Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

Πίνακας Περιεχομένων

1.1. Αναφέροντας σφάλματα για το παρόν κείμενο
1.2. Συνεισφέρετε αναφορές αναβάθμισης
1.3. Πηγές για το παρόν κείμενο

Το παρόν κείμενο πληροφορεί τους χρήστες της διανομής Debian σχετικά με μείζονες αλλαγές στην έκδοση 11 (με την κωδική ονομασία bullseye).

Οι Σημειώσεις της Έκδοσης παρέχουν πληροφορίες για το πώς να κάνετε με ασφάλεια την αναβάθμιση από την έκδοση 10 (με κωδική ονομασία buster) στην τρέχουσα έκδοση και πληροφορούν τους χρήστες για γνωστά πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να συναντήσουν σ' αυτή τη διαδικασία.

Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του κειμένου από τον σύνδεσμο https://www.debian.org/releases/bullseye/releasenotes.

[Προσοχή]Προσοχή

Σημειώστε ότι είναι αδύνατον να καταγράψουμε κάθε γνωστό πρόβλημα και ότι ως εκ τούτου έχει γίνει μια επιλογή με βάση έναν συνδυασμό της αναμενόμενης συχνότητας και επιπτώσεων των προβλημάτων.

Σημειώστε ότι παρέχουμε υποστήριξη και τεκμηρίωση για την αναβάθμιση μόνο από την αμέσως προηγούμενη έκδοση του Debian (στην παρούσα περίπτωση για την αναβάθμιση από την έκδοση buster). Αν χρειάζεστε να κάνετε αναβάθμιση από παλιότερες εκδόσεις, συνιστούμε να διαβάσετε προηγούμενες εκδόσεις των Σημειώσεων Έκδοσης και να κάνετε αναβάθμιση πρώτα στην έκδοση buster.

1.1. Αναφέροντας σφάλματα για το παρόν κείμενο

Έχουμε προσπαθήσει να ελέγξουμε όλα τα διαφορετικά βήματα της αναβάθμισης που περιγράφονται στο παρόν κείμενο και να προκαταβάλουμε όλα τα πιθανά προβλήματα που είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι χρήστες μας.

Παρ' όλα αυτά, αν νομίζετε ότι έχετε βρει κάποιο σφάλμα (λανθασμένη πληροφορία ή πληροφορία που λείπει) στην παρούσα τεκμηρίωση, παρακαλούμε υποβάλετε μια αναφορά σφάλματος στο Σύστημα Ινχηλάτησης Σφαλμάτων σε σχέση με το πακέτο release-notes. Πιθανόν να θέλετε προηγουμένως να δείτε τις υπάρχουσες αναφορές σφαλμάτων για την περίπτωση που το πρόβλημα που έχετε βρει έχει ήδη αναφερθεί. Νιώστε ελεύθεροι/ες να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες σε υπάρχουσες αναφορές σφαλμάτων αν μπορείτε να συνεισφέρετε περιεχόμενο στο παρόν κείμενο.

Εκτιμούμε και ενθαρρύνουμε αναφορές που παρέχουν επιδιoρθώσεις (patches) στον πηγαίο κώδικα αυτού του κειμένου. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα αυτού του κειμένου στην ενότητα Τμήμα 1.3, «Πηγές για το παρόν κείμενο».

1.2. Συνεισφέρετε αναφορές αναβάθμισης

Είναι ευπρόσδεκτη κάθε πληροφορία από χρήστες που σχετίζεται με αναβαθμίσεις από την έκδοση buster στην έκδοση bullseye. Αν προτίθεστε να μοιραστείτε τέτοιες πληροφορίες παρακαλούμε υποβάλετε μια αναφορά σφάλματος στο Σύστημα Παρακολούθησης Σφαλμάτων σε σχέση με το πακέτο upgrade-reports με τα αποτελέσματά σας. Απαιτούμε να συμπιέσετε όποια συνημμένα περιλαμβάνονται (με τη χρήση του gzip).

Παρακαλούμε συμπεριλάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες όταν υποβάλλετε την αναφορά αναβάθμισης:

  • Την κατάσταση της βάσης δεδομένων των πακέτων σας πριν και μετά την αναβάθμιση: την βάση της κατάστασης του dpkg, που είναι διαθέσιμη στο αρχείο /var/lib/dpkg/status και τις πληροφορίες της κατάστασης των πακέτων του apt, που είναι διαθέσιμη στο αρχείο /var/lib/apt/extended_states. Θα πρέπει να έχετε πάρει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων πριν από την αναβάθμιση όπως περιγράφεται στην ενότητα Τμήμα 4.1.1, «Δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για οποιαδήποτε δεδομένα ή αρχεία ρυθμίσεων», αλλά μπορείτε να βρείτε αντίγραφα ασφαλείας του αρχείου /var/lib/dpkg/status στον κατάλογο /var/backups.

  • Αρχεία καταγραφης της συνεδρίας χρησιμοποιώντας script, όπως περιγράφεται στην ενότητα Τμήμα 4.4.1, «Καταγράψτε την συνεδρία».

  • Τα αρχεία καταγραφής του apt, που είναι διαθέσιμα στο αρχείο /var/log/apt/term.log, ή τα αρχεία καταγραφής του aptitude, που είναι διαθέσιμα στον κατάλογο /var/log/aptitude.

[Σημείωση]Σημείωση

Θα πρέπει να διαθέσετε λίγο χρόνο να επιθεωρήσετε και να αφαιρέσετε οποιαδήποτε ευαίσθητη και/ή εμπιστευτική πληροφορία από τα αρχεία καταγραφής πριν τα συμπεριλάβετε σε μια αναφορά σφάλματος καθώς αυτή η πληροφορία θα δημοσιευτεί σε μια δημόσια βάση δεδομένων.

1.3. Πηγές για το παρόν κείμενο

Ο πηγαίος κώδικας για το παρόν κείμενο είναι στον μορφότυπο DocBook XML. Η HTML έκδοση παράγεται με την χρήση των πακέτωνdocbook-xsl και xsltproc. Η PDF έκδοση παράγεται με τη χρήση τουdblatex ή του xmlroff. Οι πηγές για τις Σημειώσεις της Έκδοσης είναι διαθέσιμες στο Git αποθετήριο του Σχεδίου Τεκμηρίωσης του Debian. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη web διεπαφή για να έχετε πρόσβαση στα μεμονωμένα αρχεία τους μέσω του web και να δείτε τις αλλαγές τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο Git παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις σελίδες στο Debian Documentation Project VCS information pages.