Licensinformation för cd-försäljare

Eftersom Debiansystemet består av en hel del programvara som licensieras enligt GNU General Public License måste alla distributörer försäkra sig om att licensen inte bryts. Om du distribuerar Debian eller delar därutav i kompilerad (binär) form bör du läsa förklaringarna och råden nedan.

Då upphovsrättslagstiftning varierar i olika delar av världen kan inte Debianprojektet ge juridiska råd. Kontakta en lokal advokat för att få klarlagt vad dina juridiska förpliktelser är när du distribuerar Debian.

Distribution av programvara som är licensierad enligt GNU GPL i objektkod eller exekverbar form, antingen som cd-avbildning över Internet eller som en tryckt eller bränd cd, kräver att distributören (såväl kommersiell som icke-kommersiell) informerar den person som tar emot den exekverbara formen om hur man erhåller programvarans källkod. Källkoden måste tillhandahållas användaren under en period om minst tre år. Det är inte tillräckligt att hänvisa till en tredje parts (t.ex Debianprojektet) ftp-server!

Citat från och tolkning av GPL:

Observera: Den licenstext som citeras här kommer från en inofficiell översättning av GNU GPL version 2, den officiella licenstexten är skriven på engelska.

3. Du äger kopiera och distribuera Programvaran (eller Verk baserat på Programvaran enligt paragraf 2) i objektkod eller i körbar form enligt villkoren i paragraf 1 och paragraf 2 förutsatt att Du också gör en av följande saker:

a) Bifogar den kompletta källkoden i maskinläsbar form, som måste distribueras enligt villkoren i paragraf 1 och 2 på ett medium som i allmänhet används för utbyte av programvara,

Distributören tillhandahåller en kopia av den kompletta och motsvarande källkoden såväl som den binära formen. Om kunderna hämtar binärkoden från ett arkiv på Internet är det tillräckligt att källkoden läggs in i samma arkiv, distributören behöver inte tvinga att användaren hämtar den.

ELLER

b) Bifogar ett skriftligt erbjudande, med minst tre års giltighet, att ge tredje man, mot en avgift som högst uppgår till Din kostnad att utföra fysisk distribution, en fullständig kopia av källkoden i maskinläsbar form, distribuerad enligt villkoren i paragraf 1 och 2 på ett medium som i allmänhet används för utbyte av programvara,

Distributören måste ge kunden ett skriftligt erbjudande om att tillhandahålla den kompletta och motsvarande källkoden till alla (inte bara sina egna kunder) vid en senare tidpunkt under en period om minst tre år. Distributören kan dock avkräva en nominell avgift för att framställa och distribuera källkods-cd:n. Att hänvisa till en tredje part (t.ex en annan firma som säljer källkods-cd eller Debianarkivet) är inte tillräckligt. Om det inte finns något skriftligt erbjudande måste källkoden göras tillgänglig utan vidare.

ELLER

c) Bifogar det skriftligt erbjudande Du fick att erhålla källkoden. (Detta alternativ kan endast användas för icke-kommersiell distribution och endast om Du erhållit ett program i objektkod eller körbar form med ett erbjudande i enlighet med b ovan.)

Om distributören är en icke-kommersiell organisation, och om den har erhållit binärerna med ett erbjudande enligt stycke b ovan kan distributören välja att bara vidarebefordra detta erbjudande.

Rekommenderat tillvägagångssätt

Envar som distribuerar binära Debian-cd eller cd-avbildningar (eller till och med binärpaket i andra medier, till exempel via Internet) måste tillhandahålla den kompletta och motsvarande källkoden för samtliga programvarupaket som släpps enligt villkoren i GNU GPL.

Om källkods-cd inte normalt tillhandahålls, är ett sätt att uppfylla villkoren att bränna en cd som innehåller de motsvarande källkodsarkiven och lagra den på en hylla. Dessutom måste distributören bifoga ett skriftligt erbjudande giltigt under minst tre år med binärdistributionen, vilket berättar för kunden att den kompletta och motsvarande källkoden kan erhållas om så önskas.

Det enklaste sättet är dock att distribuera både binär- och källkods-cd samtidigt och till samma pris. Eftersom cd:er är rätt billiga numera kommer detta endast att marginellt påverka priset.

Ytterligare förklaringar

Det är inte tillräckligt att peka på en tredje parts ftp-server av två orsaker:

När ett källkodspaket (släppt enligt GNU GPL) distribueras eller modifieras och därefter distribueras bör man alltid lägga källkoden i anslutning till den, eller åtminstone lagra den någon annanstans. Om en kund eller användare ber om källkoden vid en senare tidpunkt måste det vara möjligt att hämta motsvarande källkod.

Free Software Foundation underhåller en lista över ofta ställda frågor med svar (FAQ) som kan fördjupa förklaringarna ovan:

  1. Om jag distribuerar GPL:ad programvara mot en avgift, måste jag även göra den tillgänglig för allmänheten utan kostand?
  2. Om jag använder en programvara som har anskaffats enligt GNU GPL, får jag ändra originalkoden till ett nytt program, och sedan distribuera och sälja det nya programmet kommersiellt?
  3. Jag vill distribuera binärer utan motsvarande källkod. Kan jag tillhandahålla källkoden via ftp istället för via postorder?
  4. Kan jag lägga binärerna på min Internetserver och placera källkoden på en annan plats på Internet?
  5. Jag vill distribuera, i binär form, en utökad version av ett program som täcks av GPL. Är det tillräckligt att distribuera källkoden för originalversionen?
  6. Jag vill distribuera binärer, men det är opraktiskt att distribuera den kompletta källkoden. Är det tillräckligt om jag ger användarna ändringarna mot ”standard”-versionen tillsammans med binärerna?
  7. Jag vill göra binärer tillgängliga för anonym ftp, men endast sända källkoden till personer som beställer den.
  8. Hur kan jag se till att alla som hämtar binärerna även hämtar källkoden?
  9. Jag upptäckte just att ett företag har en kopia av ett GPL:at program och att det kostar pengar att få det. Bryter de inte mot GPL genom att inte göra det tillgängligt via Internet?