5.2. Accessibilitat

Alguns usuaris necessiten funcions específiques degut a, per exemple, alguna discapacitat visual. Les pantalles braille USB són detectades automàticament, però la majoria de les altres funcions d'accessibilitat han de ser habilitades manualment. Als sistemes que ho admeten, el menú d'arrencada emet un xiulet quan està llest per a rebre pulsacions del teclat. Podeu aleshores afegir alguns paràmetres d'arrencada per a habilitar les funcions d'accessibilitat (vegeu també Secció 5.1.5, «Pantalla de benvinguda»). Adoneu-vos que a la majoria d'arquitectures, el carregador d'arrencada interpreta el vostre teclat com a QWERTY.

5.2.1. Instal·lar la interfície d'usuari («front-end»)

L'instal·lador Debian admet diverses interfícies d'usuari per a plantejar preguntes, amb les adaptacions necessàries per garantir l'accessibilitat: concretament, text fa servir text sense format mentre que newt fa servir quadres de diàleg basats en text. L'elecció es pot fer en l'indicador d'arrencada: llegiu la documentació per a DEBIAN_FRONTEND a Secció 5.3.2, «Paràmetres de l'instal·lador Debian».

Amb la interfície newt (utilitzada majoritàriament amb braille), hom bàsicament només selecciona respostes amb les tecles de fletxa i prem Intro per validar l'elecció. Prement Tab o Shift - Tab es pot canviar entre elements de diàleg, i en particular accedir al botó Ves Enrere, que torna enrere a preguntes anteriors. Alguns diàlegs contenen caselles de selecció, que es poden activar i desactivar prement Space.

Amb la interfície text (utilitzada majoritàriament amb veu), hom bàsicament només selecciona les respostes o bé escrivint-ne el seu número i prement Intro, o bé seleccionant una resposta amb les tecles de fletxa, i prement Intro per validar la tria. També es pot no escriure res i prémer Intro per simplement acceptar el valor per defecte. Prement < i picant Intro es torna enrere a preguntes anteriors. Davant d'un conjunt de caselles de selecció (per exemple durant la selecció de tasques), es pot posar ! per expressar que no es vol seleccionar res.

5.2.2. Pantalles braille USB

Les pantalles braille USB haurien de ser detectades automàticament. S'emprarà automàticament una versió textual de l'instal·lador i també s'instal·laran automàticament al sistema de destinació els components necessaris per a emprar la pantalla braille. Per tant, podeu simplement prémer Intro al menú d'arrencada. Tan aviat com s'inicie el terminal brltty, podreu escollir una taula braille entrant al menú de preferències. La documentació sobre les assignacions de tecles per als dispositius braille es troba disponible al lloc web de brltty.

5.2.3. Pantalles braille sèrie

Les pantalles braille sèrie no poden ser detectades automàticament de forma segura (ja que algunes d'elles podrien resultar danyades). Per tant, haureu d'afegir el paràmetre d'arrencada brltty=controlador,port,taula per a indicar al terminal brltty quin controlador emprar. Cal que reemplaceu controlador pel codi de dues lletres corresponent al controlador del vostre terminal (vegeu la llista de codis de controlador). Cal que reemplaceu port pel nom del port sèrie on es troba connectada la pantalla; ttyS0 és el valor per defecte. taula és el nom de la taula braille a emprar (vegeu la llista de codis de taula); la taula anglesa és el valor predeterminat. Adoneu-vos que podeu canviar la taula més endavant entrant al menú de preferències. La documentació sobre les assignacions de tecles per als dispositius braille es troba disponible al lloc web de brltty.

5.2.4. Síntesi de veu per maquinari

El suport per a la síntesi de parla via programari està disponible a totes les imatges de l'instal·lador que tenen la versió gràfica de l'instal·lador, com per exemple les imatges netinst, imatges de CD i DVD, i la variant gtk del netboot. El suport es pot activar seleccionant-lo al menú d'arrencada escrivint s Intro. La versió en mode text de l'instal·lador serà seleccionada automàticament i la síntesi de parla via programari serà automàticament instal·lada al sistema final.

Si es detecten diverses targetes de so, se us demanarà que premeu Intro quan sentiu parlar per la targeta de so que desitgeu.

La primera pregunta (el idioma) està escrita en anglès i la resta de la instal·lació fa servir l'idioma seleccionat al principi (disponible a espeak).

La velocitat de la parla, per defecte, és força baixa. Per accelerar-la, premeu CapsLock+6. Per alentir-la, premeu CapsLock+5. El volum per defecte hauria de ser mitjà. Per apujar-lo, premeu CapsLock+2. Per abaixar-lo, premeu CapsLock+1. Per obtenir més detalls sobre les dreceres de navegació, veieu Speakup guide. Per simplement acceptar la resposta per defecte a una pregunta, premeu Enter a l'indicador. Per deixar una resposta en blanc a una pregunta, escriviu ! a l'indicador. Per tirar enrere a la pregunta anterior, escriviu < a l'indicador.

5.2.5. Maquinari de síntesi de veu

El suport de dispositius de síntesi de veu està disponible a totes les imatges instal·lables amb instal·lador gràfic, p. ex. totes les imatges instal·lables per xarxa, CD i DVD i la variant «gtk» d'instal·lació per xarxa. Només heu de seleccionar l'opció «Instal·lació gràfica» del menú d'arrencada.

Els dispositius de síntesi de veu no es detecten automàticament. Cal que afegiu el paràmetre d'arrencada speakup.synth=driver per establir speakup al dispositiu que fareu servir. driver es reemplaça pel codi del vostre dispositiu (llegiu driver code list). La versió text de l'instal·lador serà la seleccionada automàticament i s'instal·larà automàticament el controlador del dispositiu de síntesi de veu en el sistema instal·lat.

5.2.6. Dispositius de la placa

Alguns dispositius d'accessibilitat són de fet plaques que es connecten a dins la màquina i que llegeixen el text directament de la memòria de vídeo. Per a fer que funcionen cal que inhabiliteu el «framebuffer» emprant els paràmetres d'arrencada vga=normal fb=false. Tanmateix, açò reduirà el nombre de llengües disponibles.

Podeu activar una versió textual del carregador d'inici abans d'afegir els paràmetres d'arrencada escrivint h Intro.

5.2.7. Tema d'alt contrast

Per a usuaris amb visió limitada, l'instal·lador pot emprar un tema d'alt contrast que el fa més llegible. Per a habilitar-lo, podeu emprar l'entrada de «Accessible alt contrast» del menú de la pantalla d'arrencada amb la tecla de drecera d, o afegir el paràmetre d'arrencada theme=dark.

5.2.8. Zoom

Per usuaris amb visió limitada, l'instal·lador gràfic disposa d'una funció d'amplificació bàsica: la combinació de tecles Control++ i Control+- incrementa o redueix el tamany de la lletra.

5.2.9. Instal·lació expert, mode de recuperació («Rescue»), instal·lació automatitzada («Automated»)

Les opcions d'instal·lació Expert, Recuperació («Rescue») i Automàtic («Automated») també estan disponibles amb el suport d'accesibilitat. Per accedir-hi, primer cal accedir al submenú «Opcions avançades»(«Advanced options») des del menú d'arrencada pitjant a. Si feu servir un sistema BIOS (el menú d'arrencada haurà emès un so només una vegada), caldrà continuar amb Intro ; per a sistemes UEFI (el menú d'arrencada haurà emès un so dues vegades) això no s'ha de fer. A continuació, per activar el sintetitzador de veu, podeu prémer s (també seguit de Intro a sistemes amb BIOS, però no a sistemes amb UEFI). A partir d'aquest punt, es poden fer servir alguns accessos directes: x per a la instal·lació Expert, r pel mode de recuperació o a per la instal·lació automàtica. Un cop més, so feu servir un sistema BIOS, cal continuar prement Intro.

L'opció de instal·lació automàtica procedeix a instal·lar Debian de forma totalment automàtica fent servir la configuració prèvia, la informació de la qual cal introduir-la després d'haver activat les funcions d'accessibilitat. Aquesta possibilitat està documentada a la secció Apèndix B, Automatització de la instal·lació fent servir una configuració prèvia.

5.2.10. Accessibilitat del sistema instal·lat

La documentació sobre accessibilitat del sistema instal·lat està disponible a Pàgina wiki d'accessibilitat a Debian.