Chương 4. Lấy vật chứa cài đặt hệ thống

Mục lục

4.1. Official Debian GNU/Linux installation images
4.2. Tải tập tin xuống máy nhân bản Debian
4.2.1. Where to Find Installation Files
4.3. Chuẩn bị tập tin để khởi động thanh bộ nhớ USB
4.3.1. Preparing a USB stick using a hybrid CD/DVD image
4.3.2. Chép thủ công các tập tin vào thanh USB
4.3.3. Chép thủ công các tập tin vào thanh USB — theo cách uyển chuyển
4.4. Chuẩn bị tập tin để khởi động đĩa cứng
4.4.1. Hard disk installer booting from Linux using GRUB
4.4.2. Hard disk installer booting from DOS using loadlin
4.5. Chuẩn bị tập tin để khởi động qua mạng TFTP
4.5.1. Thiết lập trình phục vụ DHCP
4.5.2. Thiết lập trình phục vụ BOOTP
4.5.3. Bật chạy trình phục vụ TFTP
4.5.4. Xác định vị trí của ảnh TFTP
4.6. Cài đặt tự động
4.6.1. Tự động cài đặt dùng trình cài đặt Debian
4.7. Verifying the integrity of installation files