2.1. Phần cứng được hỗ trợ

Debian không yêu cầu phần cứng đặc biệt khác với yêu cầu của hạt nhân Linux hay kFreeBSD và các bộ công cụ GNU. Vì vậy, bất kỳ kiến trúc hay nền tảng nào sang đó hạt nhân Linux hay kFreeBSD, thư viện C libc, bộ biên dịch gcc v.v. đã được chuyển, cũng cho đó có một bản chuyển Debian, có khả năng chạy được hệ thống Debian. Xem những trang Bản Chuyển (Ports) tại https://www.debian.org/ports/s390/ để tìm thêm thông tin về hệ thống kiến trúc S/390 đã được thử ra với Debian GNU/Linux.

Hơn là cố gắng diễn tả tất cả các cấu hình phần cứng được hỗ trợ cho kiến trúc S/390, tiết đoạn này chứa thông tin chung và liên kết đến thông tin thêm.

2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ

Debian GNU/Linux 12 supports 9 major architectures and several variations of each architecture known as flavors.

Kiến trúc Tên Debian Kiến trúc phụ Mùi vị
AMD64 & Intel 64 amd64    
Dựa vào x86 Intel i386 default x86 machines default
Xen PV domains only xen
ARM armel Marvell Kirkwood and Orion marvell
ARM with hardware FPU armhf multiplatform armmp
64bit ARM arm64    
64bit MIPS (little-endian) mips64el MIPS Malta 5kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
32bit MIPS (little-endian) mipsel MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
Power Systems ppc64el IBM POWER8 or newer machines  
64bit IBM S/390 s390x IPL từ bộ đọc VM-reader và DASD giống loài

Tài liệu này bao quát sự cài đặt cho kiến trúc S/390 dùng hạt nhân Linux. Nếu bạn tìm thông tin về bất cứ kiến trúc khác nào được Debian hỗ trợ, xem trang Bản Chuyển Debian.

2.1.2. Kiểu máy zSeries và System z

The minimum required z/Architecture processor type is z196. The most current information about IBM's Linux support can be found at the Linux on System z® page on developerWorks.

2.1.3. PAV và HyperPAV

PAV và HyperPAV được hỗ trợ một cách rõ ràng, không cần đa đường (multipathing) để tận dụng ưu điểm của những tính năng hệ thống lưu trữ này. Hãy chắc rằng bạn đã cáu hình các thiết bị khi đang chọn thiết bị DASD. Sẽ không cung cấp các thiết bị bí danh (alias device) cho bất kỳ việc định dạng, phân vùng, hay sử dụng trực tiếp nào.

2.1.4. Đa bộ xử lý

Multiprocessor support — also called symmetric multiprocessing or SMP — is available for this architecture. Having multiple processors in a computer was originally only an issue for high-end server systems but has become common in recent years nearly everywhere with the introduction of so called multi-core processors. These contain two or more processor units, called cores, in one physical chip.

The standard Debian 12 kernel image has been compiled with SMP support. It is also usable on non-SMP systems without problems.

2.1.5. Phần cứng khả năng kết nối mạng

Almost any network interface card (NIC) supported by the Linux kernel should also be supported by the installation system; drivers should normally be loaded automatically.

Danh sách các thiết bị mạng đã hỗ trợ :

  • Sự kết nối kênh đến kênh (CTC) và ESCON (thật hay đã mô phỏng)

  • OSA-2 Token Ring/Ethernet và OSA-Express Fast Ethernet (không-QDIO)

  • OSA-Express trong chế độ QDIO, HiperSockets và Guest-LAN

2.1.6. Ngoại vi và phần cứng khác

Hệ thống này không hỗ trợ khả năng cài đặt gói từ XPRAM và băng. Mọi gói bạn muốn cài đặt cần phải sẵn sàng trên một DASD hay qua mạng bằng NFS, HTTP hay FTP.