Introduktion till felrapportsfrågeservern

Det finns en e-postserver som kan skicka felrapporter och index till dig i form av ren text.

För att använda den skickar du ett e-postmeddelande till request@bugs.debian.org. Ärenderaden i meddelandet ignoreras i allt förutom att den används för att generera ärenderaden i svaret.

Meddelandekroppen du skickar ska bestå av en serie av kommandon, ett per rad. Du får ett svar som ser ut som en utskrift från tolkningen av ditt meddelande, och som innehåller svar på kommandona. För de kommandon som beskrivs på den här sidan sänds ingen kvittering till någon annan och brevet loggas inte någonstans där det är tillgängligt för allmänheten.

All text på rader som börjar med ett nummertecken (#) ignoreras; servern kommer att sluta behandla din förfrågan när den hittar en rad med en styrningsavslutare (quit, thank you och två bindestreck är vanliga exempel). Den kommer även att stanna om den träffar på för många ogiltiga eller felaktigt skrivna kommandon. Om inga kommandon kunde utföras korrekt kommer den att skicka tillbaka en hjälptext.

Tillgängliga kommandon

send felnummer
send-detail felnummer
Hämtar information om felrapporten i fråga. send-detail skickar dessutom alla tråkiga meddelanden i svaret, exempelvis de olika automatiska svaren.
index [full]
index-summary by-package
index-summary by-number
Hämtar det kompletta indexet (med alla detaljer, inklusive avhjälpta och vidaresända rapporter), eller en sammanfattning sorterad per paket (by-package) eller nummer (by-number), respektive.
index-maint
Hämtar ett index över de ansvariga för paket med (öppna och nyligen stängda) felrapporter i rapporteringssystemet.
index maint ansvarig
Hämtar index över de felrapporter för ansvarige ansvarig. Söktermen är en exakt sökning. Indexet kommer sändas som ett separat meddelande.
index-packages
Hämtar ett index över vilka paket som har (öppna och nyligen stängda) felrapporter i rapporteringssystemet.
index packages paket
Hämtar ett index över fel i systemet för paketet paket. Söktermen är ett exakt paketnamn. Indexet kommer sändas som ett separat meddelande.
getinfo filnamn
Hämtar en fil som innehåller information om paket och/eller ansvariga. De tillgängliga filerna är:
maintainers
Den sammanslagna listan över paketansvariga som används av felrapporteringssystemet. Listan hämtas från informationen i Packages-filen, override-filer och pseudo-paketfiler.
override.utgåva
override.utgåva.non-free
override.utgåva.contrib
override.experimental
Information om de olika paketens prioriteter och uppdelningar, såväl som ersättningsvärden för ansvariga. Denna information används när Packages genereras för ftp-arkivet. Information finns för alla träd, via sina kodnamn.
pseudo-packages.description
pseudo-packages.maintainers
Listar beskrivningar och ansvariga för pseudo-paket.
refcard
Skickar e-postserverns referenskort som ren text.
user adress
Sätter adress till att vara user (användare) av alla de usertag-kommandon, som följer.
usertag felnummer [ + | - | = ] tag [ tag ... ]
Gör det möjligt att definiera tags per användare. Kommandot usertag fungerar precis som det vanliga tag-kommandot, förutom att man kan uppfinna vilka taggar man vill. Som standard kommer adressen i From:- eller Reply-To:-huvudet på ditt mail att utnyttjas för att sätta användaren av usertag-en.
usercategory kategorinamn [ [hidden] ]

Lägger till, uppdaterar eller tar bort en usercategory (användarkategori). Som standard är användarkategorin synlig; om den valfria parametern [hidden] (dold) är angiven, så kommer den inte vara synlig, men fortfarande tillgänglig att referera från andra definitioner av användarkategorier.

Detta kommando är något speciellt, då det krävs en kropp direkt efter kommandot då man lägger till eller updaterar en användarkategori. Om kroppen är tom så kommer användarkategorin istället tas bort. Kroppen startar med rader som börjar med ett antal mellanslag. Varje katekori skall starta med en rad med *, och om man vill så kan den följas av flera val-linjer, som alla börjar med +. Det kompletta formatet är som följer:

* Kategorinamn-1
* Kategorititel 2 [ [valprefix] ]
 + Valtitel 1 [ [ ordningsföljd: ] val-1 ]
 + Valtitel 2 [ [ ordningsföljd: ] val-2 ]
 + Standardvaltitel [ [ ordningsföljd: ] ]
* kategorinamn-3

Kategorinamn som visas i kommandon samt i kroppen, utnyttjas till att skapa referenser mellan dem, för att undgå onödig inlining. Kategorititlar utnyttjas i paketrapportresumén.

Det valfria valprefix sätts framför alla val i varje förekomst i kategoriavsnittet. Det första val som uppfyller kriterierna visas med felen under sig. Den valfria ordningsföljd-parametern ger positionen när de valda förekomsterna visas, vilket är användbart när man använder en matchning, som väljer en delmängd av de tidigare, men som skall visas före dessa.

Kategorinamnet normal har en speciell betydelse, då det är standardvyn, så genom att ändra det till en annan användarkategori för paketnamn@packages.debian.org, så kan användarnamnet ändra ett pakets standardklassifikation.

Exempel på användning:

  usercategory dpkg-program [hidden]
   * Program
    + dpkg-deb [tag=dpkg-deb]
    + dpkg-query [tag=dpkg-query]
    + dselect [package=dselect]

  usercategory new-status [hidden]
   * Status [pending=]
    + Outstanding with Patch Available [0:pending+tag=patch]
    + Outstanding and Confirmed [1:pending+tag=confirmed]
    + Outstanding and More Information Needed [pending+tag=moreinfo]
    + Outstanding and Forwarded [pending+tag=forwarded]
    + Outstanding but Will Not Fix [pending+tag=wontfix]
    + Outstanding and Unclassified [2:pending]
    + From other Branch [absent]
    + Pending Upload [pending-fixed]
    + Fixed in NMU [fixed]
    + Resolved [done]
    + Unknown Pending Status []

  # Change default view
  usercategory normal
   * new-status
   * severity

  usercategory old-normal
   * status
   * severity
   * classification
help
Hämtar hjälpdokumentet i ren text.
stop
thank
thanks
thankyou
thank you
--
Avslutar hanteringen av meddelandet här, varefter servern kommer att ignorera all ytterligare text. Du kan använda detta för att inkludera längre kommentarer än vad som passar för #, exempelvis för att förenkla för de människor som läser ditt meddelande (via systemloggar, eller som har fått kopior via CC eller BCC).
#...
Enradskommentar. #-tecknet måste skrivas i början på raden.
debug nivå
Sätter debug-nivån till nivå, vilket måste vara ett positivt heltal, där 0 betyder ingen information och 1 vanligtvis är fullt tillräckligt. Debug-utskrifterna skickas i svaret. Det är inte troligt att det är nödvändigt för vanliga användare att använda detta kommando.

Det finns ett referenskort för e-postservrarna, tillgängligt via webben, i bug-mailserver-refcard.txt eller via e-post genom att använda refcard-kommandot (se ovan).

Om du vill manipulera felrapporter ska du använda adressen control@bugs.debian.org, vilken förstår en större mängd kommandon än dem som listas ovan. Dessa finns beskrivna i ett annat dokument på webben, i filen bug-maint-mailcontrol.txt eller genom att skicka help till control@bugs.debian.org.

Om du läser detta som en ren textfil eller via e-post, så finns det en HTML-version tillgänglig via felrapporteringssystemets huvudsida på https://www.debian.org/Bugs/.


Andra sidor i felrapporteringssystemet:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.