Inleiding tot de mailserver voor het beheren en manipuleren van bugs

Net zoals request@bugs.debian.org het toelaat om gegevens en documentatie over bugs op te vragen via e-mail, maakt control@bugs.debian.org het mogelijk om bugrapporten op verschillende manieren te behandelen.

In het geval dat u een bericht naar de bug moet schrijven en ook de metagegevens van de bug moet manipuleren, kunnen de commando's ook worden opgenomen in de mail naar nnn@bugs.debian.org. Doe dit door de mail te starten met de commando's voorafgegaan door Control: . Een andere gebruikelijke manier is om een kopie van de mail te sturen naar control@bugs.debian.org en de mail te starten met commando's en die af te sluiten met thanks.

De beheerserver werkt net als de verzoekserver, behalve dat er enkele extra commando's mogelijk zijn. In feite betreft het hetzelfde programma. De twee adressen zijn enkel onderling gescheiden om te voorkomen dat gebruikers fouten zouden maken en problemen zouden veroorzaken, terwijl ze alleen maar proberen om informatie op te vragen.

Aangezien de commando's die specifiek zijn voor de beheerserver in feite de toestand van een bug wijzigen, wordt een melding over de verwerking van de commando's gestuurd naar de beheerder van het(de) pakket(ten) waaraan de gewijzigde bugs toegewezen zijn. Daarnaast worden de naar de server gestuurde e-mail en de daaruit voortvloeiende wijzigingen gelogd in het bugrapport, waardoor deze beschikbaar zijn in de WWW-pagina's.

Voor details over de basisprincipes van de werking van de mailservers en de gemeenschappelijke commando's die beschikbaar zijn bij het versturen van een e-mail naar een van beide adressen, kunt u te rade gaan bij de inleiding tot de verzoekserver, die u kunt vinden op het World Wide Web in het bestand bug-log-mailserver.txt, of u kunt help sturen naar een van beide mailservers.

De referentiekaart voor de mailservers is beschikbaar op het WWW, in bug-mailserver-refcard.txt of per e-mail met het commando refcard.

Op de beheermailserver beschikbare commando's

Algemeen Versiebeheer Duplicaten Varia
reassign bugnummer pakket [ versie ]

Registreert dat bug #bugnummer een bug is in pakket. Dit kan gebruikt worden om het pakket in te stellen indien de gebruiker de pseudo-kop vergeten was, of om een eerdere toewijzing te wijzigen. Er worden niemand meldingen gestuurd (behalve de gebruikelijke informatie in het verwerkingstranscript).

Indien u een versie opgeeft, zal het bugvolgsysteem noteren dat de bug die versie van het pakket waaraan de bug opnieuw toegewezen werd, aantast.

U kunt ineens een bug toewijzen aan twee pakketten door de pakketnamen te scheiden met een komma. U zou dit echter enkel mogen doen als een aanpassing aan gelijk welk van beide pakketten de bug kan repareren. Is dit niet het geval, dan zou u de bug moeten klonen (commando clone) en de kloon opnieuw moeten toewijzen aan dat andere pakket.

reopen bugnummer [ opsteller-adres | = | ! ]

Heropent #bugnummer en bevrijdt alle gerepareerde versies wanneer het gesloten wordt.

Standaard, of indien u = opgeeft, blijft de originele indiener de opsteller van het rapport, zodat deze een bevestiging ontvangt wanneer de bug opnieuw gesloten wordt.

Indien u een opsteller-adres opgeeft, zal de opsteller ingesteld worden op het adres dat u opgeeft. Indien u zelf de nieuwe opsteller wilt worden van het heropende rapport, kunt u de snelnotatie ! gebruiken of uw eigen e-mailadres opgeven.

Gewoonlijk is het een goede zaak om de persoon die geregistreerd zal worden als de rapportopsteller, erover in te lichten dat u het rapport zult heropenen, zodat deze op de hoogte is dat er een bevestiging verwacht mag worden wanneer het rapport opnieuw gesloten wordt.

Indien de bug niet gesloten is, zal een reopen-opdracht geen enkel effect hebben, zelfs geen wijziging van de originele opsteller. Om de opsteller van een openstaand bugrapport te veranderen, moet u het commando submitter gebruiken. Merk op dat de originele indiener over deze wijziging geïnformeerd zal worden.

Indien geregistreerd werd dat de bug voor een specifieke versie van een pakket gesloten werd, maar die bug in een latere versie terug opduikt, kunt u beter het commando found gebruiken.

found bugnummer [ versie ]

Registreren dat #bugnummer aangetroffen werd in de vermelde versie van het pakket waaraan de bug toegewezen is. versie kan een volledig uniek versienummer zijn, volgens de vorm bronpakketnaam/versie.

Het bugvolgsysteem gebruikt deze informatie, in combinatie met de bij het sluiten van bugs geregistreerde gerepareerde versies, om lijsten met bugs weer te geven die in verschillende versies van elk pakket open staan. Het systeem beschouwt een bug als openstaand als geen versies gerepareerd zijn, of wanneer het aantreffen van deze bug recenter gebeurde dan het repareren ervan.

Indien geen versie opgegeven werd, dan wordt voor deze bug de lijst met gerepareerde versies gewist. Dit is identiek aan het gedrag van reopen. versie kan een volledig uniek versienummer zijn, volgens de vorm bronpakketnaam/versie.

Dit commando heeft tot effect dat een bug enkel gemarkeerd wordt als niet gerepareerd als er geen versienummer opgegeven wordt, of als het nummer van de versie die gemarkeerd staat als versie waarin de bug aangetroffen werd, even groot of groter is dan de grootste versie die als gerepareerd gemarkeerd staat. (Indien u er zeker van bent dat u de bug als niet gerepareerd wilt markeren, gebruik dan het commando reopen in combinatie met het commando found.)

Dit commando werd ingevoerd omdat het de voorkeur geniet boven reopen, omdat het moeilijk was om aan de syntaxis van dat commando een versie toe te voegen zonder aan dubbelzinnigheid te lijden.

notfound bugnummer versie

Verwijderen van de registratie dat #bugnummer aangetroffen werd in de vermelde versie van het pakket waaraan de bug toegewezen is. versie kan een volledig uniek versienummer zijn, volgens de vorm bronpakketnaam/versie.

Dit verschilt van het sluiten van de bug bij die versie doordat de bug ook niet als opgelost wordt vermeld voor die versie. Er zal over die versie geen informatie bekend zijn. Dit is bedoeld voor het herstellen van fouten in de registratie van wanneer een bug gevonden werd.

fixed bugnummer versie

Aangeven dat bug #bugnummer opgelost werd in de vermelde versie van het pakket waaraan de bug toegewezen werd. versie kan een volledig uniek versienummer zijn, volgens de vorm bronpakketnaam/versie.

Dit zorgt er niet voor dat de bug als gesloten gemarkeerd wordt, het voegt alleen maar een andere versie toe waarin de bug is gerepareerd. Gebruik het adres bugnummer-done om een bug te sluiten en deze als opgelost te markeren in een specifieke versie.

notfixed bugnummer versie

Verwijderen van de registratie dat bug #bugnummer opgelost is in de vermelde versie. versie kan een volledig uniek versienummer zijn, volgens de vorm bronpakketnaam/versie.

Dit commando is het equivalent van found gevolgd door notfound (de registratie found verwijdert de registratie fixed voor een specifieke versie en de registratie notfound verwijdert de registratie found) met uitzondering van het feit dat de bug niet heropend wordt als de versie waarin ze als gevonden wordt geregistreerd groter is dan elke bestaande gerepareerde versie. Dit is bedoeld voor het herstellen van fouten in de registratie van wanneer een bug opgelost werd; in de meeste gevallen gebruikt u eigenlijk beter found en niet notfixed.

submitter bugnummer adres-v/d-indiener | !

Wijzigt de opsteller van #bugnummer naar adres-v/d-indiener.

Indien u de nieuwe opsteller van het rapport wilt worden, kunt u de snelnotatie ! gebruiken of uw eigen e-mailadres opgeven.

Daar waar het commando reopen de indiener aanpast van de andere bugs die samengevoegd werden met de heropende bug, heeft submitter geen effect op samengevoegde bugs.

forwarded bugnummer adres

Vermeldt dat bugnummer doorgestuurd werd naar de bovenstroomse beheerder op adres. Dit stuurt het rapport zelf niet door. Dit kan gebruikt worden om een bestaand foutief doorgestuurd-naar-adres aan te passen, of om een nieuwe registratie in te voeren voor een bug die niet eerder als doorgestuurd werd vermeld. In het algemeen moet adres een URI zijn, of mogelijk een e-mailadres. Door waar mogelijk een URI te gebruiken, kan gereedschap een extern bugvolgsysteem (zoals bugzilla) vragen naar de toestand van een bug.

Gebruiksvoorbeeld:

   forwarded 12345 http://bugz.illa.foo/cgi/54321
  
notforwarded bugnummer

Doet elk idee dat bugnummer doorgestuurd werd naar een bovenstroomse beheerder, vergeten. Indien de bug niet als doorgestuurd geregistreerd stond, heeft dit geen enkel effect.

retitle bugnummer nieuwe-titel

Verandert de titel van een bugrapport naar die welke opgegeven wordt (standaard is dat de inhoud van het Onderwerp-kopveld van het e-mailbericht met het originele rapport). Dit zal eveneens de titel aanpassen van alle bugrapporten waarmee deze bug samengevoegd werd.

severity bugnummer ernstigheidsgraad

Stelt het ernstigheidsniveau van bugrapport #bugnummer in op ernstigheidsgraad. Er wordt geen kennisgeving gestuurd naar de gebruiker die de bug rapporteerde.

Ernstigheidsgraden zijn: critical, grave, serious, important, normal, minor, wishlist.

Voor hun betekenis kunt u de algemene documentatie voor ontwikkelaars over het bugsysteem raadplegen.

affects bugnummer [ + | - | = ] pakket [ pakket ... ]

Geeft aan dat een bug een ander pakket aantast. In het geval waarin bugnummer pakket defect maakt, ook al is de bug eigenlijk aanwezig in het pakket waaraan de bug toegewezen is, zorgt dit ervoor dat de bug standaard vermeld wordt in de buglijst van pakket. In het algemeen zou dit gebruikt moeten worden voor gevallen waarbij de bug voldoende ernstig is om ertoe te leiden dat meerdere bugrapporten van gebruikers toegewezen worden aan het verkeerde pakket. = stelt in dat de bug de opgegeven lijst pakketten aantast en is de standaardactie als geen pakketten opgegeven worden; - verwijdert de opgegeven pakketten uit de lijst van aangetaste pakketten; + voegt de opgegeven pakketten toe aan de lijst van aangepaste pakketten en is de standaardactie als pakketten opgegeven worden.

summary bugnummer [berichtnummer | samenvattende-tekst]

Selecteert een bericht om als bugsamenvatting te gebruiken. De eerste paragraaf van dat bericht welke geen pseudo-kopveld of geen stuurcommando is, wordt ontleed en wordt ingesteld als de samenvatting van de bug en weergegeven bovenaan de bugrapportpagina. Dit is nuttig in gevallen waarin het originele rapport het probleem niet correct beschrijft of wanneer de bug veel berichten telt, waardoor het moeilijk wordt om het eigenlijke probleem te identificeren.

Indien berichtnummer niet vermeldt wordt, wist dit de samenvatting. berichtnummer is het nummer van het bericht, zoals dat vermeld wordt in de uitvoer van het bugrapport-cgi-script; indien het berichtnummer 0 opgegeven werd, wordt het huidige bericht gebruikt (dit betekent het aan control@bugs.debian.org gezonden bericht dat het stuurcommando summary bevat).

Indien berichtnummer geen numeriek getal is en niet leeg is, wordt aangenomen dat dit de tekst is die als samenvatting moet worden ingesteld.

outlook bugnummer [berichtnummer | vooruitzicht-tekst]

Selecteert een bericht om te gebruiken als vooruitzicht voor het oplossen van een bug (of de huidige toestand van het oplossen van een bug). De eerste paragraaf van dat bericht welke geen pseudo-koptekst of geen stuurcode is, wordt ontleed en ingesteld als vooruitzicht voor die bug en wordt getoond bovenaan de bugrapportpagina. Dit is nuttig voor de coördinatie met anderen die werken aan het oplossen van deze bug (bijvoorbeeld bij een bug squashing party).

Indien geen berichtnummer opgegeven wordt, wordt het vooruitzicht gewist. berichtnummer is het nummer van het bericht zoals dat vermeld wordt in de uitvoer van het bugrapport-cgi-script; als 0 opgegeven wordt als berichtnummer, dan wordt het huidige bericht gebruikt (dit is het bericht dat gestuurd werd naar control@bugs.debian.org en het stuurcommando outlook bevat).

Indien berichtnummer geen numeriek getal is en niet leeg is, wordt aangenomen dat dit de tekst is die als vooruitzicht moet worden ingesteld.

clone bugnummer NieuwID [ nieuwe ID's ... ]

Het stuurcommando laat u toe om een bugrapport te dupliceren. Dit is nuttig in het geval één enkel bugrapport eigenlijk aangeeft dat zich verschillende bugs gemanifesteerd hebben. Nieuwe ID's zijn negatieve getallen, die door spaties gescheiden zijn en welke gebruikt kunnen worden in daaropvolgende stuurcommando's bij het verwijzen naar de pas gedupliceerde bugs. Voor elke nieuwe ID wordt een nieuw rapport gegenereerd.

Gebruiksvoorbeeld:

     clone 12345 -1 -2
     reassign -1 foo
     retitle -1 foo: foo is een ramp
     reassign -2 bar
     retitle -2 bar: bar is een ramp in combinatie met foo
     severity -2 wishlist
     clone 123456 -3
     reassign -3 foo
     retitle -3 foo: foo is een ramp
     merge -1 -3
  
merge bugnummer bugnummer ...

Voegt twee of meer bugrapporten samen. Wanneer bugrapporten samengevoegd werden, heeft het sluiten, het als doorgestuurd markeren of een dergelijke markering ongedaan maken en het opnieuw toewijzen van een van deze bugs aan een nieuw pakket, een identiek effect op al de samengevoegde rapporten.

Voordat bugs samengevoegd kunnen worden, moeten ze zich in exact dezelfde toestand bevinden: ofwel allemaal open of allemaal gesloten zijn, hetzelfde adres van de bovenstroomse auteur bevatten waarnaar de bug doorgestuurd werd, of allemaal niet als doorgestuurd gemarkeerd zijn, allemaal toegewezen zijn aan hetzelfde pakket of dezelfde pakketten (een exacte tekenreeksvergelijking wordt uitgevoerd op het pakket waaraan de bug werd toegewezen) en allemaal eenzelfde graad van ernstigheid hebben. Als ze zich bij aanvang niet in dezelfde staat bevinden, moet u reassign, reopen enzovoort gebruiken om ervoor te zorgen dat dit wel het geval is, voordat u merge gebruikt. Het is niet vereist dat titels overeenkomen en deze zullen niet beïnvloed worden door de samenvoeging. Het is evenmin vereist dat tags overeenkomen, deze zullen samengevoegd worden.

Indien een van de bugs welke vermeld worden in een merge-commando reeds met een andere bug samengevoegd werd, dan worden alle rapporten die zijn samengevoegd met een van de vermelde bugs, allemaal samengevoegd. Samenvoegen is als gelijkheid: het is reflexief, transitief en symmetrisch.

Het samenvoegen van rapporten doet een vermelding verschijnen in de logboeken van elk rapport. Op de WWW-pagina's houdt dit links naar de andere bugs in.

Samengevoegde rapporten verlopen allemaal tegelijk, en enkel wanneer elk van de rapporten apart voldoet aan de criteria voor het verloop.

forcemerge bugnummer bugnummber ...

Voegt dwingend twee of meer bugrapporten samen. De instellingen, welke in een gewone samenvoeging gelijk moeten zijn, worden ontleend aan de eerst vermelde bug en toegewezen aan de erna vermelde bugs. Tags worden zoals gebruikelijk samengevoegd. Om te vermijden dat door typefouten bugs per vergissing zouden samengevoegd worden, moeten de bugs zich in hetzelfde pakket bevinden. Bekijk bovenstaande tekst voor een beschrijving van wat samenvoegen betekent.

Merk op dat dit het mogelijk maakt om bugs te sluiten door samenvoeging; u bent verantwoordelijk voor het informeren van indieners met een passend sluitingsbericht als u dit doet.

unmerge bugnummer

Ontkoppelt een bugrapport van andere rapporten waarmee het mogelijk is samengevoegd. Indien het vermelde rapport samengevoegd is met verschillende andere, dan worden deze allemaal onderling samengevoegd gelaten. Enkel hun koppeling aan de expliciet vermelde bug wordt verwijderd.

Indien verschillende bugrapporten samengevoegd zijn en u deze wenst op te splitsen in twee aparte groepen samengevoegde rapporten, dan moet u voor elk rapport afzonderlijk de samenvoeging in een van de nieuwe groepen opheffen en ze dan samenvoegen in de vereiste nieuwe groep.

Met ieder unmerge-commando kunt u slechts voor één rapport de samenvoeging ongedaan maken; indien u meer dan één bug wilt ontkoppelen, moet u in uw bericht gewoon meerdere unmerge-commando's opnemen.

tags bugnummer [ + | - | = ] tag [ tag ... ] [ + | - | = tag ... ] ]

Stelt tags in voor het bugrapport #bugnummer. Er wordt geen kennisgeving gezonden aan de gebruiker die de bug rapporteerde. De actie instellen op + betekent dat elk erop volgende tag toegevoegd wordt, - betekent elk erop volgende tag verwijderen en = betekent de erop volgende tags instellen voor de opgegeven lijst. Tussenliggende +, - of = wijzigen de actie voor de erop volgende tags. De standaardactie is toevoegen.

Gebruiksvoorbeeld:

     # hetzelfde als 'tags 123456 + patch'
     tags 123456 patch

     # hetzelfde als 'tags 123456 + help security'
     tags 123456 help security

     # de tags 'fixed' en 'pending' toevoegen
     tags 123456 + fixed pending

     # de tag 'unreproducible' verwijderen
     tags 123456 - unreproducible

     # de taglijst exact op 'moreinfo' en 'unreproducible' instellen
     tags 123456 = moreinfo unreproducible

	 # de tag moreinfo verwijderen en een tag patch toevoegen
	 tags 123456 - moreinfo + patch
  

Momenteel kunnen de volgende tags gebruikt worden: patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, security, upstream, pending, confirmed, ipv6, lfs, d-i, l10n, newcomer, a11y, ftbfs, fixed-upstream, fixed, fixed-in-experimental, potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm, trixie, forky, sid, experimental, sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore, bookworm-ignore, trixie-ignore forky-ignore .

Voor hun betekenis kunt u de algemene documentatie voor ontwikkelaars over het bugsysteem raadplegen.

block bugnummer by bug ...
Noteren dat de oplossing voor de eerste bug geblokkeerd wordt door de andere vermelde bugs.
unblock bugnummer by bug ...
Noteren dat de oplossing voor de eerste bug niet langer geblokkeerd wordt door de andere vermelde bugs.
close bugnummer [ gerepareerde-versie ] (verouderd)

Bugrapport #bugnummer sluiten.

Er wordt een melding gestuurd naar de gebruiker die de bug heeft gerapporteerd, maar (in tegenstelling tot het zenden van een e-mail bugnumber-done@bugs.debian.org) wordt de tekst van het e-mailbericht dat zorgde voor het sluiten van de bug, niet toegevoegd aan deze melding. De ontwikkelaar die een rapport sluit, moet er zelf voor zorgen dat de gebruiker die de bug rapporteerde, geïnformeerd wordt over de reden voor het sluiten ervan. Om die reden wordt het gebruik van dit commando als vervallen beschouwd. Raadpleeg de informatie voor ontwikkelaars over hoe u een bug goed afsluit.

Indien u een gerepareerde-versie aanlevert, zal het bugvolgsysteem registreren dat de bug in die versie van het pakket gerepareerd werd.

package [ pakketnaam ... ]

Beperkt de reikwijdte van de erop volgende commando's zodat deze enkel van toepassing zijn op de bugs die tegen de vermelde pakketten ingediend werden. U kunt één of meer pakketten vermelden. Indien u geen pakketten vermeldt, zullen de erop volgende commando's op alle bugs van toepassing zijn. U wordt aangemoedigd om dit te gebruiken als een veiligheidsfunctie voor het geval u per ongeluk de verkeerde bugnummers gebruikt.

Gebruiksvoorbeeld:

     package foo
     reassign 123456 bar 1.0-1

     package bar
     retitle 123456 bar: bar is een ramp
     severity 123456 normal

     package
     severity 234567 wishlist
  
owner bugnummer adres | !

Stelt in dat adres moet beschouwd worden als de eigenaar van #bugnummer. De eigenaar van een bug eist de verantwoordelijkheid op voor het repareren ervan. Dit is handig om werk te verdelen in gevallen waarin een pakket een team van beheerders heeft.

Indien u zelf eigenaar wenst te worden van de bug, kunt u de snelnotatie ! gebruiken of uw eigen e-mailadres opgeven.

noowner bugnummer
Vergeet elk idee dat de bug een andere eigenaar heeft dan de gebruikelijke beheerder. Indien er geen eigenaar van de bug geregistreerd stond, doet dit niets.
archive bugnummer
Archiveert een bug die op een bepaald moment in het verleden gearchiveerd was maar momenteel niet gearchiveerd is, als de bug voldoet aan de vereisten voor archivering, waarbij de tijd wordt genegeerd.
unarchive bugnummer
Maakt de archivering van een bug, die voordien gearchiveerd was, ongedaan. Het ongedaan maken van een archivering zou over het algemeen gekoppeld moeten worden aan reopen en found/fixed naargelang het geval. Bugs waarvan de archivering ongedaan gemaakt werd, kunnen met het commando archive gearchiveerd worden, ervan uitgaande dat wordt voldaan aan de archiveringsvereisten welke niet gebaseerd zijn op de tijd. U zou het commando unarchive niet moeten gebruiken om triviale wijzigingen aan te brengen in gearchiveerde bugs, zoals het wijzigen van de indiener. Het primaire doel ervan is om het heropenen mogelijk te maken van bugs welke zonder tussenkomst van de BTS-beheerders gearchiveerd werden.
#...
Commentaar van één regel. Het #-teken moet aan het begin van de regel staan. De commentaartekst wordt toegevoegd aan de bevestiging die naar de verzender en de betrokken ontwikkelaars gezonden wordt, en dus kunt u dit gebruiken om de redenen voor de door u gebruikte commando's toe te lichten.
quit
stop
thank
thanks
thankyou
thank you
--
In elk geval op een aparte regel, mogelijk gevolgd door witruimte, zegt dit de beheerserver om het verwerken van het bericht stop te zetten. De rest van het bericht kan verklaringen bevatten, handtekeningen of iets anders en niets daarvan zal door de beheerserver opgemerkt worden.

Andere BTS pages:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.