3.6. Ρύθμιση του Υλικού και του Λειτουργικού συστήματος πριν την εγκατάσταση

Η ενότητα αυτή θα σας καθοδηγήσει στη ρύθμιση, αν χρειαστεί, του υλικού σας που θα πρέπει να κάνετε πριν εγκαταστήσετε το Debian. Αυτό περιλαμβάνει, γενικά, τον έλεγχο και πιθανόν την αλλαγή κάποιων ρυθμίσεων στο BIOS/UEFI ή στο υλισμικό του συστήματός σας. Το «BIOS/UEFI» ή το «υλισμικό του συστήματος» είναι το βασικό λογισμικό που χρησιμοποιείται από το υλικό του υπολογιστή· η πιο κρίσιμη χρήση του είναι κατά τη διαδικασία της πρώτης εκκίνησης (bootstrap) (μετά το άνοιγμα του υπολογιστή).

3.6.1. Πώς να αναβαθμίσετε το υλισμικό του bare metal ppc64el

Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την ιστοσελίδα IBM PowerKVM on IBM POWER8.

´Το Open Power Abstraction Layer (OPAL) είναι το υλισμικό του συστήματος στο stack ενός εξυπηρετητή βασισμένου στον επεξεργαστή POWER

Πιθανόν να υπάρχουν περιπτώσεις που ο χρήστης πρέπει να αναβαθμίσει το υλισμικό ενός συστήματος Power Systems σε ένα πιο πρόσφατο επίπεδο για να αποκτηθούν νέα γνωρίσματα ή επιπλέον υποστήριξη για τις συσκευές.

Σιγουρευτείτε ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

 • ένα ΛΣ που θα τρέχει στο σύστημα;

 • Το αρχείο .img file του επιπέδου OPAL το οποίο θα πρέπει να αναβαθμίσει ο χρήστης;

 • το μηχάνημα δεν βρίσκεται υπό HMC έλεγχο.

Τα Power Systems έχουν δυο πλευρές στο flash από το οποίο μπορεί να εκκινηθεί το υλισμικό, με άλλα λόγια μια μόνιμη και μια προσωρινή. Αυτό προσφέρει έναν τροπο δοκιμάσετε αναβαθμίσεις του υλισμικού στην προσωρινή πλευρά πριν εφαρμόσετε οριστικά τις υπό δοκιμή αλλαγές,ενέργεια που οριστικοποιεί τις νέες αναβαθμίσεις.

Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα για την αναβάθμιση:

 1. Σώστε το επίπεδο του υπάρχοντος υλισμικού πριν την πραγματική αναβάθμιση. Στα ASM, στο μενού συστήματος, πατήστε Service Aids -> Service Processor Command Line, και εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

  cupdcmd -f
  

 2. Μεταφορτώστε το αρχείο .img του επιπέδου του υλισμικού προς αναβάθμιση σε μια τοποθεσία στο σύστημά σας. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο IBM Fix Central για τη μεταφόρτωση του αρχείου εικόνας.

  Επαληθεύστε την εικόνα που έχει μεταφορτωθεί εκτελώντας την ακόλουθη εντολή και σώστε το αποτέλεσμα.

  $update_flash -v -f <file_name.img>
  

 3. Αναβαθμίστε το υλισμικό εκτελώντας την ακόλουθη εντολή.

  $update_flash -f <file_name.img>
  

  [Σημείωση] Σημείωση

  • Η εντολή επανεκκινεί το σύστημα, συνεπώς αν υπάρχουν κάποιες συνεδρίες θα χαθούν.

  • Μην επανεκκινήσετε ή τερματίσετε το σύστημα μέχρι να επανέλθει.

 4. Επαληθεύστε το αναβαθμισμένο επίπεδο του υλισμικού της προσωρινής πλευράς του δίσκου flash όπως στο βήμα 1.

 5. Σε περίπτωση που η αναβάθμιση πρέπει να ανακληθεί,ο χρήστης μπορεί να το κάνει αυτό εκτελώντας την ακόλουθη εντολή:

    $update_flash -r
  

  Η απόρριψη θα απορρίψει μόνο την προσωρινή πλευρά του. Συνεπώς, το νέο επίπεδο θα πρέπει να εφαρμοστεί στην μόνιμη πλευρά μόνο μετά από εξαντλητική δοκιμή του νέου υλισμικού.

  Το νέο επικαιροποιημένο επίπεδο μπορεί να εφαρμοστεί στην σταθερη πλευρά του δίσκου flash εκτελώντας την ακόλουθη εντολή.

  $update_flash -c
  

3.6.2. Αναβαθμίζοντας το υλισμικό του KVM guest (SLOF)

Το Slimline Open Firmware (SLOF) είναι μια υλοποίηση του προτύπου IEEE 1275. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα υλισμικό κατάτμησης για μηχανήματα που "τρέχουν" σε QEMU ή KVM.

To πακέτο qemu-slof είναι, στην πραγματικότητα, ένα πακέτο από το οποίο εξαρτάται το πακέτο qemu-system-ppc (το οποίο παρέχει επίσης το εικονικό πακέτο qemu-system-ppc64), και μπορεί να εγκατασταθεί ή να επικαιροποιηθεί μέσω του εργαλείου apt σε διανομές βασισμένες στο Debian. Με τον εξής τρόπο:

# apt install qemu-slof

Το SLOF μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε συστήματα με διανομές βασισμένες στο rpm, εφόσον δοθεί το κατάλληλο αποθετήριο ή το κατάλληλο πακέτο rpm. Επιπρόσθετα, ο upstream πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο http://github.com/leilihh/SLOF.

Συνεπώς, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα διαφορετικό αρχείο SLOF από το προεπιλεγμένο, όταν τρέχει ένα qemu-system, προσθέτοντας το όρισμα της γραμμής εντολών-bios <slof_file> κατά την εκκίνηση του qemu.

3.6.3. Αναβαθμίζοντας τον PowerKVM hypervisor

3.6.3.1. Οδηγίες για εγκατάσταση με Netboot

Θα χρειαστεί έναν εξυπηρετητή DHCP/TFTP (BOOTP), καθώς και έναν εξυπηρετητή ιστοσελίδων. Αφού μεταφορτώσετε την εικόνα ibm-powerkvm-*-ppc64-service-*.iso, προσαρτήστε την ως συσκευή και "ξεπακετάρετε" το περιεχόμενό της σε ένα κατάλογο μέσα στον ριζικό κατάλογο του εξυπηρετητή σας HTTP (ας πούμε τον wwwroot):

# cd <directory-where-the-iso-is>
# mkdir ./iso
# sudo mount -o loop ibm-powerkvm-*-ppc64-service-*.iso ./iso
# cp -a ./iso/* <path-to-wwwroot>

Δημιουργήστε ένα αρχείο petitboot.conf σε έναν κατάλογο κάτω από το tftproot, ας πούμε τον /tftproot/powerkvm, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

label PowerKVM Automated Install
kernel http://YOUR-SERVER-IP/SOME-PATH-TO-wwwroot/ppc/ppc64/vmlinuz
initrd http://YOUR-SERVER-IP/SOME-PATH-TO-wwwroot/ppc/ppc64/initrd.img
append root=live:http://YOUR-SERVER-IP/SOME-PATH-TO-wwwroot/LiveOS/squashfs.img repo=http://YOUR-SERVER-IP/SOME-PATH-TO-wwwroot/packages rd.dm=0 rd.md=0 console=hvc0 console=tty0

Επεξεργαζόμενοι το αρχείο dhcpd.conf, καθορίστε αυτή την οδηγίαστην αρχή:

option conf-file code 209 = text;

Προσθέστε την οδηγία συστήματος:

host <your-system> {
  hardware ethernet <system macaddr>
  fixed-address <system ip>;
  option host-name "<system hostname>";
  option conf-file "<powerkvm/petitboot.conf>";
 }

Επανεκκινήστε τον εξυπηρετητή dhcp.

Εκκίνηση του PowerLinux μηχανήματός σας.

Στο petitboot θα πρέπει να υπάρχει η ακόλουθη επιλογή (διαλέξτε την):

"Power KVM Automated Install" 

Το μενού του εγκατατάτη θα πρέπει να εμφανιστεί αυτόματα.

3.6.3.2. Οδηγίες για DVD

Εκκινήστε την εικόνα ISO ibm-powerkvm-*-ppc64-service-*.iso (ή γράψτε ένα DVD ή δημιουργήστε ένα εικονικό αν χρησιμοποιείτε QEMU) και απλά περιμένετε για την εκκίνηση.

Θα πρέπει να υπάρχει η ακόλουθη επιλογή στο petitboot (επιλέξτε την):

"POWERKVM_LIVECD" 

Το μενού του εγκαταστάτη θα πρέπει να εμφανιστεί αυτόματα.