Παράρτημα A. Διαχειριστείτε το σύστημά σας με την έκδοση buster πριν από την αναβάθμιση

Πίνακας Περιεχομένων

A.1. Αναβαθμίζοντας το σύστημά σας που έχει την έκδοση buster
A.2. Ελέγχοντας τα αρχεία πηγών (source-list) του APT
A.3. Αφαίρεση παρωχημένων αρχείων ρύθμισης

Το παρόν προσάρτημα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς να εγκαταστήσετε ή να αναβαθμίσετε τα πακέτα της έκδοσης buster πριν κάνετε την αναβάθμιση στην έκδοση bullseye. Αυτό θα είναι απαραίτητο μόνο σε συγκεκριμένες περιστάσεις.

A.1. Αναβαθμίζοντας το σύστημά σας που έχει την έκδοση buster

Βασικά αυτή δεν διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη αναβάθμιση από την buster που κάνετε. Η μόνη διαφορά είναι ότι χρειάζεται πρώτα να σιγουρευτείτε ότι η λίστα των πακέτων σας περιέχει ακόμα αναφορές στην έκδοση buster όπως εξηγείται στην ενότητα Τμήμα A.2, «Ελέγχοντας τα αρχεία πηγών (source-list) του APT».

Αν αναβαθμίζετε το σύστημά σας από έναν καθρέφτη του Debian, θα αναβαθμιστεί αυτόματα στην πιο πρόσφατη σημειακή έκδοση της buster.

A.2. Ελέγχοντας τα αρχεία πηγών (source-list) του APT

Αν οποιαδήποτε από τις γραμμε των αρχείων source-list του APT (δείτε sources.list(5)) περιέχει αναφορές στην σταθερή διανομή «stable», αυτές ουσιαστικά δείχνουν ήδη στην έκδοση bullseye. Αυτό πιθανόν να μην είναι αυτό που θέλετε αν δεν είστε ακόμα έτοιμοι/ες για την αναβάθμιση. Αν έχετε ήδη εκτελέσει την εντολή apt update, μπορεί ακόμα να πάτε πίσω χωρίς προβλήματα ακολουθώντας τη διαδικασία στη συνέχεια.

Αν έχετε επίσης εγκαταστήσει ήδη πακέτα από την έκδοση bullseye, ίσως να μην έχει και πολύ νόημα να εγκαταστήσετε πλέον πακέτα από την έκδοση buster. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποφασίσετε οι ίδιοι/ες αν θέλετε να συνεχίσετε ή όχι. Είναι πιθανόν να "υποβαθμίσετε" πακέτα, αλλά αυτό δεν καλύπτεται εδώ.

Ως χρήστης root,ανοίξτε το σχετικό αρχείο της λίστας πηγών του APT (όπως το/etc/apt/sources.list) με τον επεξεργαστή κειμένου της επιλογής σας, και ελέγξτε όλες τις γραμμές που ξεκινούν με deb http:, deb https:, deb tor+http:, deb tor+https:, URIs: http:, URIs: https:, URIs: tor+http: or URIs: tor+https: για αναφορές στην σταθερή διανομή«stable». Αν βρείτε κάποιες, αλλάξτε τοstable σε buster.

Αν έχετε οποιεσδήποτε γραμμές που ξεκινούν με το deb file: ή URIs: file:, θα πρέπει να ελέγξετε οι ίδιοι/ες αν η τοποθεσία που που αναφέρουν περιέχει μια αρχειοθήκη των εκδόσεων buster ή bullseye.

[Σημαντικό]Σημαντικό

Μην αλλάξετε οποιεσδήποτε γραμμές ξεκινούν με deb cdrom: ή URIs: cdrom:. Doing so would invalidate the line and you would have to run apt-cdrom again. Do not be alarmed if a cdrom: source line refers to «unstable». Although confusing, this is normal.

Αν έχετε κάνει κάποιες αλλαγές, αποθηκεύστε το αρχείο και εκτελέστε την εντολή

# apt update

για να ανανεώσετε τη λίστα των πακέτων.

A.3. Αφαίρεση παρωχημένων αρχείων ρύθμισης

Πριν αναβαθμίσετε το σύστημά σας στην έκδοση bullseye, συνιστάται να αφαιρέσετε παλιά αρχεία ρυθμίσεων (τέτοια όπως τα αρχεία *.dpkg-{new,old}κάτω από τον κατάλογο /etc) από το σύστημά σας.