Informatie over het bugverwerkingssysteem voor pakketonderhouders en bugsorteerders

Aanvankelijk wordt een bugrapport ingediend door een gebruiker met een gewoon e-mailbericht naar submit@bugs.debian.org. Dit moet een regel bevatten met Package (zie Instructies voor het rapporteren van een bug voor meer informatie). Dit krijgt dan een nummer; de indiener krijgt een ontvangstbevestiging en het rapport wordt doorgestuurd naar debian-bugs-dist. Indien de Package-regel een pakket bevat met een gekende onderhouder, dan zal die ook een kopie ontvangen.

Aan de Onderwerp-regel wordt Bug#nnn: toegevoegd en Antwoorden-naar wordt zo ingesteld dat dit veld zowel de indiener van het rapport als nnn@bugs.debian.org bevat.

Bugrapporten sluiten

Bugrapporten in Debian moeten gesloten worden als het probleem opgelost is. Problemen in pakketten kunnen enkel als opgelost beschouwd worden, wanneer een pakket met de oplossing voor de bug het archief van Debian binnenkomt.

Normaal zijn de enige mensen die een bugrapport mogen sluiten, de indiener van het rapport en de onderhouder(s) van het pakket waartegen de bug ingediend werd. Er bestaan uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld voor bugs die tegen een onbekend pakket ingediend werden of tegen bepaalde generieke pseudopakketten. Een bug kan gesloten worden door iedere medewerker indien de bug een verweesd pakket betreft, of indien de onderhouder naliet het te sluiten. Het is zeer belangrijk om de versie te vermelden waarin de bug opgelost werd. Sluit bij twijfel geen bugs, maar vraag eerst om advies op de mailinglijst debian-devel.

Bugrapporten moeten gesloten worden door een e-mail te sturen naar nnn-done@bugs.debian.org. De berichttekst moet een uitleg bevatten over hoe de bug opgelost is.

Met de e-mails die u ontving van het bugvolgsysteem, is het enige wat u moet doen om een bug te sluiten, zo'n bericht in uw e-mailprogramma beantwoorden en het veld Aan: veranderen naar nnn-done@bugs.debian.org in plaats van nnn@bugs.debian.org (nnn-close is een alias voor nnn-done).

Geef, indien van toepassing, een Versionregel op in de pseudokop van uw bericht bij het sluiten van een bug, zodat het bugvolgsysteem weet welke uitgaven van het pakket de oplossing bevatten.

De persoon die de bug sloot, de persoon die de bug indiende en de mailinglijst debian-bugs-closed krijgen elk een melding over de gewijzigde toestand van het rapport. De indiener en de mailinglijst ontvangen ook de inhoud van het bericht dat verzonden werd naar nnn-done.

Follow-up berichten

Bij het doorsturen van het bugrapport zal het bugvolgsysteem het adres van de indiener en het adres van de bug (nnn@bugs.debian.org) toevoegen aan het kopveld Antwoordadres:. Merk op dat dit twee verschillende adressen zijn.

Elke ontwikkelaar die op een bugrapport wil antwoorden, moet gewoon het bericht beantwoorden met inachtneming van het kopveld Antwoordadres:. Daardoor wordt de bug niet gesloten.

Gebruik niet de functies Allen beantwoorden of Opvolgingsbericht van uw e-mailprogramma, tenzij u van plan bent de ontvangers aanzienlijk aan te passen. Zorg er in het bijzonder voor om geen opvolgingsberichten te sturen naar submit@bugs.debian.org.

Berichten kunnen naar de volgende adressen worden verzonden om opgenomen te worden in het bugvolgsysteem:

Raadpleeg Instructies voor het rapporteren van een bug voor meer informatie over kopvelden voor het onderdrukken van ontvangstbevestigingsberichten en hoe u met het bugvolgsysteem Cc'tjes kunt zenden.

Graden van ernstigheid

Het bugsysteem registreert een ernstigheidsniveau bij elk bugrapport. Standaard is dit normal, maar dit kan vervangen worden door in de pseudokop een regel met Severity op te nemen bij het indienen van het bugrapport (zie de Instructies voor het rapporteren van een bug), of door het commando severity te gebruiken met de server voor controleaanvragen.

De ernstigheidsniveaus zijn:

critical
maakt niet-gerelateerde software op het systeem (of het hele systeem) onbruikbaar, of veroorzaakt ernstig gegevensverlies, of introduceert een beveiligingslek op systemen waarop men het pakket installeert.
grave
maakt het pakket in kwestie onbruikbaar of zo goed als, of veroorzaakt gegevensverlies, of introduceert een beveiligingslek waardoor toegang verkregen kan worden tot de accounts van gebruikers die het pakket gebruiken.
serious
is een ernstige schending van het Debian-beleid (is ruwweg een schending van een must- of een required-richtlijn), of het maakt het pakket ongeschikt voor uitgave naar de mening van de pakketonderhouder of de releasemanager.
important
een bug die een groot effect heeft op de bruikbaarheid van een pakket, zonder het voor iedereen volledig onbruikbaar te maken.
normal
de standaardwaarde, van toepassing op de meeste bugs.
minor
een probleem dat het nut van het pakket niet beïnvloedt en dat vermoedelijk makkelijk op te lossen is.
wishlist
voor elk functieverzoek en ook voor alle bugs die zeer moeilijk te verhelpen zijn vanwege belangrijke overwegingen inzake productontwerp.

Bepaalde ernstigheidsgraden worden als release-kritiek beschouwd, wat betekent dat de bug een impact zal hebben op het uitbrengen van het pakket in de volgende stabiele release van Debian. Momenteel zijn dit critical, grave en serious. Voor de volledige en canonieke regels over welke problemen deze ernstigheidskwalificaties verdienen, kunt u de lijst met release-kritieke problemen voor de volgende release raadplegen.

Tags voor bugrapporten

Elke bug kan nul of meer van een aantal mogelijke tags bevatten. Deze tags worden weergegeven in de lijst met bugs wanneer u naar de pagina van een pakket of naar het volledige buglogboek kijkt.

Tags kunnen ingesteld worden met een Tags-regel in de pseudokop bij het indienen van het bugrapport (zie de Instructies voor het rapporteren van een bug), of door het commando tags te gebruiken met de server voor controleaanvragen. Scheid meerdere tags met komma's, spaties of beide.

De huidige bugtags zijn: patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, security, upstream, pending, confirmed, ipv6, lfs, d-i, l10n, newcomer, a11y, ftbfs, fixed-upstream, fixed, fixed-in-experimental, potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm, trixie, forky, sid, experimental, sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore, bookworm-ignore, trixie-ignore forky-ignore . Hier volgt wat detailinformatie over de tags:

patch
Het buglogboek bevat een patch of een andere eenvoudige werkwijze om de bug te repareren. Als er een patch is maar als dit het probleem niet adequaat oplost of andere problemen veroorzaakt, mag u deze tag niet gebruiken.
wontfix
Deze bug zal niet gerepareerd worden. Mogelijk is dit omdat het een keuze betreft tussen twee willekeurige manieren om dingen te doen, waarbij de pakketonderhouder en de bugindiener een andere voorkeur hebben om dingen te doen. Een andere mogelijke reden is dat een gedragswijziging andere, ergere problemen zou veroorzaken voor anderen. Maar mogelijk is het omwille van nog andere redenen.
moreinfo
Deze bug kan niet aangepakt worden totdat de indiener meer informatie verschaft. De bug zal gesloten worden als de indiener binnen een redelijke termijn (enkele maanden) geen extra informatie verschaft. Dit betreft bugs in de zin van Het werkt niet. Wat werkt niet?
unreproducible
Deze bug kan op het systeem van de pakketonderhouder niet gereproduceerd worden. Hulp van anderen is nodig voor de diagnose van de oorzaak van het probleem.
help
De onderhouder vraagt hulp bij het oplossen van dit probleem. Mogelijk heeft de onderhouder niet de nodige vaardigheden om de bug te repareren en wenst deze medewerking, of mogelijk heeft de pakketonderhouder te veel werk en wil deze de taak delegeren. Deze bug kan ongeschikt zijn voor nieuwe medewerkers, tenzij ze ook gemarkeerd werd met de tag newcomer.
newcomer
Voor deze bug bestaat een bekende oplossing, maar de pakketonderhouder vraagt dat iemand anders deze oplossing implementeert. Dit is een ideale taak voor nieuwe medewerkers, welke zich in Debian willen engageren of hun vaardigheden willen verbeteren.
pending
Voor deze bug werd een oplossing gevonden en binnenkort zal er een upload gebeuren.
fixed
Deze bug werd gerepareerd of omzeild (door een upload door iemand anders dan de pakketonderhouder, bijvoorbeeld), maar er is nog steeds een probleem dat opgelost moet worden. Deze tag vervangt de oude ernstigheidsgraad fixed.
security
Deze bug beschrijft een beveiligingsprobleem in een pakket (bijv. slechte toegangsrechten die toegang mogelijk maken tot data welke niet toegankelijk zouden mogen zijn; bufferoverlopen, waardoor mensen een systeem kunnen controleren op manieren die ze niet zouden moeten kunnen; denial-of-serviceaanvallen die moeten worden verholpen, enz.). De meeste beveiligingsbugs moeten een ernstigheidsniveau critical (kritiek) of grave (zorgwekkend) krijgen.
upstream
Deze bug heeft betrekking op het bovenstroomse deel van het pakket.
confirmed
De pakketonderhouder heeft naar de bug gekeken, begrijpt het probleem en is het er grotendeels mee eens, maar moet het nog oplossen. (Het gebruik van deze tag is facultatief. Hij is hoofdzakelijk bedoeld voor onderhouders welke een groot aantal open bugs moeten beheren.)
fixed-upstream
Deze bug werd door de bovenstroomse onderhouder opgelost, maar nog niet in het pakket (om welke reden dan ook: misschien is het te gecompliceerd om de oplossing over te zetten naar een eerdere versie of is het probleem te klein om de moeite waard te zijn).
fixed-in-experimental
De bug werd gerepareerd in het pakket dat zich in de distributie experimental bevindt, maar nog niet in de distributie unstable.
d-i
Deze bug is relevant voor de ontwikkeling van het installatieprogramma van Debian. Men verwacht dat u deze tag gebruikt als de bug de ontwikkeling van het installatieprogramma beïnvloedt, maar niet ingediend werd tegen een pakket dat rechtstreeks deel uitmaakt van het installatieprogramma zelf.
ipv6
Deze bug beïnvloedt de ondersteuning voor het Internet Protocol versie 6.
lfs
Deze bug beïnvloedt de ondersteuning voor grote bestanden (meer dan 2 gigabyte).
l10n
Deze bug is relevant voor de lokalisatie van het pakket.
a11y
Deze bug heeft invloed op de toegankelijkheid voor gebruikers met een handicap. Hij heeft vooral invloed op de bruikbaarheid voor mensen die afhankelijk zijn van ondersteunende (of andere adaptieve) technologie om het systeem/pakket te gebruiken.
ftbfs
Het bouwen van het pakket uit de broncode mislukt. Indien de bug toegewezen werd aan een broncodepakket, dan mislukt het bouwen van dat pakket. Indien de bug toegewezen werd aan een binair pakket, kunnen de getroffen broncodepakketten niet gebouwd worden. De tag kan toegepast worden op niet-standaard bouwomgevingen (bijv. met gebruik van Build-Depends uit experimental), maar in dergelijke gevallen moet de ernstigheidsgraad lager dan serious (ernstig), d.w.z.release-kritiek, zijn.
potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm, trixie, forky, sid, experimental
Dit zijn release-tags, die twee effecten hebben. Wanneer ze ingesteld worden op een bug, kan de bug enkel die specifieke release beïnvloeden (al kan ze ook andere releases beïnvloeden indien andere release-tags ingesteld werden), maar voor het overige gelden de normale regels aangaande getroffen/opgelost/afwezig. De bug mag ook niet gearchiveerd worden totdat hij gerepareerd werd in de release.
sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore, bookworm-ignore, trixie-ignore forky-ignore
Deze release-kritieke bug moet genegeerd worden met het oog op de uitgave van die specifieke release. Deze tags mogen enkel gebruikt worden door de releasemanager(s); gebruik ze niet zelf zonder hun expliciete goedkeuring.

Wat informatie over distributie-specifieke tags: de tags -ignore zorgen ervoor dat de bug genegeerd wordt met het oog op de doorstroming van het pakket naar de testing-distributie. De release-tags geven aan dat de bug in kwestie niet gearchiveerd mag worden totdat hij gerepareerd is in de reeks gespecificeerde releases. Deze tags geven ook aan dat een bug enkel als een bug beschouwd mag worden voor de reeks van gespecificeerde releases. [Met andere woorden, de bug is afwezig in elke release waarvoor de overeenkomstige release-tag niet ingesteld werd, wanneer release-tags gebruikt werden; voor het overige gelden de normale regels i.v.m. gevonden/gerepareerd.]

Release-tags mogen niet gebruikt worden als een juiste toewijzing van de bug aan een pakketversie het gewenste effect kan hebben, omdat deze tags manuele interventie vereisen om ze toe te voegen en te verwijderen. Indien u erover twijfelt of een release-tag vereist is, vraag dan om advies aan de beheerders van het Debian BTS (owner@bugs.debian.org) of aan het releaseteam.

Optekenen dat u een bugrapport hebt doorgestuurd

Wanneer een ontwikkelaar een bugrapport doorstuurt naar de ontwikkelaar van het bovenstroomse pakket waarvan het Debian-pakket afgeleid is, moet deze dit als volgt noteren in het bugvolgsysteem:

Zorg ervoor dat het veld Aan: van uw bericht naar de auteur enkel het/de adres(sen) van de auteur(s) bevat; plaats de persoon die de bug rapporteerde, nnn-forwarded@bugs.debian.org en nnn@bugs.debian.org in het veld Cc:.

Vraag de auteur wanneer deze antwoordt om de Cc: naar nnn-forwarded@bugs.debian.org te behouden, zodat het bugvolgsysteem dit antwoord kan opslaan bij het originele rapport. Deze berichten worden enkel opgeslagen en niet doorgestuurd; om zoals gewoonlijk een bericht te sturen, moet u het ook naar nnn@bugs.debian.org sturen.

Wanneer het bugvolgsysteem een bericht krijgt op nnn-forwarded, zal het de betrokken bug markeren als doorgestuurd naar het/de adres(sen) in het Aan:-veld van het bericht dat het ontvangt, mocht de bug nog niet als doorgestuurd gemarkeerd zijn.

U kunt de informatie in verband met doorgestuurd aan ook manipuleren door berichten te sturen naar control@bugs.debian.org.

Veranderen van bugeigenaar

In de gevallen waarin de persoon die verantwoordelijk is voor het repareren van een bug niet de aangewezen onderhouder is van het betreffende pakket (bijvoorbeeld als het pakket door een team onderhouden wordt), kan het nuttig zijn om dit feit te noteren in het bugvolgsysteem. Om hierbij behulpzaam te zijn, kan elke bug facultatief een eigenaar hebben.

De eigenaar kan ingesteld worden door bij het indienen van het bugrapport een Owner-regel toe te voegen in de pseudokop (zie de instructies voor het rapporteren van bugs), of door de commando's owner en noowner te gebruiken met de server voor controleaanvragen.

Onjuist vermelde pakketonderhouders

Als de onderhouder van een pakket niet correct wordt vermeld, is dit meestal omdat er recent een nieuwe onderhouder kwam en deze nog geen nieuwe versie van het pakket geüpload heeft met een aangepast veld Maintainer in het control-bestand. Dit zal rechtgezet worden wanneer het pakket geüpload wordt; een andere mogelijkheid is dat de beheerders van het archief handmatig het maintainer-element van het pakket overschrijven, bijvoorbeeld als niet te verwachten valt dat het pakket binnenkort opnieuw zal gebouwd en geüpload moeten worden. Contacteer override-change@debian.org voor aanpassingen aan het override-bestand.

Heropenen, opnieuw toewijzen en manipuleren van bugs

Het is mogelijk om bugrapporten opnieuw toe te wijzen aan andere pakketten, om ten onrechte gesloten bugs opnieuw te openen, om wijzigingen aan te brengen in de informatie over waarnaartoe een bugrapport eventueel doorgestuurd werd, om de ernstigheid van een bug of de titel van een rapport aan te passen, om de eigenaar van een bug in te stellen, om bugrapporten samen te voegen of uit te splitsen en om de versies van pakketten te noteren waarin bugs gevonden werden en waarin deze opgelost werden. Dit gebeurt door het sturen van e-mail naar control@bugs.debian.org.

De indeling van deze berichten wordt beschreven in een ander document, dat te vinden is op het World Wide Web of in het bestand bug-maint-mailcontrol.txt. Een versie in gewone tekst kan ook verkregen worden door het woord help te mailen naar de server op het hierboven vermelde adres.

Intekenen op bugs

Het bugvolgsysteem laat ook toe dat indieners van bugs, ontwikkelaars en andere geïnteresseerde derden intekenen op individuele bugs. Deze functionaliteit kan gebruikt worden door diegenen die een bug in het oog willen houden, zonder te hoeven intekenen op een pakket via de Pakkettracering van Debian. Alle berichten die op nnn@bugs.debian.org ontvangen worden, worden doorgestuurd naar de intekenaars.

Intekenen op een bug kan door een e-mail te sturen naar nnn-subscribe@bugs.debian.org. Het onderwerp-veld en de tekst van het bericht worden genegeerd door het BTS. Na verwerking van het bericht, krijgen gebruikers een bevestigingsbericht waarop ze moeten antwoorden en pas nadien zullen de berichten in verband met deze bug naar hen doorgestuurd worden.

Het is eveneens mogelijk om zich uit te schrijven op een bug. Zich uitschrijven gebeurt door het sturen van een e-mail naar nnn-unsubscribe@bugs.debian.org. Ook nu worden het onderwerp-veld en de tekst van het bericht genegeerd door het BTS. Gebruikers krijgen dan een bevestigingsbericht waarop ze moeten antwoorden als ze zich willen uitschrijven op de bug.

Standaard is het adres van de intekenaar, het adres dat te vinden is in het Van:-kopveld van het bericht. Indien u voor een ander adres wilt intekenen, zult u dit moeten coderen in het intekenbericht. Dit gebeurt in de volgende vorm: nnn-subscribe-localpart=example.com@bugs.debian.org. In dit voorbeeld zal aan localpart@example.com een bevestigingsbericht over de intekening op bug nnn gestuurd worden. Het @-teken moet gecodeerd worden door het te vervangen door een =-teken. Op dezelfde wijze zal een uitschrijving de volgende vorm aannemen: nnn-unsubscribe-localpart=example.com@bugs.debian.org. In beide gevallen worden het onderwerp en de tekst van de e-mail doorgestuurd naar dit e-mailadres bij de vraag om bevestiging.

Min of meer verouderde functie voor het scannen van onderwerpen

Berichten die toekomen op submit of bugs, waarvan het Onderwerp-veld begint met Bug#nnn, worden behandeld als een bericht dat gezonden werd naar nnn@bugs.debian.org. Dit is zowel bedoeld voor achterwaartse compatibiliteit met e-mail die doorgestuurd werd vanaf de oude adressen als voor het onderscheppen van vervolgmail die per vergissing gezonden werd naar submit (bijvoorbeeld bij het gebruik van Allen beantwoorden).

Een soortgelijke regeling geldt voor maintonly, done, quiet en forwarded, waarbij ontvangen e-mail met een tag in het Onderwerp-veld, behandeld wordt als bedoeld voor het overeenkomstige adres nnn-iets@bugs.debian.org.

Ontvangen e-mail met een eenvoudige forwarded of done — d.w.z. zonder bugrapportnummer in het adres — en zonder bugnummer in het Onderwerp-veld, zal gearchiveerd worden onder junk en zal gedurende enkele weken bewaard worden, maar voor het overige genegeerd worden.

Achterhaalde functie X-Debian-PR: quiet

Vroeger was het mogelijk om te voorkomen dat het bugvolgsysteem berichten die het ontving op debian-bugs, naar ergens doorstuurde door een regel X-Debian-PR: quiet te plaatsen in de eigenlijke kop van het bericht.

Deze regel in de kop wordt nu genegeerd. Stuur in de plaats daarvan uw bericht naar quiet of nnn-quiet (of maintonly of nnn-maintonly).


Andere BTS pages:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.