διανομή του από το κύριο αποθετήριο του Debian.

Αν συναντήσετε προβλήματα με σχετιζόμενο υλισμικό (που απουσιάζει), παρακαλούμε διαβάστε το σχετικά αφιερωμένο κεφάλαιο στον Οδηγό εγκατάστασης.

3.1.2. Αυτοματοποιημένη Εγκατάσταση´

ερικές αλλαγές συνεπάγονται επίσης αλλαγές στην υποστήριξη από τον εγκαταστάτη της αυτοματοποιημένης εγκατάστασης με τη χρήση αρχείων προρρύθμισης. Αυτό σημαίνει ότι αν έχετε κάποια υπάρχοντα αρχεία προρρυθμίσεων που δούλευαν με τον εγκαταστάτη της έκδοσης buster, δεν θα πρέπει να περιμένετε ότι θα δουλέψουν και με τον καινούριο εγκαταστάτη χωρίς τροποποιήσεις.

Ο σύνδεσμος Οδηγός Εγκατάστασης διαθέτει ένα ξεχωριστό επικαιροποιημένο προσάρτημα με εκτενή τεκμηρίωση για την χρήση προρρυθμίσεων.

3.2. Εικόνες για Container και Εικονικές Μηχανές

Εικόνες πολλαπλών αρχιτεκτονικών του Debian bullseye για container διατίθενται στο Docker Hub. Επιπρόσθετα από τις συνήθεις εικόνες, μια εκδοχή «slim» είναι επίσης διαθέσιμη που μειώνει τη χρήση δίσκου.

Εικόνες για εικονικές μηχανές (VM) για τον διαχειριστή Hashicorp Vagrant είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο Vagrant Cloud.