Cảnh báo! Bản dịch này đã lạc hậu, vui lòng xem bản gốc.

Bó thư

Giới thiệu

Debian được phát triển thông qua cách phát triển phân tán từ khắp mọi nơi trên thế giới. Do vậy, thư điện tử là cách được ưu tiên để thảo luận các hạng mục khác nhau. Hầu như mọi cuộc đối thoại giữa những người phát triển Debian và những người dùng được quản lý thông qua các bó thư.

Có nhiều bó thư được mở công khai, có nghĩa là mọi người có thể đọc mọi thư được gửi lên đó, và cùng góp phần vào trong các cuộc thảo luận. Mọi người được khuyến khích giúp đỡ phát triển Debian và để mở rộng thế giới của phần mềm tự do. Ở đây cũng có một ít bó thư cái mà chỉ mở cho những nhà phát triển Debian chính thức; vui lòng đừng xem đây là phát triển đóng, nó đôi khi thảo luận các chủ đề nội bộ không quá nhạy cảm đối với những người không-phải-nhà-phát-triển.

Mọi bó thư Debian gốc được chạy trên một máy phục vụ riêng, sử dụng một phần mềm xử lý thư tự động được gọi là SmartList. Máy phục vụ này có tên là lists.debian.org. Tất cả những việc như là gửi thư, đặt xem dài hạn cũng như hủy bỏ nó phải được gửi tới một địa chỉ riêng biệt tại máy chủ này.

Cách dùng cơ bản

Mỗi bó thư Debian có một địa chỉ nhận thư theo dạng thức tên_bó_thư@lists.debian.org, một địa chỉ điều khiển yêu cầu ở dạng thức tên_bó_thư-request@lists.debian.org, và một trang thông tin điện tử tại https://lists.debian.org/tên_bó_thư/.

Để gửi thư điện tử đến bó, đơn giản chỉ cần gửi nó đến địa chỉ nhận thư. Để đặt xem dài hạn bó thư để mà có thể đọc các thư đến ngay khi chúng được gửi đến, hay để bỏ xem dài hạn một bó thư, dùng địa chỉ điều khiển yêu cầu (xem ở dưới).

Danh sách các bó thư hiện có ở tại https://lists.debian.org/, đã sắp xếp theo chủ đề cũng như chưa được sắp xếp.

Chúng tôi cũng bảo trì một số thống kê sử dụng cho các bó thư: kiểm tra số lượng bài gửi trước khi cho đặt xem dài hạn một bó thư cốt để mà tránh bị ngập lụt thư.

Từ chối trách nhiệm / Chính sách riêng tư / Thông tin về mặt pháp luật

Bó thư là một trao đổi mở.

Mọi thư gửi đến bó thư được phân phát cho tất cả những người đặt xem dài hạn và tạo một bản sao để lưu trữ công khai, cho mọi người duyệt xem hoặc tìm kiếm mà không cần phải đặt xem dài hạn.

Hơn thế nữa, bạn có thể duyệt xem các bó thư của chúng tôi như là nhóm tin tức Usenet. Việc này có thể thực hiện bằng cách dùng giao diện trình duyệt, như là Google .

Ở đây có thể có những nơi khác nơi mà các bó thư được phân tán — hãy đảm bảo rằng bạn không bao giờ gửi bất kỳ một tư liệu mật hay không được phép đến bó thư. Nó bao gồm những thứ như là địa chỉ thư điện tử. Đặc biệt chú ý là trên thực tế đã có những spammer, viruse, worm v.v.. lạm dụng địa chỉ thư điện tử đã gửi tới bó thư của chúng tôi.

Debian bảo trì các bó thư bằng thiện ý và sẽ thực hiện các bước để kiềm chế mọi lạm dụng đã được cảnh báo và bảo trì dịch vụ thông thường để nó không ngắt giữa chừng. Cùng lúc đó, Debian không chịu trách nhiệm cho mọi thư gửi lên bó thư hay bất kỳ điều gì có thể xảy ra liên quan đến chúng.

Vui lòng xem từ chối trách nhiệm của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Đặt/hủy xem dài hạn

Ai cũng có thể đặt hay bỏ đặt xem dài hạn bất kỳ bó thư nào, có thể coi rằng chính sách đặt xem dài hạn cho mọi bó thư cụ thể là mở.

Bạn có thể dùng một mẫu đơn trên trình duyệt web để đặt xem dài hạn hay hủy bỏ việc đó với từng bó thư cụ thể, sẵn có ở trang thông tin điện tử tương ứng của chúng tại https://lists.debian.org/.

Để đặt xem dài hạn hay hủy bỏ việc này khỏi nhiều bó thư cùng một lúc dùng mẫu đơn đặt xem dài hạn hay hủy bỏ đặt xem hạn trên nền trình duyệt web, tương ứng. Trang mẫu đơn cũng bao gồm các mô tả và chính sách đặt xem dài hạn cho từng bó thư.

Các yêu cầu đặt xem dài hạn hay hủy bỏ nó cũng có thể thực hiện được bằng cách gửi thư điện tử, đến một địa chỉ điều khiển đặc biệt, cái khác biệt đôi chút với địa chỉ bó thư. Thư để đặt xem dài hạn hay hủy bỏ nó KHÔNG nên được gửi đến địa chỉ của bản thân bó thư.

Để đặt xem dài hạn một bó thư hay hủy bỏ, vui lòng gửi thư điện tử đến

<tên_bó_thư>-REQUEST@lists.debian.org

với từ subscribe hoặc unsubscribe làm chủ đề.

Vui lòng chú ý đến thành phần -REQUEST trong địa chỉ.

Như là một phần của quy trình đặt xem dài hạn, phần mềm bó thư sẽ gửi đến bạn một thư điện tử để bạn phải trả lời cốt để mà hoàn tất việc đặt xem dài hạn. Việc này là một tiêu chuẩn an ninh để không cho những người đặt xem dài hạn một bó thư cho người khác mà không được sự cho phép của họ.

Các sự cố nhỏ hay gặp trong quy trình đặt/bỏ xem dài hạn

Vui lòng nhớ rằng một yêu cầu hủy bỏ đặt xem dài hạn phải được gửi từ một địa chỉ thư mà đã đặt xem dài hạn. Nếu việc đó không thực hiện được, phần đầu Subject: cần phải là: unsubscribe subscribedaddress@subscribed.domain, hoặc là bạn có thể sử dụng mẫu đơn hủy bỏ đặt xem dài hạn bằng trình duyệt web.

Nếu bạn đang nhận thư từ một bó thư nhưng bạn không thể tìm thấy địa chỉ mà bạn đã đặt xem dài hạn, bạn có thể sử dụng phần đầu dạng đầy đủ của thư gửi đến cái mà chứa một số thứ giống như thế này:

  From bounce-debian-foo=quux=example.com@lists.debian.org  Tue Apr 22 01:38:14 2003

Nó nói với bạn rằng bó thư trong câu hỏi được gọi là debian-foo và rằng địa chỉ đặt xem dài hạn là quux@example.com. Trong trường hợp (giả định) này bạn có thể gửi thư điện tử đến debian-foo-request@lists.debian.org với unsubscribe quux@example.com trong phần Chủ đề thư. Địa chỉ bạn đến gửi yêu cầu bỏ đặt xem dài hạn tới cũng trong List-Unsubscribe-Header của từng thư.

Thật không may là hiện tại không thể đặt xem dài hạn với một tài khoản mà nó khớp mẫu kiểm tra của procmail cho thư đến từ một ứng dụng chạy dưới nền hệ thống. Điều này có nghĩa rằng một tài khoản không thể có mail, admin, root, master hay các chuỗi tương tự trong nó (xem procmailrc(5) để biết về FROM_DAEMON).

Một hạn chế khác đã biết trong phần mềm bó thư của chúng tôi là hầu hết các thư bị từ chối bị xóa bỏ một cách âm thầm, do đó người dùng không thể biết thực sự chỗ nào gây lỗi. Ví dụ, một lỗi mọi người hay mắc phải là cố đặt xem dài hạn một địa chỉ mà nó đã sẵn được đặt xem dài hạn rồi: SmartList đơn giản sẽ bỏ qua những thư điện tử của họ.

Nếu bạn không chắc chắn về những nơi mà bạn đặt xem dài hạn từ các bó thư của chúng tôi, gửi thư đến majordomo@lists.debian.org với

which địa.chỉ.thư.của.bạn@address

trong phần thân thư. Thông tin thêm nữa về dịch vụ này (cái gọi là MajorSmart) sẵn có bằng cách gửi một thư khác đến cùng địa chỉ với

help

trong phần thân.

Quy tắc ứng xử

Khi sử dụng các bó thư Debian, vui lòng tuân theo các quy tắc sau đây:

Bảo trì bó thư

Nếu bạn muốn yêu cầu một bó thư mới, vui lòng đọc LÀM NHƯ THẾ NÀO.

Nếu bạn gặp vấn đề với việc đặt xem dài hạn hay hủy nó, vui lòng chắc chắn rằng bạn đã làm theo các thủ tục thích hợp trước khi thử liên lạc với chúng tôi. Hãy đảm bảo rằng bạn đã xem xét các trục trặc nhỏ liên quan đến đặt/hủy đặt xem dài hạn.

Để liên lạc với người bảo trì bó thư, hãy gửi thư điện tử bằng tiếng Anh đến listmaster@lists.debian.org.
Cách khác là bạn có thể tạo một hồ sơ báo cáo lỗi với gói lists.debian.org pseudo-package.

Nếu bạn không thể bỏ đặt xem dài hạn khỏi một bó thư, vui lòng bao gồm một bản sao của mọi phần đầu của một thư ví dụ cái mà bạn đã nhận về từ bó đó trong thư điện tử của bạn.

Chính sách với thư quảng cáo trong bó thư Debian / Chống thư rác

Việc gửi bất kỳ kiểu như gửi nhiều thư không theo yêu cầu (được biết là thư rác) đến bất kỳ bó thư Debian nào là bị cấm. Những người gửi thư như thế có thể bị cấm không cho gửi lên bó thư và/hoặc báo cáo lên những nhà cầm quyền thích hợp.

Debian Listmasters thực hiện chặn càng nhiều những thư như thế càng tốt khỏi các bó thư. Mỗi ngày, hơn 40,000 thư như thế đã bị chặn.

Nhiều quy tắc được chúng tôi sử dụng để chống những kẻ phát tán thư rác và thông điệp mà chúng gửi đi được báo cáo cho chúng tôi bởi những người đặt xem dài hạn. Nếu bạn muốn giúp chúng tôi giảm lượng thư rác hơn nữa, sự giúp đỡ của bạn được đánh giá rất cao.
Để báo cáo thư là rác được chính xác, bạn cần thực hiện các bước sau đây:

Bạn sẽ nhận được trả lời khi chúng tôi thực hiện trên sự đệ trình của bạn.
Vui lòng luôn nhớ rằng chúng tôi sẽ chỉ thực hiện trên các mẫu/thư quảng cáo cái mà được gửi trong vài giờ cuối, bởi vì ở đây không đó điểm nào in having out of date các quy tắc lọc.
Hơn nữa, vui lòng đừng gửi bất kỳ danh sách đóng-gói-sẵn của các quy tắc bạn tìm thấy ở đâu đó. Họ rất hiếm khi đưa ra các kết quả tốt trên các bó thư của chúng tôi, bởi vì họ nhận một số lưu lượng mạng khá dị thường.

Đừng có phép bất kỳ thư điện tử nào mà bạn đã nhận từ bất kỳ bó thư Debian nào được gửi đến một hệ thống chống thư rác tự động nào. Làm như vậy thường làm nguy hại cho mọi người và sẽ buộc chúng tôi phải cấm không cho bạn nhận giao dịch từ mọi bó thư Debian cho đến khi bạn chứng minh được rằng bạn sẽ không làm như thế nữa.

Các nỗ lực thêm nữa để giảm bớt thư rác trên các bó thư và trong phần lưu trữ https://lists.debian.org/ có thể tìm thấy ở https://wiki.debian.org/Teams/ListMaster/ListArchiveSpam