4.4. Chuẩn bị tập tin để khởi động đĩa cứng

The installer may be booted using boot files placed on an existing hard drive partition, either launched from another operating system or by invoking a boot loader directly from the BIOS. On modern UEFI systems, the kernel may be booted directly from the UEFI partition without the need of a boot loader.

A full, pure network installation can be achieved using this technique. This avoids all hassles of removable media, like finding and burning CD/DVD images.

4.4.1. Hard disk installer booting from Linux using GRUB

This section explains how to add to or even replace an existing linux installation using GRUB.

At boot time, GRUB supports loading in memory not only the kernel, but also a disk image. This RAM disk can be used as the root file-system by the kernel.

Copy the following files from the Debian archives to a convenient location on your hard drive, for instance to /boot/newinstall/.

  • vmlinuz (tập tin nhị phân của hạt nhân)

  • initrd.gz (ảnh đĩa RAM)

Nếu bạn định dùng đĩa cứng chỉ để khởi động, rồi tải về mọi thứ qua mạng, bạn nên tải về tập tin netboot/debian-installer/i386/initrd.gz và hạt nhân tương ứng netboot/debian-installer/i386/linux. Việc này sẽ cho bạn khả năng phân vùng lại đĩa cứng nơi bạn khởi động bộ cài đặt, dù bạn nên làm như thế một cách cẩn thận.

Alternatively, if you intend to keep an existing partition on the hard drive unchanged during the install, you can download the hd-media/initrd.gz file and its kernel hd-media/vmlinuz, as well as copy an installation image to the hard drive (make sure the file is named ending in .iso). The installer can then boot from the hard drive and install from the installation image, without needing the network.

Cuối cùng, để cấu hình bộ nạp khởi động, hãy tiếp tục tới Phần 5.1.5, “Booting from Linux using GRUB.

4.4.2. Hard disk installer booting from DOS using loadlin

Tiết đoạn này diễn tả cách chuẩn bị đĩa cứng để khởi động trình cài đặt từ DOS, dùng loadlin.

Copy the following directories from a Debian installation image to c:\.

  • /install.386 (bản nhị phân hạt nhân và ảnh đĩa RAM)

  • /tools (công cụ loadlin)