Näytön muotoilun asetukset

Näytön alkiot
Alkioiden asemointi
Näytön alkioiden luettelo

Pakettiluettelon ulkoasua on mahdollista muuttaa asetustiedostoon lisättävillä asetuksilla.

Näytön alkiot

Ulkoasu määräytyy asetusryhmästä Aptitude::UI::Default-Package-View, joka koostuu kokoelmasta näyttöalkioita:

Nimi Tyyppi {
 Row rivi;
 Column sarake;
 Width leveys;
 Height korkeus;

 muita määrityksiä...
};

Tämä luo näyttöalkion nimeltä Nimi; Tyyppi määrää luotavan alkion tyypin. Määritykset Row, Column, Width ja Height ovat pakollisia ja määrittelevät alkion sijainnin näytöllä; yksityiskohtaisempi kuvaus näytön ulkoasun määrityksestä on alempana.

Ulkoasun muutoksesta esimerkkejä on nähtävillä teemamäärittelytiedostossa /usr/share/aptitude/aptitude-defaults.

Seuraavat näyttöalkiotyypit ovat käytettävissä:

Description

Tämä sisältää tietoalueen, joka on yleensä valitun paketin kuvaus.

Määritys PopUpDownKey määrittelee näppäimen, jota painamalla tämä alkio näytetään tai poistetaan näytöstä. Jos esimerkiksi tämä on asetettu arvoon ShowHideDescription, näyttöalkio käyttäytyy kuten tavallinen tietoalue. Määritys PopUpDownLinked antaa näyttöalkion, joka näytetään samanaikaisesti tämän alkion kanssa.

MainWidget

Tämä on päänäyttöalkio, yleensä pakettiluettelo. Näytön ulkoasumäärittelyn on sisällettävä täsmälleen yksi MainWidget-alkio.

Static

Ruudun alue, jossa näytetään jotakin tekstiä ja joka voi sisältää muotoilukomentoja. Näytettävän tekstin voi antaa Columns-määrityksellä tai se voi olla ColumnsCfg-määrityksen arvona olevassa asetuksessa. Color-määritys määrää tekstin värin.

Static-alkioiden näkyvyyttä voidaan hallita samoin kuin Description-alkioidenkin käyttämällä PopUpDowney- ja PopUpDownLinked-määrityksiä.

Alkioiden asemointi

Näyttöalkioiden sijainnin määrää taulukko. Alkion vasen ylänurkka määräytyy sille annettujen Row- ja Column-määritysten mukaan (yleensä nämä alkavat rivistä 0 ja sarakkeesta 0). Alkion leveys ja korkeus määräytyvät sen Width- ja Height-määritysten mukaan.

Kun näyttöalkiot on asemoitu, ja niille on annettu tilaa ruudulla, on luultavaa, että ruudulla on ylimääräistä tilaa. Ylimääräinen tila pystysuorassa jaetaan alkioille, joiden RowExpand-määrityksen arvo on true (tosi). Samoin vaakasuorassa oleva ylimääräinen tila jaetaan alkioille, joiden ColExpand-määritys on true.

Jos tilaa ei ole riittävästi, tila poistetaan riveiltä, joiden kaikkien alkioiden RowShrink-määritys on true, ja samoin sarakkeille, joilla määritys on ColShrink. Jos tämäkään ei riitä, kaikilta riveiltä ja sarakkeilta poistetaan tilaa.

Jos riville tai sarakkeelle annetaan ylimääräistä tilaa, mutta jollekin alkiolle rivillä tai sarakkeella ei, alkion paikka määräytyy sen RowAlign- ja ColAlign-määritysten mukaan. Nämä voi asettaa arvoihin Left (vasen), Right (oikea), Top (ylhäällä), Bottom (alhaalla) tai Center (keskellä) sen mukaan, miten alkio halutaan asemoitavan rivillä tai sarakkeessa.

Seuraava esimerkki luo alkion nimeltä Otsake, joka on kolme merkkiä leveä ja laajenee vaakasuunnassa, mutta ei pystysuunnassa. Sen väri on otsakerivien väri, ja se käyttää otsakerivien ulkoasua.

Otsake Static {
 Row 0;
 Column 0;
 Width 3;
 Height 1;

 ColExpand true;
 ColAlign Center;

 RowAlign Center;

 Color ScreenHeaderColor;
 ColumnsCfg HEADER;
};

Näytön alkioiden luettelo

Näyttöalkioille voi antaa seuraavia määrityksiä:

ColAlign sijainti;

sijainti on valittava vaihtoehdoista Left (vasen), Right (oikea) ja Center (keskellä). Jos näyttöalkion sisältävä rivi on alkiota leveämpi ja alkion ColExpand-määritys on false, alkio asemoidaan rivillä arvon sijainti perusteella.

Tämän määrityksen oletusarvo on Left.

ColExpand true|false;

Jos tämä määritys on true (tosi), tämän alkion sisältävälle sarakkeelle annetaan ylijäävää vaakasuuntaista tilaa.

Tämän määrityksen oletusarvo on false (epätosi).

Color värinimi;

Tätä määritystä voi käyttää vain Static-tyypin alkioille. värinimi on sen värin nimi (esimerkiksi ScreenStatusColor), jota tämä alkio käyttää oletusvärinään.

Tämän määrityksen oletusarvo on DefaultWidgetBackground.

ColShrink true|false;

Jos tämä määritys on true (tosi) kaikilla sarakkeen alkioilla eikä vaakatilaa ole tarpeeksi, saraketta supistetaan tarpeen mukaan, jotta tila riittäisi. Sarake voi supistua, vaikka tämä olisikin false (epätosi); tämä määritys vain kertoo aptitudelle, mistä sarakkeista supistus kannattaa aloittaa.

Tämän määrityksen oletusarvo on false (epätosi).

Column sarake;

Tämän arvo on alkion vasemmanpuoleisin sarake, joka sisältää osan alkiota.

Columns muotoilu;

Tätä määritystä voi käyttää vain Static-tyyppisille alkioille, joille ei ole asetettu ColumnsCfg-määritystä. Se on muotoilukomento (katso ”Pakettien näytön asetukset”), joka asettaa tila-alkion näytettävän sisällön.

ColumnsCfg HEADER|STATUS|nimi;

Tätä määritystä voi käyttää vain Static-tyyppisille alkioille. Se asettaa alkion ulkoasun samaksi kuin jokin toinen. Jos arvo on HEADER, ulkoasu on Aptitude::UI::Package-Header-Format, jos STATUS, Aptitude::UI::Package-Status-Format ja muuten ulkoasu nimi.

Jos tätä määritystä ei anneta, ulkoasu muodostetaan Columns-määrityksen perusteella.

Height korkeus;

Arvo korkeus on näyttöalkion korkeus ruudulla.

PopUpDownKey komento;

Tätä määritystä voi käyttää vain Description- ja Static-tyyppisille alkioille.

Tässä komento on näppäinkomennon nimi (esimerkiksi ShowHideDescription). Näppäimen painallus saa alkion näkyviin, jos se ei ollut, ja pois näkyvistä, jos se oli näkyvissä.

PopUpDownLinked alkio;

Tätä määritystä voi käyttää vain Description- ja Static-tyyppisille alkioille.

Tämä määritys yhdistää alkion alkioon alkio niin, että kun alkio näytetään tai poistetaan näkyvistä, tämän määrityksen alkiolle tehdään sama.

Row rivi;

Tämän arvo on alkion ylin rivi, joka sisältää osan alkiota.

RowAlign sijainti;

sijainti on valittava vaihtoehdoista Top (ylhäällä), Bottom (alhaalla) ja Center (keskellä). Jos näyttöalkion sisältävä sarake on alkiota korkeampi ja alkion RowExpand-määritys on false, alkio asemoidaan sarakkeessa arvon sijainti perusteella.

Tämän määrityksen oletusarvo on Top.

RowExpand true|false;

Jos tämä määritys on true (tosi), tämän alkion sisältävälle riville annetaan ylijäävää pystysuuntaista tilaa.

Tämän määrityksen oletusarvo on false (epätosi).

RowShrink true|false;

Jos tämä määritys on true (tosi) kaikilla rivin alkioilla eikä pystytilaa ole tarpeeksi, riviä supistetaan tarpeen mukaan, jotta tila riittäisi. Rivi voi supistua, vaikka tämä olisikin false (epätosi); tämä määritys vain kertoo aptitudelle, mistä riveistä supistus kannattaa aloittaa.

Tämän määrityksen oletusarvo on false (epätosi).

Visible true|false;

Jos tämän määrityksen arvo on false (epätosi), tätä alkiota ei näytetä. Tämän arvon käyttö on yleensä järkevää vain jos joko PopUpDownKey tai PopUpDownLinked on myös määritetly.

Tämän määrityksen oletusarvo on true.

Width leveys;

Arvo leveys on näyttöalkion leveys ruudulla.