De Debian ontwikkelaarshoek

Hoewel de informatie op deze pagina publiek is, zal ze in de eerste plaats van belang zijn voor de ontwikkelaars van Debian.

Basisgegevens

De organisatie van Debian
Debian heeft veel toegangspunten en veel mensen zijn erbij betrokken. Deze pagina legt uit wie u moet contacteren over een specifiek aspect van Debian en licht toe wie zou kunnen antwoorden.
De mensen
Debian wordt gezamenlijk gemaakt door veel mensen die over de hele wereld verspreid leven. Aan het verpakkingswerk dragen gewoonlijk zowel ontwikkelaars van Debian (Debian Developers - DD) (welke volwaardige leden zijn van het Debian-project) als onderhouders van Debian (Debian Maintainers - DM) bij. Hier vindt u de lijst met de ontwikkelaars van Debian en de lijst met de onderhouders van Debian, samen met de door hen onderhouden pakketten.

U kunt ook de wereldkaart met de ontwikkelaars van Debian bekijken en een aantal fotoalbums over verschillende Debian-evenementen.

Aansluiten bij Debian
Het Debian Project bestaat uit vrijwilligers en we zijn doorgaans op zoek naar nieuwe ontwikkelaars met een zekere technische kennis, belangstelling in vrije software en enige beschikbare tijd. Ook u kunt Debian helpen. Ga gewoon naar de pagina waarnaar hierboven verwezen wordt.
Ontwikkelaarsgegevensbank
De gegevensbank bevat basisgegevens die voor iedereen toegankelijk zijn en meer persoonlijke gegevens die enkel zichtbaar zijn voor andere ontwikkelaars. Gebruik de SSL-versie om deze te benaderen indien u gaat inloggen.

Via de gegevensbank kunt u de lijst van projectmachines zien, de GPG-sleutel van elke ontwikkelaar verkrijgen, uw wachtwoord wijzigen en te weten komen hoe u mail forwarding (post doorsturen) moet instellen voor uw Debian-account.

Indien u een van de Debian-machines gaat gebruiken, moet u zeker de Richtlijnen voor het gebruik van Debian-machines lezen.

De Statuten
Dit is het allerbelangrijkste document van de organisatie. Het beschrijft de organisatiestructuur voor het nemen van formele beslissingen in het project.
Informatie over verkiezingen
Alles wat u ooit wilde weten over hoe wij onze leiders kiezen, hoe we een keuze maken over onze logo's en in het algemeen, hoe we onze stem uitbrengen.
Releases
Dit is de lijst van oude en huidige releases. Over sommige daarvan bestaat gedetailleerde informatie op afzonderlijke webpagina's.

U kunt ook rechtstreeks naar de huidige stabiele release gaan en naar de webpagina's van de testing-distributie.

Verschillende architecturen
Debian kan op verschillende soorten computers gebruikt worden (Intel-compatibele was enkel het eerste soort) en de onderhouders van onze ‘ports’ (met port wordt het brengen van Debian naar een bepaalde architectuur bedoeld) houden ook nuttige webpagina's bij. Ga er eens kijken en misschien wilt u zelf ook nog een extra stuk metaal met een vreemde naam aanschaffen.

Verpakkingswerkzaamheden

Debian beleidshandboek
Dit handboek beschrijft welke beleidsrichtlijnen gelden voor de Debian-distributie. Dit omvat de structuur en de inhoud van het Debian-archief, verschillende elementen betreffende het design van het besturingssysteem, evenals de technische vereisten waaraan elk pakket moet beantwoorden om te kunnen opgenomen worden in de distributie.

In het kort gezegd betekent dit dat u het moet lezen.

Er bestaan verschillende documenten die verband houden met de beleidsrichtlijnen, waarin u misschien geïnteresseerd bent, zoals:

 • Filesystem Hierarchy Standard (FHS)
  De FHS is een standaard in de vorm van een lijst van mappen (en bestanden) welke definieert waar de dingen geplaatst moeten worden. De beleidsrichtlijnen 3.x vereisen compatibiliteit hiermee.
 • Lijst van build-essential-pakketten
  De build-essential-pakketten zijn pakketten waarvan verwacht wordt dat u ze geïnstalleerd heeft voor u probeert een pakket te bouwen. Het is een collectie pakketten die u niet moet toevoegen aan de regel Build-Depends van uw pakket.
 • Menu-systeem
  Programma's met een interface waaraan geen bijzondere commandoregelargumenten opgegeven moeten worden voor een normale functionering, moeten in het menu opgenomen worden. Raadpleeg ook de documentatie over het menusysteem.
 • Emacs-beleidsrichtlijnen
  De pakketten die verband houden met Emacs moeten beantwoorden aan de in een document vermelde eigen secundaire richtlijnen.
 • Java-beleidsrichtlijnen
  Het voorgestelde equivalent van het bovenstaande voor met Java verband houdende pakketten.
 • Perl-beleidsrichtlijnen
  Secundaire richtlijnen voor alles wat te maken heeft met het verpakken van Perl.
 • Python-beleidsrichtlijnen
  Voorgestelde secundaire richtlijnen voor alles wat te maken heeft met het verpakken van Python.
 • Debconf-specificatie
  De specificatie voor "debconf", het subsysteem voor configuratiebeheer.
 • Beleidsrichtlijnen voor gegevensbanktoepassingen (ontwerp)
  Een collectie richtlijnen en goede praktijken voor pakketten met gegevensbanktoepassingen.
 • Tcl/Tk-beleidsrichtlijnen (ontwerp)
  Secundaire beleidsrichtlijnen voor alles wat te maken heeft met het verpakken van Tcl/Tk.
 • Debian beleidsrichtlijnen voor Ada
  Secundaire beleidsrichtlijnen voor alles wat te maken heeft met het verpakken van Ada.

Ga ook eens kijken naar de voorgestelde bijwerkingen van beleidsrichtlijnen.

Merk op dat het grootste gedeelte van de oude handleiding voor het creëren van pakketten geïntegreerd werd in de recentste versies van het Beleidshandboek.

Referentiehandboek voor ontwikkelaars
Dit document heeft tot doel een overzicht te bieden van de aanbevolen werkwijzen en beschikbare hulpbronnen voor ontwikkelaars van Debian. Ook dit is verplicht leesvoer.
Gids voor nieuwe ontwikkelaars
Dit document beschrijft in gewone taal hoe het bouwen van een pakket voor Debian verloopt en het is goed gestoffeerd met werkzame voorbeelden. Indien u een ontwikkelaar (verpakker) in spe bent, zult u hier veel aan hebben.

Werk in uitvoering

De testing-distributie
De distributie ‘testing’ is de plaats waar u uw pakketten moet krijgen, opdat ze in overweging genomen zouden worden voor release wanneer Debian de volgende keer een release uitbrengt.
Releasekritieke bugs
Dit is een lijst met bugs die ervoor kunnen zorgen dat een pakket verwijderd wordt uit de distributie "testing" of die er in sommige gevallen zelfs kunnen toe leiden dat de uitgave van de distributie uitgesteld wordt. Bugrapporten met een ernstigheid hoger dan of gelijk aan ‘serious’ (ernstig) komen in aanmerking voor de lijst -- zorg voor een zo snel mogelijke reparatie van dergelijke bugs in uw pakketten.
Het Bugvolgsysteem
Het bugvolgsysteem van Debian (Debian Bug Tracking System - BTS) is bedoeld voor het rapporteren, bespreken en repareren van bugs. Hier kunnen problemen over ongeveer elk onderdeel van Debian gerapporteerd worden. Het BTS is zowel voor gebruikers als voor ontwikkelaars nuttig.
Pakketoverzichten vanuit het perspectief van een ontwikkelaar
De webpagina's voor pakketinformatie en pakketopvolging bevatten voor onderhouders een schat aan waardevolle informatie.
Het pakketvolgsysteem van Debian
Het pakketvolgsysteem laat ontwikkelaars die op de hoogte willen blijven van de ontwikkeling van andere pakketten, toe, om zich in te schrijven (via e-mail) op een dienst die hen over de pakketten waarop ze zich ingeschreven hebben, kopieën zendt van e-mails van het BTS en meldingen van uploads en installaties.
Pakketten die hulp kunnen gebruiken
Toekomstige pakketten en pakketten waaraan gewerkt zou moeten worden (Work-Needing and Prospective Packages - WNPP), is een lijst van Debian-pakketten die een nieuwe onderhouder nodig hebben en ook van pakketten die nog aan Debian toegevoegd moeten worden. Raadpleeg deze indien u een pakket wilt creëren, adopteren of als verweesd wilt opgeven.
Het systeem Incoming
Nieuwe pakketten worden geüpload naar het systeem "Incoming" (binnenkomend) op de interne archiefservers. Aanvaarde pakketten zijn bijna onmiddellijk beschikbaar via HTTP en worden viermaal per dag verspreid naar de spiegelservers.
Opmerking: Gezien de aard van "Incoming" raden we het spiegelen ervan niet aan.
Rapporten van Lintian
Lintian is een programma dat nagaat of een pakket conform is aan de beleidsrichtlijnen. U moet het vóór iedere upload gebruiken. Op de hiervoor vermelde pagina vindt u rapporten over elk pakket uit de distributie.
Debian Hulp
De Debian wikipagina groepeert raadgevingen voor ontwikkelaars en andere personen die een bijdrage leveren.
De distributie Experimental
De distributie experimental wordt gebruikt als een tijdelijke opslagplaats voor zeer experimentele software. Gebruik de pakketten uit experimental enkel indien u reeds weet hoe u de pakketten uit unstable moet gebruiken.

Projecten

Debian is een uitgebreide groep en in die hoedanigheid bestaat deze uit verschillende interne groepen en projecten. Deze welke een webpagina hebben worden hieronder in chronologische volgorde vermeld: