Varoitus! Tämä suomennos on liian vanha, katso mieluummin alkuperäistä sivua.

Opastus vikajärjestelmän komento- ja hallintapostipalvelun käyttöön

Kun request@bugs.debian.org antaa noutaa vikailmoitustietoa ja dokumentaatiota sähköpostitse, control@bugs.debian.org kautta voidaan vikailmoituksia muokata eri tavoin.

Komentopalvelu toimii kuten hakupalvelukin, paitsi että se hyväksyy muutaman lisäkomennon; itse asiassa se on sama ohjelma. Kaksi osoitetta on erotettu estämään käyttäjien tekemästä virheitä ja aiheuttamasta ongelmia yrittäessään ainoastaan hakea tietoa.

Koska komentopalvelun omat komennot myös muuttavat vikojen tilatietoa, ilmoitus komentojen käsittelystä lähetetään muutettujen vikojen pakettien ylläpitäjille. Lisäksi palveluun lähetetyt viestit ja muutosten tulokset lokitetaan vikailmoitukseen ja tulevat saataville www-sivuille.

Katsothan opastuksen hakupalveluun, joka on saatavilla www:ssä, tiedostossa bug-log-mailserver.txt ja lähettämällä komento help kumpaan tahansa postipalveluista. Ohjeissa on yksityiskohdat postipalveluiden käyttämisestä sekä saatavilla olevista komennoista yleisimmät kun kumpaan tahansa osoitteeseen lähetetään viestejä.

Pikaopas postipalvelulle on saatavilla www:ssä tiedostosta bug-mailserver-refcard.txt tai sähköpostitse komennolla refcard.

Komentopostipalvelimessa käytössä olevat komennot

Yleisiä Versiointi Monistus Sekalaista
reassign vikanumero paketti [ versio ]

Tallentaa vian #vikanumero viaksi pakettiin. Tätä voidaan käyttää asettamaan paketti, jos käyttäjä unohti pseudo-otsakkeen, tai vaihtamaan pakettia. Yhtään huomautusta ei lähetetä kenellekkään (muuta kuin tavallinen tieto komentolistan käsittelystä).

Mikäli annat myös version, vianseurantajärjestelmä ottaa huomioon, että vika koskee tätä versiota uudesta paketista.

Voit asettaa vian kahdelle paketille samaan aikaan erottamalla pakettien nimet pilkulla. Huomaa, että näin tehdään vain mikäli vian voi korjata muuttamalla kumpaa tahansa paketeista. Mikäli asia ei ole näin, tulee vika kloonata ja asettaa kloonattu vika toiselle paketille.

reopen vikanumero [ ilmoittajan-osoite | = | ! ]

Uudelleenavaa vian #vikanumero mikäli se on suljettu.

Oletuksena, tai mikäli annetaan parametri =, alkuperäinen ilmoittaja jää edelleen vikailmoituksen ilmoittajaksi, joten heille lähtee kuittaus kun ilmoitus suljetaan uudelleen.

Mikäli annetaan ilmoittajan-osoite vian ilmoittajaksi asetetaan syötetty osoite. Mikäli haluat ryhtyä uudeksi ilmoittajaksi uudelleenavaamallesi vialle, voit käyttää lyhennystä ! tai syöttää oman sähköpostiosoitteesi.

On yleensä hyvä idea kertoa henkilölle kuka merkitään ilmoittajaksi vikailmoitukseen, jonka avaat uudelleen, jotta he osaavat odottaa kuittausta, jonka he saavat kun vika suljetaan uudelleen.

Mikäli vika ei ole suljettu, reopen-komento ei tee mitään, ei edes vaihda ilmoittajaa. Avoimen vikailmoituksen ilmoittajan vaihtamiseen tulee käyttää komentoa submitter. Huomaa, että se komento informoi alkuperäistä ilmoittajaa muutoksesta.

Mikäli vika on merkitty suljetuksi tietyssä versiossa paketista, mutta esiintyy uudelleen myöhemmällä versiolla, on parempi käyttää komentoa found tämän sijaan.

found vikanumero [ versio ]

Merkitse, että #vikanumero on esiintynyt annetussa versiossa paketissa, jolle se on ilmoitettu. versio voi olla täydellinen versionumero muodossa lähdekoodipaketinnimi/versio.

Vianseurantajärjestelmä käyttää tätä tietoa yhdessä vikoja suljettaessa merkittyjen korjattujen versioiden kanssa näyttämään luettelon avoimista vioista pakettien eri versioissa. Vikaa pidetään avoimena mikäli sille ei ole korjattua versioita tai kun se on löydetty tuoreemmasta versiosta kuin missä se on merkitty korjatuksi.

Mikäli parametria versio ei anneta, korjatut versiot tälle vialle tyhjätään. Tämä on identtinen käytös komennon reopen kanssa. versio voi olla täydellinen versionumero muodossa lähdekoodipaketinnimi/versio.

Tämä komento aiheuttaa vian merkitsemisen ei-tehdyksi jos versiota ei anneta tai mikäli versio jossa vika merkitään löytyneeksi on sama tai uudempi kuin versio, jossa se oli viimeksi merkitty korjatuksi. (Jos olet varma, että haluat merkitä vian ei-tehdyksi, käytä komentoa reopen yhdessä komennon found kanssa.)

Tämä komento luotiin reopen komentoa paremmaksi, koska oli vaikea lisätä versio tuon komennon syntaksiin selkeällä tavalla.

notfound vikanumero versio

Poista merkintä, että #vikanumero löytyy annetussa kohdistetun paketin versiossa versio. versio voi olla täydellinen versionumero muodossa lähdekoodipaketinnimi/versio.

Tämä eroaa vian sulkemisesta tietyssä versiossa siten, että vikaa ei luetella korjatuksi tässä versiossa. Tietoa versiosta ei siis tiedetä. Tämä on tarkoitettu korjaamaan virhemerkintöjä vikojen löytymisestä.

fixed vikanumero versio

Ilmoittaa, että vika #vikanumero on korjattu kohdistetun paketin annetussa versiossa. versio voi olla täydellinen versionumero muodossa lähdekoodipaketinnimi/versio.

Tämä ei johda vian merkitsemiseen suljetuksi, vaan ainoastaan lisää yhden version, jossa vika oli korjattu. Käytä osoitetta vikanumero-done sulkemaan vika ja merkitsemään se korjatuksi tietyssä versiossa.

notfixed vikanumero versio

Poista merkintä, että vika #vikanumero olisi korjattu annetussa versiossa. versio voi olla täydellinen versionumero muodossa lähdekoodipaketinnimi/versio.

Tämä komento johtaa samaan tilanteeseen kuin komento found, jota seuraa notfound (found poistaa merkinnän korjauksesta tietyssä versiossa ja notfound poistaa löytymismerkinnän) sillä poikkeuksella, että vikaa ei uudelleenavata mikäli löytöversio on suurempi kuin mikään olemassaolevista korjatuista versioista. Tämä on tarkoitettu virheiden korjaamiseksi tiedoissa milloin vika on korjattu, useimmissa tapauksissa oikeasti halutaan käyttää komentoa found, ei notfixed.

submitter vikanumero ilmoittajan-osoite | !

Vaihtaa vian #vikanumero ilmoittajan osoitteeksi ilmoittajan-osoite.

Mikäli haluat ruveta vikailmoitukseen uudeksi ilmoittajaksi, voit käyttää lyhennystä ! tai määrittää oman sähköpostiosoitteesi.

Kun komento reopen muuttaa muiden tämän vian kanssa liitettyjen vikojen ilmoittajan, komento submitter ei vaikuta liitettyihin vikoihin.

forwarded vikanumero osoite

Merkitsee, että vikanumero on edelleenlähetetty ylävirran ylläpitäjälle osoitteeseen osoite. Tämä ei itsessään edelleenlähetä ilmoitusta. Tätä voi käyttää vaihtamaan aiempi virheellinen edelleenlähetysosoite, tai taltioimaan uusi osoite vialle, jota ei aiemmin ole merkitty edelleenlähetetyksi. osoite tulisi olla URI tai mahdollisesti sähköpostiosoite. Käyttämällä URIa kun mahdollista, voidaan työkaluilla tarkkailla etävianseurantajärjestelmästä (kuten Bugzillasta) vian tilamuutoksia.

Esimerkkikäyttö:

   forwarded 12345 http://bugz.illa.foo/cgi/54321
  
notforwarded vikanumero

Unohtaa ajatuksen siitä, että vikanumero on edelleenlähetetty ylävirran ylläpitäjälle. Mikäli vikaa ei ole merkitty edelleenlähetetyksi, tämä komento ei tee mitään.

retitle vikanumero uusi-otsikko

Vaihtaa vikailmoituksen otsikoksi annetun (oletus on viestin aihekenttä (Subject) alkuperäisessä ilmoituksessa). Myös kaikkien yhdistettyjen vikojen otsikot muutetaan.

severity vikanumero vakavuus

Asettaa vikailmoituksen #vikanumero vakavuustasoksi vakavuus. Tästä ei lähetetä huomatusta vian ilmoittajalle.

Vakavuudet ovat critical, grave, serious, important, normal, minor, wishlist.

Katso niiden merkitykset vianseurantajärjestelmän yleisdokumentaatiosta kehittäjille.

affects vikanumero [ + | - | = ] paketti [ paketti ... ]

Indikoi, että vika vaikuttaa toiseen pakettiin. Tapauksessa, jossa vikanumero aiheuttaa rikkinäistä käyttäytymistä paketissa paketti, vaikka vika itsessään on tässä paketissa, jolle vika on kohdistettu, saadaan vika näkymään oletuksena myös toisen paketin package luettelossa. Tätä tulisi yleensä käyttää kun vika on niin vakava, että käyttäjät lähettävät siitä useita ilmoituksia väärälle paketille. = asettaa vaikutuksen annettuun pakettiluetteloon, ja se on oletustoiminta jos paketteja ei ole annettu. - poistaa luetellut paketit vaikutusluettelosta, ja + lisää luetellut paketit vaikutusluetteloon ollen myös oletustoiminto mikäli paketteja on lueteltu.

summary vikanumero [viestin numero | tiivistelmäteksti]

Valitsee viestin, jota käytetään vian tiivistelmänä. Ensimmäinen kappale, joka ei ole tämän viestin pseudo-otsakkeita eikä kontrollikappaleita, jäsennellään ja asetetaan vian tiivistelmäksi, joka näkyy vikailmoitussivun alussa. Tämä on hyödyllinen sellaisissa tapauksissa, joissa alkuperäinen ilmoitus ei kuvaa ongelmaa oikein tai viassa on useita viestejä tehden vaikeaksi identifioida todellinen ongelma.

Jos viestin numero numbera ei anneta, tiivistelmä poistetaan. Viestin numero on viestin järjestysnumero, joka luetellaan vikailmoitus-skriptin tulosteessa. Jos viestin numero arvo 0 annetaan, käytetään nykyistä viestiä (eli viestiä, joka lähetettiin control@bugs.debian.org-osoitteeseen ja sisältää tiivistelmän hallintakomennon).

Jos viestin numero ei ole numeerinen eikä myöskään tyhjä merkkijono, sen oletetaan olevan teksti, joka asetetaan tiivistelmäksi.

outlook vikanumero [viestin numero | näkymäteksti]

Valitsee viestin, jota käytetään näkymänä vian korjaamisesta (tai vian korjaamisen nykyisestä tilasta). Ensimmäinen kappale, joka ei ole tämän viestin pseudo-otsakkeita eikä kontrollikappaleita, jäsennellään ja asetetaan vian näkymäksi, joka näkyy vikailmoitussivun alussa. Tämä on hyödyllinen työn koordinointiin muiden kanssa, jotka työskentelevät vian korjaamiseksi (esimerkiksi vianliiskausjuhlissa).

Jos viestin numero numbera ei anneta, näkymä poistetaan. Viestin numero on viestin järjestysnumero, joka luetellaan vikailmoitus-skriptin tulosteessa. Jos viestin numero arvo 0 annetaan, käytetään nykyistä viestiä (eli viestiä, joka lähetettiin control@bugs.debian.org-osoitteeseen ja sisältää näkymän hallintakomennon).

Jos viestin numero ei ole numeerinen eikä myöskään tyhjä merkkijono, sen oletetaan olevan teksti, joka asetetaan näkymäksi.

clone vikanumero UusiID [ uudet IDt ... ]

Kloonaushallintakomento sallii vikailmoituksen monistamisen. Se on hyödyllinen silloin kun yksittäinen vikailmoitus itse asiassa aiheutuu useista erillisistä kohdatuista vioista. Uudet IDt ovat välilyönnillä eroteltuja negatiivisia lukuja, joilla voidaan myöhemmissä komennoissa viitata uusiin monistettuihin vikailmoituksiin. Uusi ilmoitus luodaan jokaista uutta ID:tä kohti.

Esimerkkikäyttö:

     clone 12345 -1 -2
     reassign -1 foo
     retitle -1 foo: foo sucks
     reassign -2 bar
     retitle -2 bar: bar sucks when used with foo
     severity -2 wishlist
     clone 123456 -3
     reassign -3 foo
     retitle -3 foo: foo sucks
     merge -1 -3
  
merge vikanumero vikanumero ...

Yhdistä kaksi tai useampi vikailmoitusta. Kun viat on yhdistetty, vian avaamiset, sulkemiset, edelleenlähetysmerkintöjen asettamiset ja poistamiset sekä paketin vaihtaminen mille tahansa yhdistetyistä vioista aiheuttaa saman vaikutukset kaikkiin yhdistettyihin vikailmoituksiin.

Ennenkuin viat voidaan yhdistää, niiden tulee olla täsmälleen samassa tilassa: joko kaikki avoinna tai kaikki suljettuina, edelleenlähetysosoitteena sama osoite tai mikään ei edelleenlähetettynä, kaikki kohdistettu samaan pakettiin tai paketteihin (tarkka merkkijonovertailu vikojen kohdistettujen pakettien välillä) sekä kaikilla sama vakavuusaste. Mikäli vioilla ei ole sama tila, tulee ensin käyttää komentoja reassign, reopen ja niin edelleen ennen kuin ne voidaan yhdistää komennolla merge. Vikojen otsikkojen ei tarvitse täsmätä, ja yhdistäminen ei vaikuta otsikoihin. Tagienkaan ei tarvitse täsmätä, vaan ne liitetään yhteen.

Mikäli yksikin merge-komennolle lueteltu vika on jo yhdistetty jonkun toisen vian kanssa, niin silloin kaikki vikailmoitukset yhdistetään. Yhdistäminen on kuin yhtäsuuruus: se on refleksiivinen, transitiivinen sekä symmetrinen.

Ilmoitusten yhdistäminen aiheuttaa huomautuksen ilmaantumisen jokaisen vikailmoituksen lokissa. Www-sivuilla tämä sisältää linkit muihin yhdistettyihin vikoihin.

Yhdistetyt ilmoitukset vanhenevat yhdessä ja vain kun kaikki ilmoitukset erikseen täyttävät vanhenemisen ehdot.

forcemerge vikanumero vikanumero ...

Väkisin yhdistää kaksi tai useampia vikailmoituksia. Ensimmäisenä luetellun vian asetuksien, joiden täytyy olla yhtenevät tavallisessa yhdistämisessä, asetetaan myöhemmin luetelluille vioille. Jotta vältetään virheellisiä vikojen liittämisiä, vikojen tulee kohdistua samaan pakettiin. Aiempi kuvaus kertoo, mitä liittäminen tarkoittaa.

Huomaa, että näin on mahdollista sulkea vikoja yhdistämällä. Näin tehdessäsi olet itse velvollinen huomauttamaan ilmoittajia sopivalla sulkemisviestillä.

unmerge vikanumero

Irrottaa vikailmoituksetn mistä tahansa muista ilmoituksista, joihin se on saatettu yhdistää. Mikäli ilmoitus on lueteltu liitetyksi useiden muiden kanssa, tällöin nämä muut jäävät yhdistetyksi toisiinsa ja vain niiden liitos tähän eksplisiittisesti mainittuun vikaan poistuu.

Mikäli useita vikailmoituksia on yhdistetty ja haluat erottaa ne kahdeksi erilliseksi ryhmäksi, tulee sinun ensin irrottaa kaikki ilmoitukset toisessa uusista ryhmistä erikseen ja sitten liittää ne halutuksi uudeksi ryhmäksi.

Voit irrottaa vain yhden ilmoituksen jokaisella unmerge-komennolla. Mikäli haluat irrottaa useampia kuin yhden vian, voit yksinkertaisesti antaa useita unmerge-komentoja viestissäsi.

tags vikanumero [ + | - | = ] tagi [ tagi ... ] [ + | - | = tagi ... ]

Asettaa tageja vikailmoitukseen #vikanumero. Tästä ei lähetetä huomautusta vian ilmoittajalle. Kun toiminnoksi annetaan +, niin jokainen annettu tagi tag lisätään, - tarkoittaa, että jokainen annettu tagi tag poistetaan, ja = tarkoittaa, että nykyiset tagit ohitetaan ja ilmoituksen tageiksi asetetaan täsmälleen annettu luettelo. Välissä olevat +, - tai = vaihtavat toimintoa perässä luetelluille tageille. Oletustoiminto on lisätä tageja.

Esimerkkikäyttö:

     # sama kuin "tags 123456 + patch"
     tags 123456 patch

     # sama kuin "tags 123456 + help security"
     tags 123456 help security

     # lisää tagit "fixed" ja "pending"
     tags 123456 + fixed pending

     # poista tagi "unreproducible"
     tags 123456 - unreproducible

     # aseta tageiksi täsmälleen "moreinfo" ja "unreproducible"
     tags 123456 = moreinfo unreproducible
     
     # poista tagi "moreinfo" ja lisää tagi "patch"
     tags 123456 - moreinfo + patch
  

Tällä hetkellä käytössä on seuraavat tagit: patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, security, upstream, pending, confirmed, ipv6, lfs, d-i, l10n, newcomer, a11y, ftbfs, fixed-upstream, fixed, fixed-in-experimental, potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm, trixie, forky, sid, experimental, sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore, bookworm-ignore, trixie-ignore forky-ignore .

Niiden merkitykset on annettu vianseurantajärjestelmän yleisissä kehittäjien ohjeissa.

block vikanumero by vika ...
Lisää huomautus, että korjaus ensimmäiseen vikaan on estynyt kunnes muut luetellut viat korjataan.
unblock vikanumero by bug ...
Poista huomautus, että korjaus ensimmäiseen vikaan olisi estynyt kunnes muut luetellut viat korjataan.
close vikanumero [ korjattu-versio ] (vanhentunut)

Sulje vikailmoitus #vikanumero.

Viasta ilmoittaneelle henkilölle lähetetään huomautus, mutta (toisin kuin lähetettäessä postia osoitteeseen vikanumero-done@bugs.debian.org) viestin tekstiä, jolla vika suljetaan, ei sisällytetä huomautukseen. Ylläpitäjän, joka sulkee vian, tulee varmistaa, luultavasti lähettämällä erillinen viesti, että viasta ilmoittanut henkilö tietää miksi vikailmoitus suljetaan. Tämä komento on tämän vuoksi vanhentunut. Katso kehittäjien ohjeista kuinka sulkea viat oikein.

Mikäli annat korjattu-version, vianseurantajärjestelmä merkitseen vian korjatuksi paketin annetussa versiossa.

package [ paketinnimi ... ]

Rajoittaa myöhemmät komennot siten, että ne koskevat vain vikoja, jotka on ilmoitettu kohdistuvan lueteltuihin paketteihin. Voit luetella yhden tai usemman paketin. Mikäli et luettele yhtään pakettia, myöhemmät komennot koskevat kaikkia vikoja. Tätä kannattaa käyttää varmistuskeinona siltä varalta, että vahingossa käytät vääriä vikanumeroita.

Esimerkkikäyttö:

     package foo
     reassign 123456 bar 1.0-1

     package bar
     retitle 123456 bar: bar sucks
     severity 123456 normal

     package
     severity 234567 wishlist
  
owner vikanumero osoite | !

Asettaa osoitteen vian vastuussa vian korjauksesta. Tämä on hyödyllinen jaettaessa työtä silloin kun paketilla on ryhmän verran ylläpitäjiä.

Mikäli haluat tulla vian omistajaksi itse, voit käyttää lyhennettä ! tai syöttää oman sähköpostiosoitteesi.

noowner vikanumero
Unohtaa tiedon siitä, että vialla olisi muu omistaja kuin ylläpitäjä. Mikäli vialle ei ole merkitty omistajaa, tämä ei aiheuta mitään muutoksia.
archive vikanumero
Arkistoi vika, joka on joskus aiemmin ollut arkistoituna, mutta ei tällä hetkellä ole arkistoituna. Komento toimii vain jos vika täyttää vaatimukset arkistoinnille aikavaatimusta lukuunottamatta.
unarchive vikanumero
Palauta aiemmin arkistoitu vika arkistosta. Arkistosta palauttaminen tulisi yleensä liittää uudelleenavaamiseen ja löytyneeseen/korjattuun versioon sopivalla tavalla. Viat, jotka on palautettu arkistosta, voidaan arkistoida archive-komennolla olettaen, että muut kuin aikaan perustuvat arkistointivaatimukset täyttyvät. Arkistosta palautusta ei tulisi käyttää triviaalien muutosten tekemiseen arkistoituihin vikoihin, kuten lähettäjän vaihtamiseen. Toiminnon ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa arkistoitujen vikojen uudelleenavaaminen ilman vianseurantajärjestelmän ylläpitäjien apua.
#...
Yksirivinen kommentti. # täytyy olla rivin ensimmäinen merkki. Kommenttiteksti sisältyy kuittaukseen, joka lähetetään komennon lähettäjälle sekä asiaan kuuluville ylläpitäjille, joten tällä tavoin voi dokumentoida syyt komennoillesi.
quit
stop
thank
thanks
thankyou
thank you
--
Omalla rivillään, kaikissa tapaukssisa, valinnaisesti perässä tyhjää, kertoo hallintapalvelulle, että viestin käsittely tulee lopettaa tähän. Loppuosa viestistä voi sisältää selityksiä, allekirjoituksen tai mitä tahansa muuta. Hallintapalvelu ei tunnista tai välitä niistä.

BTS:n muut sivut:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.