3.6. Phần cứng cài đặt sẵn và thiết lập hệ điều hành

This section will walk you through pre-installation hardware setup, if any, that you will need to do prior to installing Debian. Generally, this involves checking and possibly changing BIOS/UEFI/system firmware settings for your system. The BIOS/UEFI or system firmware is the core software used by the hardware; it is most critically invoked during the bootstrap process (after power-up).

3.6.1. Thiết lập BIOS

In order to install Debian GNU/Linux on a S/390 or zSeries machine you have first boot a kernel into the system. The boot mechanism of this platform is inherently different to other ones, especially from PC-like systems, and you will notice a big difference while you work with this platform: most (if not all) of the time you will work remote, with the help of some client session software like telnet, or a browser. This is due to that special system architecture where the 3215/3270 console is line-based instead of character-based.

Linux on this platform runs either natively on the bare machine, in a so-called LPAR (Logical Partition) or in a virtual machine supplied by the VM system. Boot media differs depending on the runtime mode. For example, you can use the virtual card reader of a virtual machine, or boot from the HMC (Hardware Management Console) of an LPAR if the HMC and this option is available for you.

Trước khi thật thực hiện tiến trình cài đặt, bạn cần phải theo vài bước thiết kế và chuẩn bị. Công ty IBM đã cung cấp tài liệu hướng dẫn về toàn bộ tiến trình này, v.d. phương pháp chuẩn bị vật chứa cài đặt và khởi động từ nó. Không cần (và không thể) nhân đôi thông tin đó vào đây. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi sẽ diễn tả kiểu dữ liệu đặc trưng cho Debian nào cần thiết, và có thể tìm nó ở đâu. Dựa vào cả hai nguồn thông tin này, bạn cần phải chuẩn bị máy và vật chứa cài đặt, để có khả năng thực hiện việc khởi động từ nó. Khi bạn xem thông điệp chào mừng trong buổi hợp của ứng dụng khách, hãy trở về tài liệu này để theo những bước cài đặt đặc trưng cho Debian.

3.6.2. Sự cài đặt kiểu sở hữu và LPAR

Xem chương 5 của Quyển Đỏ Linux for S/390 và chương 3.2 của Quyển Đỏ Linux for IBM eServer zSeries and S/390: distributions để tìm thông tin về cách thiết lập LPAR dành cho Linux.

3.6.3. Cài đặt như là khách VM

Xem chương 6 của Quyển Đỏ Linux for S/390 và chương 3.1 của Quyển Đỏ Linux for IBM eServer zSeries and S/390: distributions để tìm thông tin về cách thiết lập một ứng dụng khách VM để chạy Linux.

Bạn cần phải sao chép sang đĩa CMS tất cả các tập tin nằm trong thư mục con generic. Quan trọng là bạn truyền tập tin kernel.debianinitrd.debian trong chế độ nhị phân (binary mode) với chiều dài mục ghi cố định là 80 ký tự (bằng cách chỉ định BINARYLOCSITE FIX 80 trong trình khách FPT của bạn). parmfile.debian có thể theo định dạng hoặc ASCII hoặc EBCDIC. Ảnh có sẵn một văn lệnh mẫu debian.exec sẽ xử lý các tập tin theo thứ tự đúng.

3.6.4. Thiết lập máy phục vụ cài đặt

Nếu bạn không có sự kết nối đến Mạng (hoặc trực tiếp hoặc qua máy phục vụ ủy nhiệm Mạng), bạn cần phải tạo một máy phục vụ cài đặt cục bộ có thể được truy cập từ S/390 của bạn. Máy phục vụ này giữ các gói bạn muốn cài đặt, và phải cung cấp chúng bằng giao thức NFS, HTTP hay FTP.

The installation server needs to copy the exact directory structure from any Debian GNU/Linux mirror, but only the S/390 and architecture-independent files are required. You can also copy the contents of all installation images into such a directory tree.